- Vi har i utgangspunktet budsjettert med at lufthavna skulle gå i balanse økonomisk. Per i dag etter de første fire månedene med aktivitet, viser prognosene at vi vil mangle cirka tre millioner kroner i løpet av året med samme aktivitetsnivå som i dag, sier Økonomisjef Gaute Krogfjord til kommunestyret i Ørland kommune.

I fjor bevilget Ørland kommune 1,3 millioner kroner til å oppgradere Ørland lufthavn slik at den tilfredsstiller kravene til sivil flytrafikk.

Så kom Fly Viking på banen og Ørland kommune la ned sitt eget flyselskap og rutetilbud. Større fly medførte behov for større areal og Ørland kommune utvidet den sivile lufthavna.

Nå regner kommunen med å bruke totalt 6,6 millioner kroner på den sivile lufthavna i løpet av inneværende år.

Millioner i minus

Krogfjord forteller at kommunen leaser konteinerne som utgjør ankomsthallen på lufthavna i dag.

- Per i dag regner vi med å bruke 6,6 millioner kroner på drift av lufthavna totalt. Vi får tilskudd på 2,1 millioner kroner fra Staten, og cirka 1,7 millioner kroner i avgifter fra flyselskapet, sier økonomisjefen til kommunestyret.

Da står det igjen 2,8 millioner kroner, som kommunen må dekke inn på andre måter.

- Per i dag er merforbruket på omtrent 2,1 millioner kroner. Om aktivitetsnivået er likt resten av året vil vi mangle cirka tre millioner kroner i løpet av året. I tillegg kommer investeringene vi gjorde i 2017 og støtten til flyselskapet som også ble gjennomført på fjorårets budsjett, sier Krogfjord til politikerne.

Statlige tilskudd

Ørland kommune får statlig støtte til drift av den sivile lufthavna. Tidligere har kommunen dokumentert utgifter på 2,1 millioner kroner i året på en slik måte at Staten har refundert midlene.

- Historisk sett har vi ikke klart å dokumentere utgifter på mer enn cirka to millioner. Når vi nå girer opp aktiviteten med større fly og flere avganger enn tidligere år er jeg faktisk optimist på at vi kan legitimere større utgifter, sier ordfører Tom Myrvold (H).

- Det er lys i tunnelen som jeg ser det, sier han.

I tillegg sier Myrvold at kommunen jobber med å få inn ruten mellom Ørland og Gardermoen inn på kortbanenettet. Kortbanenettet omfatter flyruter som legges ut på statlig anbud.

- Næringssjefen har forfattet et skriv som er på vei ut døra. Det viser at Ørland burde vært del av kortbanenettet med god margin sammenliknet med andre flyplasser, sier ordføreren til kommunestyret.

Fra arbeidet med å oppgradere lufthavna i fjor. Kommunen leaser kontainerne som utgjør ankomsthallen. Foto: Jakob Ellingsen

- Stor tro

Også representanter fra opposisjonen sier de tror det er statlige midler å hente for at Ørland kommune ikke må betale hele ekstraregningen for den sivile lufthavna.

- Jeg har vært en forkjemper for flyruta, og er fortsatt det. Jeg tror på å ta på seg marsjstøvlene og reise sørover for å selge inn flyruta til sentrale politikere, sier Arbeiderpartiets Knut Ring.

- Jeg har stor tro på at vi skal få det til.

Hele kommunen

Etter årets fire første måneder, forventer Ørland kommune å ende med å ha et merforbruk på 3,2 millioner kroner ved årets slutt. Av det er 2,8 millioner kroner fra drift av lufthavna. Det viser årets første tertialrapport.

Søsterkommunen Bjugn regner med å gå 3,7 millioner kroner i minus. Det betyr at nye Ørland kommune samlet ser ut til å gå 6,9 millioner i minus dersom prognosene for årets siste åtte måneder står ved lag.

For Ørlands del, har man da spist opp et uventet stort utbytte fra Trønderenergi som er 2,75 millioner kroner høyere enn det kommunen hadde regnet med. Man bruker også opp en ekstrainntekt på 900 000 kroner fra større skattetildelinger siden Norge som helhet går godt.

Samtidig får kommunen 1,85 millioner kroner mindre i andre statlige tilskudd.

Private barnehager

Blant kommunens tjenester, drives nesten alle avdelingene innenfor sine budsjetter.

- Jeg må skryte av de ansatte. Ikke minst av oppvekst og helsetjenestene som styrer innenfor rammene, sier Hilde Kristin Sandvik (H).

Unntaket er kommunens tilskudd til private barnehager. Der må man ut med 1,4 millioner kroner mer enn forventet.

- Tilskuddet til private barnehager er basert på utbetalinger til kommunale barnehager. En privat barnehage med nye lokaler har krav på større kapitaltilskudd. Det utgjør omtrent 500 000 kroner, sier Krogfjord til kommunestyret.

- En endring i antall barn i forhold til prognosene våre spiller også betydelig inn, sier han.

Sykefravær

Ørland kommunes sykefravær i årets fire første måneder gikk ned til 9,5 prosent. Året før var det 10,1 prosent i samme periode.

- Jeg vet de ansatte har et enormt arbeidspress i kommunen. Sykefraværet trekkes nedover selv om  arbeidspresset er stort. Det er fantastisk at alle holder seg til budsjettene, sier varaordfører Finn Olav Odde (Sp).

- Vi har en kommunal målsetning om et sykefravær på 6 prosent. Vi er ikke der. En av ti ansatte er sykmeldt til en hver tid. Det er mye. Vi må jobbe med tilrettelegging så folk kommer tilbake i jobb så fot som mulig og slik at de ikke blir syke, sier Ring.

Ifølge tertialrapporten, har 22 kommuner i Trøndelag høyere sykefravær enn Ørland, og et lavere sykefravær i løpet av årets første fire måneder.

2 millioner i bakhånd

Ørland kommune har fått et statlig regiontilskudd på 2,0 millioner kroner som ikke er lagt inn i budsjettene og heller ikke er brukt til noe enda.

- Skal vi sette oss noen mål for bruk av regiontilskuddet, spør Gunnhild Tettli (Ap).

- Jeg vet det var noen løfter om bruken av det som kom frem under budsjettbehandlingen i november, sier hun.

- Kanskje vi kan få til en omforent bruk med søsterkommunen, sier ordfører Tom Myrvold.

Så vedtok politikerne enstemmig å ta tertialrapporten til etterretning.

De gjør ikke endringer i bevilgningene nå, men venter med det til behandlingen etter andre tertial er ferdig ved utgangen av august.