Avdekket brudd på FNs barnekonvensjon under tilsyn ved skole