- Vi fikk en kort frist for å rapportere videre sentralt, men det er flott at så mange har fått til å komme midt i våronna, sier Laila Marie Sorte ved Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Torsdag hadde Fylkesmannen og fylkeskommunen informasjons- og dialogmøte med grunneiere i Austråttlandskapet i samarbeid med landbrukskontoret Ørland/Bjugn.

I møtet ble det klart at fylkesmannen skal jobbe videre med kulturlandskapet på Austrått som et mulig nytt utvalgt kulturlandskap i jordbruket.

Ekstra tilskudd

Fra 2010 har det vært 22 utvalgte kulturlandskap i landet. Et av dem er øygruppa Tarva i Bjugn. Etter budsjettforliket i fjor, har spleiselaget mellom Landbruksdirektoratet, Riksantikvaren og Miljødirektoratet doblet støttet og pekt ut 10 nye kulturlandskap.

I tillegg skal rundt halvparten av 20 nye kandidater også bli del av ordningen videre. Det historiske jordbrukslandskapet rundt Austrått er en av disse kandidatene.

- De store kulturelle og historiske verdiene er i landskapet allerede i dag. Dette er en ordning der man legger en langsiktig plan for å bevare de eksiterende verdiene ved å fortsette med det gode arbeidet man gjør i dag. Det følger ekstra tilskudd med, sier Sorte.

Store verdier

Samarbeidet mellom de tre nasjonale instansene har bedt om å få kandidater til å bli utvalgte kulturlandskap. Fylkesmannen og fylkeskommunen er ikke i tvil om at det er store biologiske og kulturhistoriske verdier i jordbrukslandskapet rundt Austrått, som gjør at de er en god kandidat.

- Det gjenstår å bli plukket ut blant den halvparten av kandidatene som får være med. Det er stort biologisk mangfold rundt Austrått med områder med det som kalles «A-verdier», svært viktige verdier. Kulturlandskapet er også i veldig god hevd i dag, sier Sorte.

Interesse

Dersom Austrått får den nasjonale statusen som et utvalg kulturlandskap, skal området som er del av kulturlandskapet avgrenses. Deretter vil fylket i samråd med grunneierne og landbruksforvaltningen legge en overordnet forvaltningsplan for hvilke tiltak som skal til for å bevare de eksisterende verdiene.

Det er frivillig for grunneiere i området å søke på å få tilskudd til å gjennomføre tiltak som er i tråd med forvaltningsplanen man blir enige om.

- Det er helt frivillig å søke om tiltak grunneierne selv ønsker å gjennomføre. Det gjelder ikke bare landbruk, men alle grunneierne i det området vi lander på. Det er viktig for oss å se hvor stor interessen er og det er artig å se at så mange grunneiere er positive til at vi ser nærmere på dette området, sier Sorte.

400 mål

Ørland kommune eier 400 mål dyrket mark på Austrått gård. Vara-ordfører Finn Olav Odde (Sp) var på møte for å lodde stemningen blant de andre grunneierne. Vertskommunen må også gå inn for å bli med i ordningen for jordbruksområder som er av nasjonal og internasjonal verdi på grunn av sine historier.

- Vi må ha med oss dette og drøfte saken i formannskapet. Som eier av en stor eiendom i området, må vi vurdere hvordan den skal forvaltes videre. Gårdbrukerne i området har innstillingen at de har fått odel, og vil gi fra seg gården i enda bedre stand enn de fikk den i. Vi må ha samme holdning, sier Odde.

- Jeg er litt skeptisk i utgangspunktet fordi vi ikke helt vet hva det vil si å få statusen og om det kan være et ris bak speilet som legger bånd på utvikling av tomtene nå eller i fremtiden. Jeg er i utgangspunktet positiv til å få tilskudd, men som sagt, vi må drøfte dette i formannskapet, sier vara-ordføreren.

Må bli valgt

Sorte og representanter fra fylkeskommunen og landbruksavdelingen i Ørland kommune skal jobbe videre med prosessen rundt utvalgte kulturlandskap i jordbruket etter at det er interesse for å være med fra jordeierne.

Representantene sier det gjenstår å bli valgt ut som en av de rundt 10 kandidatene som får være med, og skal fases inn i ordningen før 2020.

- Vi skal gjøre det vi kan for at Austrått blir valgt ut. Vi har veldig lyst til at det blir valgt ut, men vi er avhengige av at de nasjonale myndighetene plukker oss ut. Vi er stolte over Austråttlandskapet. Her kan det være mulig å få belønning og oppmuntring til å fortsette det gode arbeidet. Status som utvalgt kulturlandskap kan også gjøre det enklere for oss ikke å ta for gitt de spesielle verdiene vi omgås i hverdagen, sier Laila Marie Sorte.

Laila Marie Sorte fra Fylkesmannen presenterer veien videre dersom grunneierne på Austrått ønsker å bli et utvalgt kulturlandskap. Foto: Jakob Ellingsen