Leder i Foreldreråd og arbeidsutvalg (FAU) ved Vanvikan skole ser med stor bekymring på kommunens kutt ved skolen. Testmann Minne skole i Leksvika er også rammet av kuttene.– Jeg synes det er helt forferdelig og uholdbart, sier FAU-leder Reidun Aasbø.Opptil 48 elever

Kommunestyret vedtok i revidert budsjett at Vanvikan skole skulle følge rådmannens reviderte budsjett. Fra årets skolestart ble elevene møtt av en ny hverdag.

«En formell sammenslåing av klassetrinn med én kontaktlærer, har begrenset spareeffekt i seg selv. Det som har effekt, er fellesundervisning. Fellesundervisning vil si at alle elevene på to eller flere årstrinn har undervisning med én lærer i ett undervisningsrom gjerne med forskjellige kompetansemål. Undervisningsgruppa kan bli på mellom 28 og 48 elever. Denne undervisningsorganiseringen er krevende både for lærer og elev. Pr. dato har Vanvikan skole liten erfaring med denne undervisningsorganiseringen og må sette i gang kompetanseutvikling på området», heter det i et skriv rektor Erik Oinas Solberg har sendt ut.Frykter for mobbeofrenePunktet ovenfor reagerer FAU-lederen sterkest på. Reidun Aasbø mener det blir mindre tid til hver enkelt elev. I tillegg er hun klar på at elever som er utsatt for mobbing kan få en forverret situasjon.– Jeg tror de lettere blir oversett, konstaterer Reidun Aasbø.– Unger med spesielle behov«Det aller meste av spesialundervisningen vil foregå i inne klassen. I og med at timer til vanlig undervisning reduseres kraftig, er det naturlig at også timer til spesialundervisning også reduseres. Aktuelle heimer vil nødvendig få informasjon. Skolen vil bruke assistenter i stedet for lærere der dette er naturlig», skriver rektoren.FAU-lederen mener dette punktet vil gå utover barn med lærevansker.– Det er unger med spesielle behov som trenger tid og ro, sier Aasbø.Kuttene medfører også at vanlig leirskole utgår fra og med våren 2015, skoleskysstilbudet reduseres, overnattinger bortfaller, svømmeundervisningen reduseres og at leksehjelp utgår for skoleåret 2014 - 2015.Forstår foreldreneRådmannen forteller at grunnen til at det nå kuttes ved skolene er at kommunen drives for dyrt. Lønnskostnadene skal ned og flere årsverk skal kuttes.– Jeg skjønner at foreldre blir betenkt. Først og fremst er målet å opprettholde en god skole. Om noe viser seg ikke å være forsvarlig, skal man ikke gjøre det, sier Kai Terje Dretvik, rådmann i Leksvik kommune.Han er klar på at skolen skal fortsette å holde seg innenfor lovpålagte oppgaver. Likevel blir skolehverdagen noe annerledes enn tidligere.– Foreldre og elever må være forberedt på at det gjøres endringer i tjenestene.Så langt mener rådmannen at situasjonen ved skolen ser lovende ut.– Jeg var på skolen i går (onsdag), og jeg synes den har kommet godt i gang, sier han.– Gikk veldig bra– Jeg skjønner at foreldre er bekymret, sier Erik Oinas Solberg, rektor ved Vanvikan skole.Torsdag hadde rektoren, som også har undervisning som en del av jobben, en time med 8.- og 9. klasse. Rundt 30 elever deltok i norsktimen.– Det gikk veldig bra. Det var en time med bra innhold.Selv om klassene ikke har samme lærebøker mener han at det er mindre problematisk.– Vi finner tema som er felles for klassene, forteller Solberg.Uenig med FAU-lederenReidun Aasbø tror mobbeofrene er særlig utsatt med større undervisningsgrupper.– Jeg tror ikke at problematikken rundt mobbeofre angår timene. Slikt må fanges opp i friminutt og på fritida, sier rektoren.

– Mobbing er en uting vi prøver å kjempe mot. Jeg vil ikke sette likhetstrekk med større undervisningsgrupper og mobbing, mener rådmannen.– Det vil tiden vise– Vil Vanvikan skole være like bra i dag som tidligere?– Det vil tiden vise. Vi har ingen fasit, men vi skal gjøre det beste ut av det innenfor de rammene vi har fått. Det er hele skolen innstilt på å gjøre, sier Solberg og legger til at tiltakene skolen setter i gang vil være gjenstand for tett oppfølging.Les mer om saken: Vil ha svar på om tiltakene er i strid med loven