Mens Staten i dag betaler 10 prosent av organisasjonens kostnader, mener to av tre i Norge at det statlige bidraget bør være minst fire ganger større.

— Det undersøkelsen først og fremst forteller oss, er at folk synes at Staten ikke gir Redningsselskapet nok penger i forhold til den innsatsen vi gjør. Både de som bor på kysten og folk flest i Norge har en klar formening om at Staten bør betale mer enn de 43 millionene de bevilger i år for å ha 41 redningsskøyer i beredskap, sier kommunikasjonssjef i Redningsselskapet Ernst Larsen.

Fem skøyter fra statsmidlene

— Bevilgningen fra Staten dekker bare det som fem redningsskøyter koster i året. Utgiftene til de øvrige 36 må vi dekke med innsamlinger, inntektene fra Norsk Tipping, medlemskontingenter og inntekter fra oppdrag som redningsskøytene gjør, fremholder Larsen.

73 prosent av den generelle befolkningen mener at Redningsselskapet bør få mer fra Staten, og også her mener 65 prosent av de spurte at beløpet burde være minst 41-50 prosent av organisasjonens utgifter, ikke 10 prosent slik det er i dag.

Redningsselskapet ville undersøke om det var store forskjeller i meningene blant folk som bor i typiske kystkommuner og befolkningen i landet som helhet, da de ba Synovate undersøke hva folk mener om det statlige bidraget til driften.

20 mill. kroner tapt siden 2005

Årlig har Redningsselskapet vel 400 millioner kroner i utgifter. Det meste av dette går til driften av de 41 redningsskøytene og til det omfattende ulykkesforebyggende arbeidet som Redningsselskapet driver rundt om i landet. Av disse vel 400 millionene bevilget Staten 42 millioner kroner i 2010 over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Bare fem år tidligere var statsbidraget på vel 60 millioner kroner.

Undersøkelsen er gjort i begynnelsen av januar. I alt er 800 personer spurt, 300 i kystkommuner og 600 i landet som helhet.

— Vi har som mål at politikerne på Stortinget og i Regjeringen må innse at Redningsselskapet er for viktig for både liv, helse og miljø på kysten til at man kan fortsette å ”sultefore” organisasjonen. Uten den forutsigbarheten som et årlig statstilskudd på minst 70 millioner kroner vil gi oss, tvinges vi til å tære på overskuddsfondet vi ble bedt om å legge oss opp da vi hadde gevinstautomater, sier Larsen.

Må bygge svakere skøyter?

— Har vi ikke lenger overskuddsfondet vårt i ryggen, vil budsjettsituasjonen være enda mer usikker, og vi blir tvunget til å bygge mindre kraftige redningsskøyter. De nærmeste årene må 10-15 skøyter byttes ut, fordi de nærmer seg 25 års driftstid i tøffe farvann. Får vi økt tilskuddet fra Staten, kan vi bygge flere skøyter som både har stor hastighet og slepekraft, og vi kan ta en ny og forsterket rolle som 1.-linjes slepebåtberedskap i oljevernet langs hele kysten, sier kommunikasjonssjefen.

Om undersøkelsen:

Undersøkelsen er gjort i to omganger. 300 personer i kommuner som grenser til kysten er spurt, i tillegg ble en kontrollgruppe bestående av 600 personer fra hele landet spurt.

Tabellene fra undersøkelsen viser at det er forskjell mellom holdningen og kjennskapen til Redningsselskapet på kysten og i landet som helhet.

88 prosent av kystbefolkningen mener at Staten burde bidra med mer penger til Redningsselskapet, mens 11 prosent mener bevilgningen bør være som i dag. I landet som helhet er det 73 prosent som mener at Redningsselskapet bør få økt statsstøtte, mens 22 prosent mener at støtten på 42 millioner kroner (2010) er tilstrekkelig.

Også holdningene til Redningsselskapets innsats er litt forskjellige på kysten. 93 prosent av kystbefolkningen har et meget godt, eller ganske godt inntrykk av innsatsen til Redningsselskapet. I landet som helhet er det 87 prosent som har et godt inntrykk av innsatsen. Og ingen, hverken på kysten eller i landet som helhet, har et dårlig inntrykk av innsatsen.

Et generelt geografisk trekk er at jo lengre nord man kommer, desto mer bør Staten bidra med, mener innbyggerne. På Østlandet sier 84 prosent av kystbefolkningen at Staten bør gi mer, på Vestlandet 85, i Midt Norge 90, mens i Nord Norge er hele 92 prosent overbevist om at Staten bør gi mer penger til driften av redningsskøytene.

Redningsselskapet er en humanitær, medlemseid forening, som siden 1891 har reddet mer enn 6300 mennesker fra den visse død på havet. Hvert år berger redningsskøytene 100 fartøy fra forlis og assisterer 6000 skip og båter. Der forholdene på sjøen gjør det særlig påkrevet, har Redningsselskapet 25 kraftige, hurtiggående redningsskøyter med fast ansatt besetning i døgnkontinuerlig beredskap hele året. 16 mindre redningsskøyter bemannes med frivillige i sjøredningskorps.