- Ja, svarer Dretvik når Fosna-Folket spør.

- Det er det ingen tvil om. Kai Terje strakk ut hånda mange ganger. Han var villig til å diskutere avtalen, svarer Jahn Winge på direkte spørsmål fra Fosna-Folket.

- Om jeg og Jahn hadde sittet ved bordet, skulle vi ikke hatt noe problem med å komme til enighet med Dretvik, sier Strøm som mener Dretvik var villig til å reforhandle den mye omtalte arbeidsavtalen.

- Helt meningsløs påstand

Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) avviser på det sterkeste påstanden fra Strøm, Winge og Dretvik om at avtalen ble brukt nærmest som et påskudd for å bli kvitt Dretvik. Han mener tvert imot at de forsøkte å komme til en enighet, men at avstanden mellom partene var for stor. Foto: Alexander Killingberg

Fosna-Folket har snakket med flere andre kilder som deler inntrykket av at avtalen ble brukt nærmest som en gylden mulighet til å bli kvitt rådmann Dretvik. Blant politikerne i kommunestyret er imidlertid oppfatningen en helt annen. De Fosna-Folket snakker med, kjenner seg overhodet ikke igjen i påstanden. Ordfører Steinar Saghaug (H) virker nærmest sjokkert når lokalavisa konfronterer ham med det.

- Det skjønner jeg ikke. Det er en helt meningsløs påstand. Hva i all verden, er hans umiddelbare reaksjon.

På direkte spørsmål, svarer Saghaug at han opplever påstanden som sårende.

Kommunestyrerepresentantene Fosna-Folket snakker med, mener rett og slett at etterlønnsbetingelsene i Dretviks avtale var såpass uspiselig at de mistet tilliten til rådmannen. At verken rådmannen, Strøm eller Winge informerte formannskap, kommunestyre eller fellesnemnda om avtalen, veide også tungt. I tillegg mener de at det lå en betydelig økonomisk risiko i avtalen og at den kunne påføre nye Indre Fosen kommune store utgifter.

3,7 mill. i etterlønn

Fosna-Folket møtte tidligere Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) og tidligere varaordfører Jahn Winge (H) i Vanvikan like før jul. Lokalavisa har i lengre tid bedt om et intervju for å høre en mer grundig versjon av saken fra deres side. Foto: Skjalg Ledang

Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik er for tiden i permisjon. Bakgrunnen er en arbeidsavtale fra juni 2015 som blant annet gir Dretvik rett på fire årslønner (cirka 3,7 mill.) dersom han fratrer sin fremtidige stilling som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Politisk ledelse i Leksvik ble etter eget utsagn kjent med avtalen først i mai i år, altså nesten et år etter at den ble inngått. Deretter startet etter hvert forhandlingene med rådmann Dretvik. Det var daværende ordfører Strøm og varaordfører Winge som underskrev arbeidsavtalen med rådmann Dretvik i slutten av juni 2015. Både Strøm og Winge er tydelige på at hele hensikten med avtalen var å sikre at Dretvik faktisk hadde jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Avtalen skulle gjøre det vanskelig for Indre Fosen å si opp Dretvik som selv frivillig hadde sagt fra seg å bli rådmann i den nye kommunen. Strøm og Winge innrømmer formelle feil ved avtaleinngåelsen, men hevder bastant at de kun handlet for Leksvik kommunes beste. Begge reagerer på at dagens politiske ledelse i Leksvik ikke kontaktet dem for å spørre om omstendighetene rundt avtalen.

- Bakgrunnen for og hensikten med avtalen kunne jo ha blitt oppklart med en gang i vår dersom Steinar Saghaug hadde kontaktet oss og spurt. Men vi hørte ingenting, sier den erfarne politikerduoen.

Leksvik-ordfører Saghaug mente at det ikke var naturlig å kontakte Winge og Strøm for å spørre om avtalen i vår.

- Jeg syntes saken var komplisert på det tidspunktet den dukket opp. Dette var også en konfidensiell sak som var unntatt offentlighet til langt utpå sommeren. Jeg syntes ikke det var naturlig å gjøre det, svarer han på spørsmål fra Fosna-Folket.

Saghaug ser heller ikke at han ved å kontakte Strøm og Winge kunne ha oppklart saken på et tidligere tidspunkt.

- Nei, jeg ser ikke at saken kunne ha stilt seg i et annet lys om jeg hadde kontaktet dem, svarer ordføreren.

- Et svekket Leksvik

Både Strøm og Winge er sterkt kritiske til dagens politiske ledelse i Leksvik. De stiller seg uforstående til hvorfor det skulle være nødvendig å starte et løp, som førte til Dretviks permisjon, på grunn av en avtale de selv mener er inngått med gode hensikter. Strøm og Winge skryter av både Dretvik og hans ledergruppe og beskriver dem som særdeles dyktige fagfolk. De begrunner dette blant annet med at Dretvik tok over en kommune med over ti millioner kroner i akkumulert underskudd, og at han i løpet av svært kort tid klarte både å betale ned gjelda, fikk til millionoverskudd i regnskapet og fikk kommunen ut av Robek-lista. Strøm og Winge beskriver Dretvik og hans ledergruppe som svært viktig i forhold til å sikre Leksviks interesser i sammenslåingen med Rissa. I tillegg til rådmann Dretvik, som nå er i permisjon, har til sammen tre Leksvik-ledere sagt opp jobben. To av dem begrunner det med håndteringen av rådmannsavtalen av 23. juni 2015. Strøm og Winge mener det er et svært svekket Leksvik som nå går inn i siste fase av sammenslåingen med Rissa. De to trekker frem sammensetningen i toppledelsen i den nye kommunen som et eksempel. Den består utelukkende av ledere fra dagens Rissa kommune.

- Rådmann Dretvik bygde en meget flink og komplementær organisasjon rundt seg, noe som var gull verdt når den nye kommunen skulle rigges. Nå har denne organisasjonen forvitret på verst tenkelige tidspunkt. Det er helt avgjørende med en sterk organisasjon på sammenslåingstidspunktet for å ivareta Leksvik kommunes interesse, mener Einar Strøm.

Strid

Bildet er fra et møte i Fellesnemda for Indre Fosen kommune i høst. Strøm og Winge mener Leksviks posisjon i sammenslåingen er svekket etter høstens hendelser. Foto: Sigrun Overland

Så hvorfor måtte rådmann Dretvik bort? Fosna-Folket har snakket med en rekke kilder. Det fremstår klart som om politikerne og ledelsen i administrasjonen har hatt svært ulike syn på en rekke ting. Blant lokalpolitikerne var det tilsynelatende full enighet om at Dretvik måtte bort, enten ved å gi ham permisjon eller ved en sluttavtale, da kommunestyret behandlet saken 15. september. Videre var det ingen Leksvik-politikere som reagerte nevneverdig da den nye toppledelsen i Indre Fosen kommune i høst ble presentert uten Leksvik-ledere. Gjennomgangstonen fra politikerne var at «Dretviks ledergruppe selv har spilt seg utover sidelinjen» eller «det var rett og slett ikke flinke nok folk». Riktignok var det noen som sa at «det burde vært Leksvik-ledere med», men det var ingen sterke reaksjoner.

- Nei, det tar jeg egentlig til etterretning. Det er ikke noe jeg kan være med å påvirke. Jeg skulle gjerne sett at noen fra Leksvik var der, men jeg må ta dette til etterretning, svarte ordfører Saghaug til Fosna-Folket da sammensetningen i ledergruppen i Indre Fosen var klar.

Han var ikke bekymret på Leksvik kommunes vegne, og sa han var sikker på at de nye lederne også ville gjøre en god jobb for Leksvik.

I rådmann Dretviks ledergruppe var imidlertid flere svært kritiske til prosessen rundt sammensetningen av ledergruppen i Indre Fosen. Et enstemmig kommunestyre vedtok også nærmest uten å stille kritiske spørsmål å la Rissa-rådmann Bolås bli fungerende rådmann i Leksvik. Fosna-Folket er kjent med at det i Dretviks ledergruppe var misnøye med dette grepet. Etter det Fosna-Folket forstår, har Kai Terje Dretvik også fremdeles bred støtte i sin tidligere ledergruppe, selv etter at den mye omtalte arbeidsavtalen ble kjent.

En ny rådmann

Denne karen blir å treffe i Leksvik kommune fra november som rådmann, skrev Fosna-Folket den 25. oktober 2013. Bildet over ble brukt i artikkelen og var hentet fra Leksvik kommunes hjemmeside. Dretvik startet i jobben 1. november samme år. Foto: Leksvik kommunes nettsider

Strøm og Winge mener det er en relativt lang og komplisert historie som er årsaken til misnøyen Leksvik-politikerne har mot rådmann Dretvik. Dette synet deles imidlertid ikke av dagens kommunestyrerepresentanter som Fosna-Folket har snakket med. De mener den virkelig alvorlige misnøyen kom etter at den mye omtalte arbeidsavtalen dukket opp.

Høsten 2013 var Leksvik en kommune på Robek-lista med 10,2 millioner kroner i akkumulert underskudd. Kommunen hadde år bak seg med store underskudd, mens 2013 gikk i pluss med svært små marginer. Samtidig var et rådmannsskifte på gang. Ifølge Winge og Strøm ble et eksternt firma brukt i ansettelsesprosessen.

- Firmaet var ikke i tvil om at Kai Terje Dretvik var den beste kandidaten, sier Strøm.

Dretvik er utdannet jurist og vokste opp i Leksvik. I 2013 hadde han fem år bak seg som rådmann i Snillfjord. Strøm og Winge påpeker at Dretvik ble headhuntet til Leksvik som en ryddegutt som skulle få orden på økonomien. De to understreker også at det på ansettelsestidspunktet ikke var noe snakk om kommunesammenslåing, og at Dretvik var helt uvitende om at rådmannsstillingen hans om få år ville bli nedlagt.

Intern uro

Fosna-Folkets oppslag 1. juli 2014. Reidun Hindrum (bildet) var en av de to som sa opp jobben. Foto: Faksimile

Et enstemmig kommunestyre i Leksvik vedtok Dretvik som ny rådmann, men ansettelsen skapte ifølge Winge og Strøm noe støy da en intern kandidat også ønsket rådmannsjobben. Misnøyen ser ut til å ha toppet seg i juni 2014 da to i toppledelsen i Leksvik kommune i løpet av kort tid sa opp jobben. Kommunalsjef for helse og omsorg Reidun Hindrum leverte sin oppsigelse på grunn av uenighet med rådmann og ordfører om hvordan ting ble gjort.

- Det var ting jeg reagerte på. Det ble gjort på en måte jeg ikke kunne stå for. I tillegg følte jeg ikke at jeg ble hørt. Men jeg opplevde ikke personlig uvennskap med Kai Terje Dretvik, påpeker Hindrum i dag.

Også personalsjef Trude Kjeldstad sa opp jobben i juni 2014. Uenighet om en ansettelse i hundre prosent stilling ved servicetorget skal ha vært en av årsakene til oppsigelsen. Kjeldstad sa den gang til Trønder-Avisa at «kommunen hadde en intern og godt kvalifisert søker som hadde deltidsstilling, mens rådmannen tilsatte en ekstern person i stillingen uten at stillingen ble utlyst eksternt».

- Bare tull

Leksvik kommunestyre for perioden 2011 - 2015. Bildet er ikke fra det omtalte møtet i juni 2014. Foto: Arkiv

Tidligere ordfører Strøm mener misnøyen blant dem som sa opp også spredte seg til enkelte kommunestyrerepresentanter.

- I kommunestyrets møte i juni 2014 kom dette til uttrykk ved at noen representanter ville ha lukket møte, uten rådmannen til stede, for å målbære kritikk. Dette ville vært en klar mistillit til rådmannen og ble avvist av ordfører. Uten tvil var dette en misnøye vi måtte leve med og som helt sikkert også forplantet seg inn i det nye kommunestyret, mener tidligere ordfører Einar Strøm.

Reidun Hindrum kjenner seg ikke igjen i denne beskrivelsen.

- Overhodet ikke. Det var noen politikere som ringte meg ja, men det var mest for å få meg til å fortsette i jobben i kommunen. Det var overhodet ingen konspirasjoner. Det er bare tull, sier hun.

Skolekutt

Høsten 2014 hadde Fosna-Folket flere oppslag om kuttene i spesialundervisningen ved Vanvikan skole. Foto: Fakismile Fosna-Folket

Som rådmann satte Dretvik i gang tiltak for å tilpasse kommunens drift og betale ned kommunens gjeld. Dette foregikk ikke uten misnøye. Fosna-Folket hadde en rekke oppslag om kuttene i spesialundervisningen ved Vanvikan skole, og en jurist ved Fylkesmannen uttalte at kommunen brøt loven ved måten kuttene ble gjennomført på. Fra utsiden så det ut som om saken løste seg da Vanvikan skole fikk én million kroner ekstra i budsjettet for 2015.

Fra minus til pluss

«RISSA og LEKSVIK er «ment to be» mente Rissa-ordfører Ove Vollan og viste fram hvordan de to kommunene blir seende ut ved en sammenslåing. Nemlig hjerteformet. Fra v. Jahn K. Winge, Einar Strøm, Jan Tore Sanner og Ove Vollan», skrev Fosna-Folket 6. mars 2014. Oppslaget provoserte mange, blant andre flere kommunestyrerepresentanter i Leksvik.

I mars 2014, bare noen måneder etter at Dretvik begynte i rådmannsjobben, startet prosessen om sammenslåing mellom Rissa og Leksvik. Utover i 2014 rekrutterte også rådmannen flere nye toppledere og bygget en ny ledergruppe rundt seg. På nyåret i 2015 kunne Dretvik presentere et 2014-regnskap for Leksvik med flere millioner i pluss. I tillegg betalte kommunen ned en del av merforbruket fra tidligere år. På det tidspunktet hadde sammenslåingsprosessen med Rissa kommet et godt steg videre. Tidlig i mars 2015 var Rissa og Leksvik enige om en intensjonsavtale om sammenslåing. Samtidig lå nok et spørsmål i lufta: Hvem skulle bli rådmann i den nye kommunen? Rissa-rådmann Vigdis Bolås eller Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik?

- Vi overlot dette til de to rådmennene selv. Det var antagelig dumt og en tabbe av oss. Rådmennene kom med en løsning hvor Bolås skulle bli rådmann og Kai Terje skulle bli kommuneadvokat. I ettertid er det lett å se at rådmannsstillingen burde vært lyst ut offentlig, sier Strøm.

Snakk om avtale

Ove Vollan (t.v.) og Einar strøm (t.h.) tar hverandre i hånda etter at intensjonsavtalen om sammenslåing av Leksvik og Rissa var i boks. Helt til venstre er dagens Leksvik-ordfører Steinar Saghuag som den gang var kommunestyrerepresentant for Høyre. På hver sin side mellom Vollan og Strøm står Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik og Rissa-rådmann Vigdis Bolås.

Alle kildene Fosna-Folket har snakket med, sier at det ikke var noen konflikt mellom Bolås og Dretvik om hvem som skulle bli rådmann i Indre Fosen. Siden kommuneadvokatstillingen ikke er lovpålagt og lett kan strykes i en budsjettbehandling, ville Dretvik ha en arbeidsavtale om sin nye stilling. Dette ble det ifølge Strøm og Winge snakk om i mars eller april i 2015. Strøm forteller blant annet om et møte hvor også Winge og Rissa-ordfører Ove Vollan (H) var til stede.

- I møtet var det klar forståelse for at Kai Terje Dretvik måtte få en avtale, sier Strøm.

Winge er av samme oppfatning.

Fosna-Folket har tidligere spurt både Rissa-rådmann Vigdis Bolås og ordfører Vollan om hvorvidt de hadde hørt snakk om en avtale våren 2015. Begge bekreftet at det var snakk om å gi Dretvik en avtale, men at de aldri fikk høre at en avtale var inngått og at de ikke kjente innholdet i avtalen.

3,7 mill.

Arbeidsavtalen er datert 23. juni 2015 og bærer Einar Strøm, Jahn Winge og Kai Terje Dretviks underskrift. Foto: Skjalg Ledang

Strøm og Winge forteller at det var Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik som selv skrev sin egen arbeidsavtale. Avtalen bærer de tres underskrift og er datert 23. juni 2015. I avtalen er Dretviks årslønn som Leksvik-rådmann oppjustert fra 880 000 – til 930 000 kroner. Årslønna på 930 000 kroner gjorde Dretvik bare til Fosens femte beste betalte rådmann av totalt sju rådmenn. I avtalen står det også at Dretvik skal motta tre årslønner dersom han «fratrer stillingen som rådmann» i Leksvik før pensjonsalder. Arbeidsavtalens del to omhandler Dretviks mulige fremtidige arbeidsforhold som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Der står det at Dretvik skal motta fire årslønner «for det tilfellet at Dretvik fratrer stillingen som kommuneadvokat». Det vil si til sammen rundt 3,7 millioner kroner. I tillegg skulle Dretvik i henhold til avtalen ha full kompensasjon for pensjonstap dersom han fratrer kommuneadvokatstillingen. Fosna-Folket har undersøkt, og ingen andre rådmenn på Fosen har lignende etterlønnsavtaler.

Les hele Dretviks arbeidsavtale av 23. juni 2015 her.

- Ikke fallskjerm

Strøm og Winge har hele tiden sagt at hensikten med avtalen var å sikre Dretviks fremtidige jobb som kommuneadvokat og gjøre det vanskelig for den nye kommunen å si ham opp. Begge påpeker at de anså Dretvik som en svært viktig brikke i å sikre Leksviks interesser etter sammenslåingen med Rissa.

- Det var aldri tanken at fire årslønner skulle være en fallskjerm dersom Dretvik selv sa opp. Den var en jobbgaranti i tilfelle kommuneadvokaten skulle bli et innsparingstiltak. Dette var muligens dårlig formulert, men vår forståelse var klar. Det er ytterst kritikkverdig at dagens politiske ledelse aldri tok kontakt med oss som hadde skrevet under for å sjekke det ut, sier Strøm.

Dretviks arbeidsavtale er datert 23. juni 2015. To dager senere vedtok fellesnemda at Dretvik skulle bli kommuneadvokat. På møtet ble det ikke informert om avtalen, men Strøm og Winge mener arbeidsavtalen kan være skrevet under senere enn 23. juni.

Både Winge og Strøm mener rådmannens avtale ikke ville hatt noen konsekvenser for Indre Fosen kommune så lenge kommunen ikke sa opp Dretvik. De to erfarne politikerne erkjenner imidlertid at de burde ha informert de andre folkevalgte politikerne om avtalen.

- Slik jeg husker det, så skrev vi under avtalen like før sommerferien i 2015. Det gikk fort og det var en svært travel tid. På det tidspunktet, var det helt andre ting enn denne avtalen som var fokus. Vi skummet igjennom og så at punktene var ivaretatt. Det var ingen diskusjon eller forhandling rundt dette da.

- Avtalen er datert 23. juni 2015. 25. juni, to dager senere, hadde fellesnemnda for Indre Fosen konstituerende møte hvor det ble vedtatt at Dretvik skulle bli kommuneadvokat. Ville det ikke vært naturlig å legge frem avtalen i den forbindelse?

- Jeg er usikker på om avtalen til Dretvik var skrevet under på det tidspunktet, svarer Strøm og påpeker at avtalen kan være skrevet under senere enn 23. juni.

Han og Winge nærmest ler av påstanden om at de skal ha forsøkt å holde Dretviks arbeidsavtale hemmelig. Begge sier de ikke tenkte på avtalen før saken dukket opp i sommer. Politikere i dagens kommunestyre i Leksvik som Fosna-Folket snakker med, mener bestemt at avtalen ble holdt skjult fordi den aldri i verden ville ha blitt godtatt av formannskapet eller kommunestyret dersom den hadde blitt fremlagt.

- Ingen kostnad

Rådmann Kai Terje Dretvik under formannslapsmøtet 1. september i høst. Bildet er tatt samme dag som Fosna-Folket først skrev om avtalen av juni 2015. Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Da Fosna-Folket intervjuet rådmann Dretvik om arbeidsavtalen den 1. september i år, sa han følgende:

- Jeg går fra en lovpålagt oppgave som rådmann i Leksvik til en ikke lovpålagt jobb som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune. Derfor ønsket jeg meg en avtale som sikret meg kompensasjon i tilfelle jeg mistet jobben mot min vilje, sa han.

Dretvik påpekte videre at det aldri var intensjonen å holde avtalen hemmelig. Han hadde heller ingen forståelse for at andre kunne oppfatte avtalen som «uspiselig».

- Det er ingen kostnad knyttet til denne avtalen så lenge jeg har jobben som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune, sa han.

Formelle feil

Steinar Saghaug (t.v.) ble ordfører i Leksvik etter flere dagers forhandlinger etter valget høsten 2015. På bildet har Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet og SV nettopp kommet til enighet om et samarbeid. Foto: Alexander Killingberg

Leksvik kommunes delegasjonsreglement sier at det er politisk forhandlingsutvalg som skal forhandle lønn med rådmannen. Winge og Strøm gjorde derfor en formell feil da de inngikk avtalen med Dretvik. Dette innrømmer de begge. Samtidig påpeker de at delegasjonsreglementet ikke hadde blitt fulgt i forbindelse med fastsettelse av rådmannens lønn i flere år.

- Men det hjelper ikke å si at i Leksvik så er det normalt å kjøre på venstresida av veien, sier Strøm.

14. september 2015 stemte rissværingene ja til sammenslåing med Leksvik. I Leksvik ble det dødt løp. 949 stemmer for og 949 stemmer imot. Arbeiderpartiet, som ved ordførerkandidat Knut Ola Vang hadde tatt standpunkt mot kommunesammenslåing like før valget, ble den store valgvinneren i Leksvik med 10 av 25 kommunestyrerepresentanter. Likevel var det Høyre med Steinar Saghaug som klarte å sikre seg ordførerstolen etter flere dagers forhandlinger. Bjørnar Buhaug fra Senterpartiet ble varaordfører. Verken Jahn Winge (H) og Einar Strøm (Sp) stilte til gjenvalg. De to hadde signalisert lang tid i forveien at de var ferdige etter flere tiår i lokalpolitikken.

Avtalen dukket opp

Rådmann Kai Terje Dretvik og ordfører Steinar Saghuag (t.h.) samtaler i kommunestyremøtet i Leksvik 21. desember 2015. Det var i dette møtet at Leksvik-politikerne sa ja til sammenslåing med Rissa. Hadde politikerne sagt nei, ville avtalens del om Indre Fosen aldri blitt gjeldende. Foto: Alexander Killingberg

Den 21. desember stemte Leksvik kommunestyre ja til sammenslåing med Rissa. 16 for, 9 imot. Dermed var sammenslåingen til Indre Fosen et faktum. På nyåret i 2016 kunne Leksvik-rådmann Dretvik nok en gang presentere hyggelige tall når regnskapet for 2015 kom. 3,4 millioner kroner i pluss.

- Det er på sin plass med en stor takk til rådmannen i Leksvik kommune og hans stab for arbeidet som er gjort for å få til dette resultatet, sa Knut Ola Vang (Ap) i et kommunestyremøte i mai.

Ifølge Leksvik-ordfører Steinar Saghaug (H) var det i mai i år han ble kjent med Dretviks arbeidsavtale av 23. juni 2015.

- Det skjedde rent tilfeldig. Jeg satt på kontoret til Kai Terje Dretvik. Han snakket om at han skulle vært noen dager på kurs. Du verden, sa jeg. Det er mye som skjer fremover. Dretvik sa da at han hadde en avtale. Jeg ba da om å få se den. Noen dager senere lå den på pulten min, forteller ordføreren.

- Hva var din umiddelbare reaksjon på avtalen?

- Innholdet i avtalen var helt uspiselig politisk sett. Jeg ble også i tvil om avtalen var behandlet av riktige politiske organ. Jeg sjekket og det var den ikke, forteller Saghaug.

Han undersøkte også ut om politisk ledelse i Rissa var kjent med innholdet i avtalen, noe de ifølge Saghaug ikke var.

LES MER: Dette skal til Leksvik - og dette til Rissa.

Forholdet til Dretvik

Rådmann Kai Terje Dretvik i et kommunestyremøte i mai i år. Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Fosna-Folket blir fra flere uavhengige kilder fortalt at forholdet mellom ordfører Saghaug og rådmann Dretvik ikke var det beste selv før avtalen dukket opp. Dette avviser Saghaug overfor Fosna-Folket.

- Det var ryddig og greit og ikke problematisk. Vi hadde et helt normalt forhold.

- Det var ikke anstrengt?

- Nei, nei. Ikke i det hele tatt. Vi snakket godt sammen, svarer Saghaug.

Kai Terje Dretvik svarer først ingen kommentar når Fosna-Folket spør om hvordan forholdet til ordfører Saghaug og varaordfører var da arbeidsavtalen av juni 2015 ble et tema i mai i år. Han har samme forklaring som Saghaug på hvordan avtalen dukket opp, og understreker igjen at han ikke holdt den hemmelig.

- Deler du Strøm og Winges inntrykk om at avtalen ble brukt som et middel for å bli kvitt deg som rådmann?

- Ja, svarer Dretvik.

- Hva kan være årsaken til at dagens politiske ledelse ville bli kvitt deg?

- Det blir spekulasjoner, sier Kai Terje Dretvik.

Han nevner flere mulige årsaker, blant annet knyttet til budsjettet for 2016 der Dretvik opplevde at han som rådmann og hans stab var langt mer offensiv i forhold til investeringer enn det han opplevde fra politikerne. Videre nevner han administrasjonens fokus på å ivareta Leksvik kommunes interesser i sammenslåingsprosessen med Rissa. På dette punktet sier Dretvik at han opplevde den politiske ledelsen som tok over etter valget høsten 2015 som passiv, sammenlignet med administrasjonen i kommunen.

- Hvordan var forholdet mellom kommunestyret og deg og din ledergruppe før avtalen dukket opp?

- Fra sommeren 2014 fikk jeg rekruttert en komplementær ledergruppe. Jeg kunne ikke bare ha folk som alltid sa ja. Nå smuldrer det meste opp, men jeg blir betenkt når jeg hører rykter om at min gruppe ikke var god nok. Kanskje var den administrative ledelsen litt for dyktig for en del i det nye kommunestyret etter valget? Kanskje enkelte i den politiske ledelsen hadde problemer med å følge med på vårt tempo, sier Kai Terje Dretvik.

- Ville ikke fjerne ham

– Vårt utgangspunkt var å forhandle frem en normal arbeidsavtale med normale betingelser, sier Arbeiderpartiets Knut Ola Vang som avviser at det var noe ønske fra politikerne om å få fjernet rådmannen før arbeidsavtalen dukket opp. Foto: Alexander Killingberg

Ifølge Saghaug var det bred enighet om at Dretviks arbeidsavtale ikke kunne være gyldig, siden personene som hadde inngått den, ikke hadde myndighet til å inngå en slik avtale. Leksvik kommune rådslo seg også med jurister i KS om hvorvidt avtalen var gyldig. Rådmann Dretvik mente på sin side at avtalen av 23. juni 2015 var gyldig. Fosna-Folket hentet i høst inn kommentarer fra jurister med lang erfaring innen arbeidsrett, som var av samme oppfatning. I sommer ga formannskapet tre politikere i oppdrag å forhandle frem en avtale med Dretvik.

– Vårt utgangspunkt var å forhandle frem en normal arbeidsavtale med normale betingelser. Før Dretviks avtale av 23. juni 2015 dukket opp, var det overhodet ingen diskusjon politisk om å få avsatt rådmannen. Det var heller ikke tanken å fjerne rådmann Dretvik da vi startet forhandlingene, forteller Arbeiderpartiets Knut Ola Vang som deltok i forhandlingene med Dretvik i sommer.

Steinar Saghaug som også forhandlet med Dretvik, er av samme oppfatning.

- Var det virkelig ikke mulig å komme til enighet med Dretvik?

- Nei. Vi var totalt uenige. Vi hadde helt forskjellig syn på avtalen av juni 2015. Vi mente at 2015-avtalen var ugyldig, og vi ville bygge videre på ansettelseskontrakten hans fra 2013. Han mente 2015-avtalen var gyldig, sier Saghaug.

Rådmann Dretvik ville ta utgangspunkt i avtalen fra juni 2015 under sommerens forhandlinger.

- Fra min side var avtalen forhandlingsbar, det kan dokumenteres. Kommunen ønsket ikke å forhandle, men ville lage en ny avtale uten å ta hensyn til den eksisterende.

- Hvor langt ville du strekke deg i reforhandling av avtalen?

- Om kjernepunktene besto, så kunne jeg diskutere det meste, sier Dretvik.

Han sier at han blant annet kunne diskutere varigheten av etterlønn.

Permisjonsavtale

Leksvik kommunehus. Foto: Alexander Killingberg

Forhandlingsutvalget og Dretvik klarte ikke å komme til enighet. I stedet ble de enige om en permisjonsavtale som ga Dretvik permisjon med full rådmannslønn fra 15. september i år til 1. januar 2018. Forutsetningen var at arbeidsavtalen av 23. juni 2015 ble lagt til side. Rådmann Kai Terje Dretvik har per i dag ikke bekreftet offentlig at han har godtatt at avtalen fra juni 2015 ikke lenger er gjeldende. Permisjonsavtalen koster Leksvik kommune minst 1,5 millioner kroner. Kommunestyret vedtok permisjonsavtalen den 15. september i år. Det hører med at Senterpartiet mente permisjonsavtalen påførte kommunen for store utgifter, og at de heller ville forhandle om en sluttpakke med rådmann Dretvik. Forslaget fikk ikke flertall.

Ordfører Saghaug svarer på spørsmål fra Fosna-Folket at han synes det var uheldig å miste rådmann Dretvik midt oppe i sammenslåingen med Rissa.

Les hele permisjonsavtalen her.

- Ikke tiltro

Leksvik-rådmann Kai Terje Dretvik og Rissa-rådmann Vigdis Bolås utenfor kommunehuset i Leksvik en gang i 2014. Foto: Arkiv

Den 29. august sendte Leksvik kommune ut en pressemelding. Der sto det at rådmann Dretvik skulle ha permisjon for å lese seg opp på juridiske fag frem til han skulle inn i kommuneadvokatstillingen.

- Det er så enkelt at jeg skal over i en krevende rolle som kommuneadvokat i nye Indre Fosen kommune, sa rådmann Dretvik selv til Fosna-Folket samme dag.

Så om kvelden den 1. september publiserte Fosna-Folket artikkelen om Dretviks arbeidsavtale fra 23. juni 2015 og bakgrunnen for hans permisjon. Reaksjonene var mange og sterke.

Fosna-Folket spurte Rissa-rådmann og Indre Fosens fremtidige rådmann Vigdis Bolås om Dretvik hadde tillit som kommuneadvokat i Indre Fosen.

- Det kan ligne på at han ikke har det, svarte hun.

- Jeg mener at det som har skjedd i denne saken, gjør at jeg ikke har tiltro til han i en såpass viktig stilling som kommuneadvokat i den nye kommunen, sa Rissa-ordfører og leder for fellesnemnda for Indre Fosen Ove Vollan (H) til Adresseavisen.

- Mener du i dag at Dretvik har nødvendig tillit i rollen som kommuneadvokat for Indre Fosen kommune?

- Det er politikerne som må svare på dette, sier Vigdis Bolås.

Hun presiserer at hennes tidligere uttalelse var basert på at hun den gang syntes det lignet på at politikerne i Leksvik ikke hadde nødvendig tillit til Dretvik.

Fosna-Folket lyktes torsdag ikke med å få snakke med Ove Vollan, men sendte ham følgende spørsmål i en tekstmelding:

«Vi lurer på om du fortsatt står på tidligere uttalelse om tillit/tiltro eller sviktende sådan til Kai Terje Dretvik som kommuneadvokat for Indre Fosen kommune?»

Vollan har i en tekstmelding sendt følgende svar:

«Jeg er svært betenkt over dømmekraften til Fosna-Folket som skal kjøre denne saken som inngang til nyttårsfeiringa, men ja, jeg står fortsatt på tidligere uttalelse om at jeg ikke har TILTRO til Kai Terje Dretvik som kommuneadvokat for Indre Fosen kommune.»

Reagerer

Daværende Leksvik-ordfører Einar Strøm (Sp) sammen med nåværende varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) mens stemmene fra folkeavstemningen om sammenslåing blir talt opp 14. september 2015. Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Uttalelsene som Vollan og Bolås kom med i september, har fått Strøm og Winge til å reagere sterkt, spesielt med tanke på at både Bolås og Vollan visste at det var snakk om å gi Dretvik en arbeidsavtale våren 2015. Strøm mener uttalelsene til Rissa-toppene må være klarert med politisk ledelse i Leksvik.

- Noe annet ville være utidig innblanding og sette hele intensjonsavtalen på spill, sier Strøm.

Winge reagerer på hvordan den nåværende politiske ledelsen i Leksvik kommune har håndtert personalsaken og rådmannens arbeidsforhold.

- Ansatte skal ikke av den politiske ledelse oppleve å få sitt ansettelsesforhold eller tillit diskutert gjennom media, mener han.

Lederflukt

Personalsjef Kristin Andreassen sa opp jobben som personalsjef i Leksvik kommune og uttrykte samtidig sin støtte til rådmann Dretvik. Foto: Skjalg Ledang

I høst har den ene Leksvik-lederen etter den andre sluttet. Først sa kommunalsjef for oppvekst og kultur Sissel Blix Aaknes opp jobben. I slutten av oktober sluttet også personalsjef Kristin Andreassen.

- Jeg har ingen tillit til dagens politiske ledelse i Leksvik, og greier ikke å motivere meg for innsats fram til sammenslåingen med Rissa, sa hun i et intervju med Fosna-Folket.

Begge begrunnet oppsigelsen blant annet med politikernes håndtering av rådmann Dretviks avtale. Både Aaknes og Andreassen uttrykte også sin støtte til rådmann Dretvik. I desember leverte så kommunalsjef for teknikk, landbruk og miljø Odd-Robert Solvåg sin oppsigelse.

- Det siste halvåret har det vært tyngre å være i systemet. Det har vært mye uro, sa han til Fosna-Folket.

Oppsummert sett virker det som om rådmann Dretvik har bred støtte i sin tidligere ledergruppe, mens rådmann Dretvik og hans ledergruppe har tilsvarende lite tillit hos politikerne i kommunestyret.

Rissa-rådmann Vigdis Bolås (t.v.) ble 15. september også konstituert som rådmann i Leksvik. Til høyre er Rissa-ordfører Ove Vollan. Bildet er tatt samme dag som Leksvik og Rissa kommunestyrer vedtok Bolås som rådmann i begge kommuner. Foto: Sigrun Overland

Samtidig som Leksvik-rådmann Dretvik gikk ut i permisjon i september i år, ble Rissa-rådmann Bolås også konstituert som rådmann i Leksvik. Dette ble enstemmig vedtatt i Leksvik kommunestyre, men i den administrative ledergruppa var det mange som reagerte. Flere ville ha helse- og omsorgssjef i Leksvik Bjørn Ståle Aalberg som konstituert rådmann fram til sammenslåingen. Strøm og Winge reagerer også.

- Det verste er at rådmannen i Rissa nå også er rådmann i Leksvik. Kommunestyret i Leksvik har lagt det helt åpent for andre å bestemme, mener de.

I slutten av oktober ble den nye ledergruppa for Indre Fosen presentert. Ingen ledere fra dagens toppledelse i Leksvik var med. Det var et eksternt firma som gjennomførte ansettelsesprosessen og det var konkurranse om kun to stillinger. Fosna-Folket kjenner til at det blant enkelte administrative Leksvik-ledere var stor misnøye med sammensetningen av den nye ledergruppa. I Leksvik kommunestyre var det ingen som reagerte nevneverdig, i hvert fall ikke offentlig.

- Når nye Trøndelag nå rigges, er det en selvfølge at den nye administrasjonsledelsen tar med seg en balansert gruppe ledere fra begge de gamle fylkeskommunene. Hvordan det var mulig å tillate at det ikke skjedde for Indre Fosen, er meg en gåte. I en ny kommune er det viktig med balanse om kunnskap om de to kommunene i ledergruppa. Det er katastrofalt at det mangler Leksvik-ledere i Indre Fosen sin ledergruppe, sier Einar Strøm.

- Men hvorfor står da hele kommunestyret i Leksvik samlet i denne saken?

- Det går an å se at rådmannssaken fanget dem, mener Strøm.

Ble ikke kontaktet

Her overrekker Einar Strøm ordførerkjedet til hans etterfølger Steinar Saghaug i fjor høst. Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Etter at politisk ledelse i Leksvik i vår ble kjent med rådmann Dretviks avtale, hørte Strøm og Winge etter eget utsagn ingenting. Winge sier han i sommer snappet opp noe folkesnakk om saken på bygda. Han ringte da til Strøm i juli.

- Da tok det litt tid å hente frem arbeidsavtalen til Dretvik fra hukommelsen, sier Strøm.

Både Strøm og Winge mener det er svært kritikkverdig at politisk ledelse i Leksvik ikke tok kontakt med dem for å få avklart forhold rundt Dretviks mye omtalte arbeidsavtale.

- Saghaug ringte meg først rett før han skulle i et intervju med Fosna-Folket. Han sa «no bles det rundt øyrstolan, hva skal jeg si». Jeg ba ham forteller sannheten, forteller Strøm.

Han mener politisk ledelse med hensikt holdt ham og Winge utenfor da Dretviks arbeidsavtale dukket opp i vår.

- Det virker som det hele tiden var et absolutt poeng å holde oss utenfor slik at vi ikke skulle forstyrre prosessen med å bli kvitt rådmannen. Vi har blitt beskyldt for å forsøke å holde rådmannsavtalen hemmelig, men det er ikke vi som har forsøkt å holde noe hemmelig i denne saken, sier Strøm.

Gransking

Leksvik kommunestyre bevilget i høst inntil 150 000 kroner til å granske rådmannsavtalen. Det er det uavhengige selskapet Revisjon Midt-Norge IKS som skal gjennomføre granskingen. Strøm og Winge mener utredningsmandatet er for smalt og at det hindrer helheten i å komme frem. Begge har vært inne til intervju for å fortelle sin versjon av saken.

- Utredningsbestillingen er svært smal i forhold til bakteppet som er nødvendig for å forstå hva som fører fram til rådmann Dretviks permisjon, sier Strøm.

Revisjon Midt-Norge IKS sin rapport er ventet over nyttår.

- Hva forventer dere at kommer frem av granskingen?

- Jeg regner med at de finner ut at vi som skrev under rådmann Dretviks arbeidsavtale, brøt noen reglement. Utover det, er det vanskelig å se hva de skal finne ut, mener Strøm.

Korrupsjonsbeskyldninger

Daværende Leksvik-ordfører Einar Strøm (t.h.) og Rissa-ordfører Ove Vollan møtte Fosna-Folket i Rissa i august 2015. Da var det kun uker igjen til folkeavstemningen om sammenslåing. Foto: Sigrun Overland

På tidspunktet hvor Strøm og Winge skrev under arbeidsavtalen med Dretvik, var systemet slik i Leksvik at ordførerlønna fulgte rådmannslønna. Dersom rådmannslønna gikk opp, skulle ordførerlønna øke tilsvarende. I avtalen som Strøm og Winge skrev under, ble Dretviks lønn justert opp fra 880 000 kroner til 930 000 kroner. Spekulasjonene rundt om Strøm inngikk avtalen for å gi seg selv høyere lønn, haglet da saken ble offentlig kjent i høst. Fosna-Folket stilte også spørsmålet. Strøm avviste den gang og avviser også nå dette på det sterkeste. Han påpeker at han kun hadde noen måneder igjen i ordførerstolen.

- Det var fjernt fra mine tanker at avtalen skulle ha betydning for min godtgjørelse i noen måneder. For meg var det en helt utilsiktet konsekvens, sier Strøm.

Videre understreker han at pensjonsreglene er endret, slik at lønna han hadde siste året som ordfører, nesten ikke har betydning for pensjonen. Strøm viser også til særregelen i kommuneloven om at en ordfører aldri er inhabil i fastsettelsen av sin egen lønn.

- Jeg ble beskyldt for korrupsjon på Facebook. Det var umulig å forsvare seg. Facebook måtte nesten få gjøre seg ferdig. Det tok helt av. De fant avtalen og tenkte at her må det være mer. Jeg tror ikke de har funnet så mange flere lik i skapet, sier Strøm.

- Det er ingenting som er så morsomt som å finne på at Einar Strøm er kriminell, legger Strøm til.

Han kritiserer også kontrollutvalgsleder Torkil Berg (Ap) for å være partisk i sine uttalelser da saken sprakk i media.

- Jeg har bare lagt fakta til grunn for mine uttalelser. Da avtalen ble skrevet under i juni 2015 var systemet slik at ordførergodtgjørelsen fulgte rådmannslønna. Jeg har ikke kommet med egne meninger, sier Torkil Berg til Fosna-Folket.

Strøm sier han på ingen måte har noen dårlig samvittighet for godtgjørelsen han har mottatt som ordfører i Leksvik.

Winge sier han selv i løpet av 36 år som lokalpolitiker har sendt kun én reiseregning, og det var da han måtte avbryte en utenlandsferie for å møte kommunalministeren. Han reagerer sterkt på beskyldningene mot Strøm.

- Ordførerlønna skulle følge rådmannslønna. Da Dretvik ble ansatt som rådmann i 2013, fikk han langt bedre årslønn enn forgjengeren. Dermed skulle ordførerlønna også opp tilsvarende. Det var jeg som oppdaget at Strøm fortsatt gikk på gammel lønn i 2014, og ville justere den opp slik at den ble korrekt. Strøm var ikke opptatt av dette, sier Winge.

- Urimelig

Einar Strøm (I midten) var ordfører i Leksvik i perioden 1999 - 2003 og fra 2007 til 2005. Jahn Winge (t.h.) har vært med i lokalpolitikken i hele 36 år. Han var varaordfører i Leksvik i perioden 1999 - 2007 og fra 2011 til 2015. Til venstre er rådmann Erlend Myking, som var Kai Terje Dretviks forgjenger som Leksvik-rådmann. Foto: Arkiv

Strøm mener han og Winge ikke står spesielt høyt i kurs hos dagens kommunestyrerepresentanter i Leksvik, og at det kan være noe av forklaringen på at de ikke ble kontaktet om rådmannsavtalen.

- Vi har sikkert vært noen markante politikere som de er glade de ble kvitt. Jeg var kanskje litt for tøff, sier Winge.

- Det er ingen tvil om at vi har tatt plass, men det er også en ordfører og varaordførers rolle. Vi har også sittet med makt lenge, og det har sin pris, legger Strøm til.

- Føles det sårt det som har skjedd i høst?

- Jeg har følt det urimelig. Jeg mener ikke det er lønn som fortjent, men hvem får nå det her i verden, spør Strøm.

Han påpeker videre at han som forkjemper for sammenslåing med Rissa, ikke er spesielt populær hos dem som var imot fusjonen i kommunestyret i Leksvik. Strøm og Winge ønsker ikke å være noe «syvende far i huset», men kommer likevel med et råd til dagens lokalpolitikere i Leksvik.

- Politikk handler om det vi kan gjøre nå. Ingenting kan reverseres. Nå må Leksvik henge med begge hender i intensjonsavtalen, sier Strøm.

Kai Terje Dretvik skal etter planen fortsatt gå inn i stillingen som kommuneadvokat i Indre Fosen kommune 1. januar 2018. En enstemmig Fellesnemnd for Indre Fosen vedtok imidlertid i sitt siste møte å vurdere om det egentlig er behov for en kommuneadvokat i den nye kommunen.