Senterpartiet i Nord-Trøndelag presser nå på for å få realisert den planlagte vindparken i Ytre Vikna. Et enstemmig fylkesårsmøte sluttet seg i går kveld fredag til følgende resolusjon:

REALISER YTRE VIKNA VINDPARK NÅ!

Norge trenger økt kraftproduksjon. Midt-Norge trenger det mer enn noen annen landsdel. Både klima- og finanskrisen taler for at denne økningen bør komme gjennom økt utbygging av fornybar energiproduksjon. Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener vi nå må satse på prosjekter som kan gi rask sysselsettingseffekt, skape et godt eksempel for videre utbygging andre steder, og som kan være teknologiutviklende.

Regjeringen har satt seg et mål om å bygge ut 3 TwH med vindkraft innen utgangen av 2010. Dette er noe som følges opp i krisepakken gjennom at ENOVA har fått tildelt 1,2 milliarder kroner ekstra i år. Skal målsettingen om 3 TwH vind nås så bør en ikke ubetydelig del av ENOVAS totalrammer for 2009 gå til vind - noe Senterpartiet i Nord-Trøndelag mener at ENOVA bør få beskjed om.

Ytre Vikna vindpark er i dag det eneste energiutbyggingsprosjektet i Midt-Norge av betydning, og blant de største vindmølleparker med konsesjon i hele landet. Prosjektet er unikt med tanke på den brede og lokale støtten, og økt kraftproduksjon her vil avhjelpe kraftsituasjonen i Midt-Norge. Når Ytre Vikna likevel ikke har fått støtte fra ENOVA skyldes det at ENOVA så langt har valgt prosjekter som ligger nært sentralnettet. Konsekvensen av en slik tenkning kan innebære svært lite vindkraftutbygging i Trøndelag

Senterpartiet i Nord-Trøndelag ønsker å ta hele landet i bruk, og bygge Norge for framtidige generasjoner. Da kan ikke gode vindkraftprosjekter i dag stoppes av manglende sentralnett. Senterpartiet i Nord-Trøndelag krever derfor at dette blir hensyntatt i den helhetlige politikken til regjeringen. Enten ved at beregningen av støttekrone per produsert KwH fra ENOVA blir justert for dette forhold, men aller helst gjennom at kostnadene med nettforsterkning dekkes over andre budsjetter. En ordning med påslag i sentralnettariffen for å fondsfinansiere slike nettforsterkninger kan være en løsning, en ordning med at Statnett overtar eier- og kostnadsansvaret frem til store vindkraftprosjekt en annen.

Gjennom å satse på vind i ekstratildelingen, og gjennom å rydde kostnadsspørsmålet ved nettforsterkningen ut av debatten så vil Ytre Vikna bli realisert. Det er dette Senterpartiet i Nord-Trøndelag nå krever at regjeringen gjør.