Det var i fjor at en butikk på Fosen besluttet å nedbemanne. En ansatte følte seg urettmessig oppsagt, og valgte derfor å saksøke arbeidsgiveren. Argumentet var blant annet at en ansatt med 1,5 år mindre ansiennitet fikk beholde stillingen. Begge var ansatt i samme stilling, men med noe forskjellig lønn på bakgrunn av arbeidsoppgaver. Saksøker har en 50 prosent stilling, mens den ansatte som fikk beholde stillingen er ansatt i en heltidsstilling.ErstatningskravSaksøker peker på at «bedriften er tariffbundet, og saklighetskravet må da vurderes opp mot hovedavtalens hovedregel om at ansiennitet bare kan fravikes dersom det foreligger saklig grunn». Den oppsagte la ned påstand om at oppsigelsen skulle bli kjent ugyldig, erstatning etter rettens skjønn med tillegg av forsinkelsesrente, samt at bedriften skulle betale sakens omkostninger.Ba om frifinnelseBedriftens ledelse gjorde det klart at nedbemanningen var nødvendig. De mente også at den ansatte som fikk beholde stillingen hadde en helt spesiell rolle i bedriften. Bedriften ba om frifinnelse, samt at saksøker skulle betale saksomkostninger.Sentral kompetanse