Norsk genressurssenter har i samarbeid med DN og fylkesmennene etablert genressursreservater for ti treslag. Eksisterende naturreservater har slik fått en tilleggsfunksjon for genressursbevaring i skogtrær.

Etableringen i Norge er del av et større europeisk prosjekt for bevaring av genetiske ressurser hos skogtrær.

Utvelgelsen av områdene har vært gjort i tett samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene. Fylkesmennene ble tidlig forespurt om å komme med forslag til egnede områder for reservatene. I første runde kom det inn forslag på 120 områder. Dette er gjennom dialog og nøye vurderinger av behov og egnethet redusert til de eksisterende 23 områdene som nå er etablert. Genressursreservater for til sammen 98 treslag er etablert i 31 land i Europa.

De etablerte genressursreservatene i Norge omfatter 10 treslag. Alm, ask, barlind, bøk, kristtorn, lind, lønn, sommereik og vintereik er valgt ut på bakgrunn av treslagenes bevaringsbehov i Norge. Utvalget er basert på tidligere undersøkelser ved Norsk institutt for skog og landskap (Myking, 2002; Myking og Skrøppa, 2001). I tillegg er det etablert fem genressursreservater for gran. Grana er det viktigste treslaget for skogbruk i Norge. Gjennom genressursreservater for gran ønsker en å bevare referanseområder også for dette treslaget.

Feltarbeid for å gjennomgå alle områdene har vært tidkrevende. De utvalgte reservatene er nøye vurdert etter gitte kriterier. Vurderinger er gjort i forhold til areal, antall trær og antall blomstrende trær i reservatet, samt naturlig foryngelse for det aktuelle treslaget. Feltarbeidet i de siste områdene ble ferdigstilt sommeren 2012.

For at verneområdene skal fungere som genressursreservater for de utvalgte artene er det videre spesielt viktig at forvaltning og skjøtselsplaner tar hensyn til treslagets utbredelse og mulighet til foryngelse. Dette vil Genressurssenteret følge opp gjennom samarbeid med DN og de aktuelle fylkene. Flere av de etablerte genressursområdene vil ha behov for skjøtsel.