Varaordføreren sier den årlige gjennomgangen av ROS-analysen og kriseplanen er en nødvendig gjennomgang av planverket.

– Det tas inn endringer kontinuerlig. Den eldste delen av beredskapsplanen er fra 1999, men vi har hatt mange endringer sia den gang. Fosen Brann- og redningstjeneste (FBRT) har gjort sine egne ROS-analyser, og det er naturlig å ta dem inn i planverket, sier Husdal.

Beskrivelser

Varaordføreren forskriftene for hvordan planverket utformes er avgjort sentralt.

– Så er det det opp til Åfjord kommune sjøl å bestemme hvordan planverket blir seende ut til sjuende og sist, sier senterpartipolitikeren.

Gjennomgangen tar for seg av risikofaktorene som Åfjordsamfunnet er utsatt for, og den sårbarhet de representerer sett i forhold til sannsynligheten for at de inntreffer. Mulige tiltak for å redusere risiko for og konsekvens av uønskede hendelser blir vurdert.

– For politikerne er dette en oppfriskning, og en mulighet til å stille spørsmål, sier Husdal.

ROS-analyser

Husdal har vært med på å sette krisestab flere ganger. Krisestaben er ledet av politiet, og både den politiske og administrative ledelsen er med. I Åfjord som i andre lokalsamfunn er kriseplaner oftest tuftet på erfaringer fra tidligere hendelser i kommunen.

Den siste risiko- og sårbarhetsanalysen er basert på flere tidligere arbeider og revisjoner av planverket. Erfaringer med den tragiske ulykken med Arnvikbrua 31.01.06, er for eksempel en del av erfaringsgrunnlaget.  Da førte ekstremvær til at brua ble feid bort av flommen, og en person omkom.

En ny risikofaktor som vil bli nødvendig å se nærmere på i nær framtid, er bygginga av tre nye tunneler i Åfjord og Roan.

– Her kommer FBRT inn. De vil legge planer og øve på hendelser som kan oppstå i samband med tunnelene. Tunnelene vil ikke kunne åpne før kriseberedskapen i tilknytning til dem er klar, sier Husdal.

Alle hendelser

ROS-analysene som ligger som grunnlag for kommunens kriseplaner, tar for seg de scenarioene som en kan tenke seg. Disse vurderes ut fra sannsynlighet, og deretter ser en hvilke mottiltak som kan treffes.

Mesteparten av kommunen har bare enkel veiforbindelse. Problemer kan oppstå ved brudd på vegforbindelsen på ugunstige steder. Dagens fylkesveg 723 er regnes som den mest rasfarlige strekningen i fylket. Andre vegstrekninger flomutsatt. Sjøverts transport og terrenggående kjøretøyer kan i noen grad kompensere for tap av vegforbindelser.

Katastrofer

Brann i helseinstitusjoner, oppvekst- og kulturenheter, og overnattingsplasser er de alvorligste ulykker som kan ramme kommunen. Forebyggende brannvern og kontroll av bygninger og tekniske anlegg har derfor høg prioritet.

Kommunen har også oppmerksomheten rettet mot kriminalitet. I så stor grad som mulig vil en gå inn med forebyggende arbeid.

En helse- og sosialmessig beredskap og delplaner er verktøy for å møte en eventuelle kriser på dette området. Smittevern i dyrehold er viet en del oppmerksomhet.

Åfjord kommune samordner også kriseberedskapen sin med andre kommuner og stiller ressurser til rådighet for dem. Risikoen for uønskete hendelser anses som økt i forbindelse med etableringen av ny kampflybase på Ørlandet.