Etter de fire første månedene i 2018 viste kommuneregnskapet at Bjugn hadde 3,7 millioner kroner i merforbruk.

Årsaken til at de havnet på minussiden igjen etter et formidabelt overskudd i 2017, var økt behov innen grunnskole og helse. Mer spesifikt var overskridelsene knyttet til Botngård skole og PRO-tjenesten (pleie, rehabilitering og omsorg).

Innsparingstiltak

Ved Botngård skole var merforbruket pålydende rundt en million kroner etter første tertial– som utgjør cirka ni prosent.

«Årsaken til dette er stort sykefravær og økte lønnsutgifter. Økningen i lønnsutgifter skyldes nye behov som har meldt seg. Slik det ligger an nå har vi ikke mulighet for å ta inn noe av dette i løpet av høsten», het det i tertialrapporten som ble lagt fram for politikerne i juni.

Konstituert rådmann, Ådne Røkkum, sa den gang at det hadde «sviktet hos rådmannen», og at administrasjonen ville komme tilbake med innsparingstiltak i løpet av august.

Tydelig signal

Forrige torsdag ble formannskapet orientert om de konkrete innsparingstiltakene administrasjonen har foreslått.

For å holde budsjettet ut året, var det skissert følgende kutt ved Botngård skole: Redusert vikarinnleie, kutt i svømmeundervisning for 1. til 3. trinn, redusert innsats vedrørende lærernormen, samt «andre kostnadsreduserende tiltak».

Ifølge ordfører Ogne Undertun (Ap) ble det gitt et tydelig signal fra politisk hold om at svømmeundervisninga burde skjermes fra kutt.

Ordfører Ogne Undertun (Ap) sier administrasjonen fikk et tydelig signal fra formannskapet om de planlagte kuttene ved Botngård skole. Foto: Ina Marie Haugen

– Ganske voldsomt

– Vi ga klar beskjed om det. Jeg tror ordet «uaktuelt» ble brukt. Det er satt nye nasjonale krav til svømmedyktighet som skal være oppfylt i 4. klasse. Da er det ganske voldsomt å kutte undervisninga fra 1. til 3. trinn. Det kunne vi ikke gå med på. Derfor tror jeg også at det ikke blir gjennomført, sier ordføreren.

Saken ble kun tatt til etterretning av formannskapet, men skal opp i kommunestyret torsdag 30. august.

100.000 kroner å spare

Kommunalsjef for oppvekst i Bjugn kommune, Kjetil By Rise, sier til Fosna-Folket at det var enkelte inntekter som ikke var tatt med i beregningen da saken ble lagt fram for formannskapet.

– Overforbruket er ikke så stort likevel, noe som innebærer at ikke alle de foreslåtte kuttene nødvendigvis blir gjennomført. Noen tiltak må vi gjøre, blant annet begrenset vikarinnleie. Men kutt i svømmeundervisninga blir ikke gjennomført, sier kommunalsjefen.

Ifølge Rise var det om lag 100.000 kroner å spare på å kutte i svømmeundervisninga. Han presiserer at det var snakk om kutt i undervisninga for de tre trinnene kun fram mot jul.

– Årsaken til at dette kom opp som et forslag, var at dette er relativt kostbare timer med mange voksne til stede. Nå forsøker vi å finne andre løsninger, av flere årsaker, sier Rise.

Kjetil By Rise er kommunalsjef for oppvekst i Bjugn kommune. Han sier at kuttene i svømmeundervisning ikke vil bli gjennomført. Foto: Ina Marie Haugen

– Alle kutt vil smerte

Leder for Utdanningsforbundet i Bjugn, Ole Edvard Antonsen, mener økonomien ved Botngård skole er så stram at det ikke er rom for kutt i det hele tatt.

– Det er en betydelig sum som skal spares inn, som i utgangspunktet tilsvarer to lærerstillinger. Botngård skole har drevet på et minimum i så lang tid, at alle kutt vil smerte noe forferdelig. Overforbruket er en konsekvens av de stramme budsjettene, sier Antonsen.

Han synes det er beklagelig at det er foreslått kutt i vikarinnleie.

– Det går i stor grad utover elevene. Når det ikke blir satt inn vikar må grupper som tidligere har vært delt, slå seg sammen. Større grupper fører til dårligere opplæring, mener Antonsen.

– Ond sirkel

– Dersom man greier å få ned sykefraværsprosenten vil det ha stor betydning for økonomien. Men når du reduserer på vikarer så blir belastningen større for de som er på jobb. Vi mener det fører til mer sykdom og fravær. Det er en ond sirkel. Man sparer og sparer, sykefraværet går opp og kostnadene øker.

Han håper at kommunen kan finne midler slik at man unngår kutt ved skolen.

– Håpet mitt er at de finner midler til å drive skolen på en forsvarlig måte.

Helse og omsorg

Forrige torsdag ble også lagt fram foreslåtte kutt i PRO-tjenesten. PRO-tjenesten hadde et merforbruk på 11,1 prosent sammenlignet med budsjett. Økt sykefravær ble pekt på som en av årsakene til overskridelsen.

«Første tertial har vært preget av krevende drift og stigende sykefravær. Spesielt Norovirus har påvirket nærværet i negativ grad. Enheten har pådratt seg høyere kostnader enn det har vært budsjettert for», het det i tertialrapporten.

Blant de foreslåtte tiltakene er å redusere overtidsbruk (totalt to millioner kroner i fjor), tidlig og bedre planlegging av ferieturnus 2019, samt å redusere sykefravær og innleie av vikarer.

Bente Kristiansen, helsesjef i Bjugn kommune. Foto: Ina Marie Haugen

Overrasket ordfører

Ordfører Ogne Undertun (Ap) sier han ble svært overrasket over overtidsbruken i tjenesten.

– Overtid er vanligvis bannlyst i kommunal drift, og praktiserer ikke med mindre det er helt spesielle omstendigheter. Så får vi politikerne vite at det er snakk om overtidsbruk for to millioner kroner. Og på spørsmål fra formannskapet viser det seg at det har vært slik i flere år. Det er en praksis vi politikere ikke har blitt informert om, sier ordføreren.

Han synes også ferieavviklingen ved tjenesten kunne vært løst bedre.

– Det er brukt en lokal ordning der det avholdes fire uker sammenhengende ferie. Det gir store utfordringer i forbindelse med ferieavvikling og vikarbruk.

– Pengene kan brukes bedre

– Jeg synes det er rart at vi har hatt råd til det. I formannskapet ble det gitt beskjed om at vi må holde oss til ordinær ferielovgivning slik alle andre gjør. Pengene kan brukes bedre. Helsesjefen jobber videre med dette, så får vi se om de greier å justere drifta fort nok, sier ordføreren.

Helsesjef Bente Kristiansen ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, og sier at hun ønsker å informere de ansatte i tjenesten om eventuelle kutt før hun uttaler seg i media.

– Det er ikke artig å kutte uansett område, men vi må drive slik vi har råd til, sier Undertun.