Saken behandles i kommunestyret torsdag.

- Jeg tror det skal mye til for at det blir nei nå. Jeg tror bygging av flerbrukshus blir vedtatt torsdag, sier ordfører Steinar Saghaug (H).

To basseng

Det planlagte flerbrukshuset i Leksvik skal inneholde blant annet to svømmebasseng, en flerbrukssal med plass til 260 personer, bibliotek, squashbane, spinningrom, styrketreningsrom og øvingsrom for kulturskolen. Kommunens låneopptak i bygget skal begrenses til under 70,2 millioner kroner. For å få til dette, må vrimleareal, kjøkken og annet reduseres i forhold til dagens planer. I tillegg til kommunens låneopptak, er bygget tenkt finansiert ved hjelp av spillemidler, momskompensasjonsmidler samt et ekstra tilskudd dersom svømmeanlegget får interkommunal status. I tillegg kan ytterligere tilskudd utløses dersom bygget får en miljøprofil.

Les mer: - Vi får redusert kostnadene

Driftskostnader

2. etasje som er toppetasjen på flerbrukshuset. Til venstre er flerbrukssalen med plass til 260 personer i det uttrekkbare amfiet. Gulvnivået på flerbrukssalen er i 1. etasje. Til høyre for flerbrukssalen ser man ned på biblioteket i 1. etasje. Rommene rundt langs siden av bygget er øvingsrom for kulturskolen. Foto: Letnes arkitektkontor AS

I saksframlegget til kommunestyret torsdag går det frem at forventede årlige driftskostnader på flerbrukshuset vil ligge et sted mellom 2,9- og 4,1 millioner kroner. Disse momentene er imidlertid ikke tatt med i beregningene:

  • «Innsparing i forbindelse med avsluttet bruk av det gamle bassenganlegget ved Testmann».

  • «Frivillig arbeid fra f.eks. svømmeavdelingen som igjen fører til innsparing av badevakter i anlegget».

Leieinntekter

1. etasje i flerbrukshuset. Hovedinngangen vises omtrent midt på veggen nederst i bildet. Området utenfor bygget vil bli fylt opp. Det brune gulvet til venstre er flerbrukssalen. På denne illustrasjonen er ikke amfiet trukket ut. Til høyre for flerbrukssalen er biblioteket. Øverst ser man ned på bassenget som ligger i sokkeletasjen. Foto: Letnes arkitektkontor AS

Ifølge saksframlegget har Leksvik kommune allerede blitt kontaktet av mulige fremtidige leietakere av «lokalitetene i forbindelse med trimrommet» i flerbrukshuset.

«Det er innhentet en kalkyle på eventuell utleiepris fra Sweco som tilsier en mulig husleie på kr. 206 000,-/år (kalkulert ut fra et areal på ca 160 m2). Interessentene er gjort kjent med dette mulige beløpet, og synes dette er en grei leiepris. De er også interessert i å signere en intensjonsavtale», står det i saksframlegget.

Det er beregnet at kommunen kan ha en årlig leieinntekt på rundt 200 000 kroner på svømmeanlegget.

- Mangler treffpunkt

Sokkeletasjen på flerbrukshuset. Her er to svømmebasseng, garderober, squasbane, spinningrom og styrketreningsrom. Denne etasjen er på nivå med gulvet i dagens idrettshall, som vises øverst til høyre. Foto: Letnes arkitektkontor AS

Det er konstituert kommunalsjef for oppvekst i Leksvik kommune, Laila Bragstad, som har skrevet saksframlegget til kommunestyret torsdag. I oppsummeringen i saksframlegget står blant annet følgende:

«Ved å realisere et slikt anlegg, med de fasiliteter som er foreslått i skisseprosjektet, vil man få det treffpunkt som bygda mangler per i dag. Ved å samlokalisere idrettshall, svømmehall, bibliotek, kulturskole, treningslokaler, møtelokaler og kulturskole, vil man legge til rette for lokaliteter som skole, SFO og barnehage kan benytte på dagtid. Samtidig gir det innbyggere i alle aldre et helhetlig tilbud på ettermiddag og kveld».

Innstillingen

Rådmann Vigdis Bolås sin innstilling til politikerne lyder som følger:

- Leksvik kommune vedtar bygging av svømmeanlegg og flerbrukshus, med en låneramme på totalt 70,2 millioner. Bygget berammes ferdigstilt oktober 2018.

- Det nedsettes en styringsgruppe bestående av ordfører Steinar Saghaug og leder i komite for næring og miljø / arealutvalg Kurt Myrabakk samt rådmann. Leder for kulturutvalget og leder i komite for oppvekst / oppvekstutvalg inviteres ved behov. Rådmann inviterer fagfolk i administrasjonen etter behov. Prosjektleder tilrettelegger for møter i styringsgruppen.

- Mandatet i styringsgruppen vil være å styre prosjektet innenfor ramme gitt av kommunestyret. Styringsgruppen har følgende mandat:

  • Holde seg innenfor lånerammen på 70,2 millioner

  • Bidra i arbeidet med vurdering og gjennomføring av ulike kostnadsbesparende tiltak i forbindelse med nedskalering av prosjektet.

  • Bidra i vurderingsarbeidet av parkering og adkomst og uteområde i tilknytning til anlegget.

  • Bidra i arbeidet med vurderingsgrunnlaget for etablering av livssykluskostnader for bygget.

- Leksvik kommune benytter Generalentreprise + bassengteknisk entreprise som egen kontrakt, men hvor generalentreprenøren ivaretar framdriftskoordineringen for den bassengtekniske leveransen.

- Kommunestyret skal jevnlig informeres om utviklingen i prosjektet.

Vang krysser fingrene

Flerbrukshuset. På illustrasjonen ser man sørover mot Vinnahaugen hvor Leksvik videregående skole ligger. Foto: Letnes arkitektkontor AS

Knut Ola Vang sier at Arbeiderpartiets ti representanter vil stemme for flerbrukshuset torsdag.

- Arbeiderpartiet har gått til valg på å få bygget flerbrukshus med basseng i Leksvik.

- Tror du det blir vedtatt på torsdag?

- Det blir spennende. Jeg håper virkelig det, sier Vang.

Han tror frivilligheten må inn å bidra på driften av bygget.

- Idrettslaget må inn. Kanskje får vi noen engasjerte pensjonister til å bidra litt. Så er vi kanskje en fem-seks personer som kan bytte litt på å stille lyd i flerbrukssalen, mener Vang.

Ap-politikeren mener flerbrukshuset er svært viktig for bygda.

- Det er på tide at det er noen gravemaskiner som jobber i Leksvik igjen. Dette trenger vi, sier Vang.

Høyre stemmer ja

Både ordfører Steinar Saghaug (H) og Høyre-representant Alvin Berg mener Høyres fem representanter trolig vil stemme ja til flerbrukshus torsdag. Dersom både Aps ti og Høyres fem representanter går for bygging, er flertallet allerede sikret.

- Jeg er i utgangspunktet veldig positiv. Dette blir et treffpunkt som blir veldig positivt for innbyggerne. Vi i Høyre er samstemte for, sier ordføreren.

- Dette er positivt for Leksvik-samfunnet, sier Høyres Arvid Penna Steen.

Fremskrittspartiet hadde foreløpig ikke hatt gruppemøte om saken da Fosna-Folket snakket med Kurt Myrabakk tirsdag.

- Men i utgangspunktet er jeg veldig positiv. Jeg synes Barbro Hølaas Vang, Aud Ramdal og resten av prosjektgruppa har gjort en kjempejobb i høst, sier han.

Fremskrittspartiet har to representanter i kommunestyret.

Sp i tenkeboksen

Senterpartiets Aud Dagmar Ramdal har jobbet i flere år for nytt basseng i Leksvik. Her ved dagens idrettshall i Leksvik. Flerbrukshuset skal etter planen bygges mellom der Ramdal står og dagens idrettshall. Foto: Alexander Killingberg

Senterpartiet har gruppemøte onsdag kveld. Varaordfører Bjørnar Buhaug (Sp) er i tvil.

- Jeg vil egentlig ikke uttale meg før gruppemøte, men alt tyder jo på at det går veien med flerbrukshuset uansett. Det har tidligere vært en god del debatt om dette, men det begynner å bli en felles forståelse i kommunestyret for at dette blir gjennomført nå.

- Hvorfor er Senterpartiet mer i tenkeboksen?

- Vi er bekymret for kostnadene. Vi skal investere mye fremover. La oss si at vi investerer for 200 millioner kroner i Leksvik. Da må drifta tas ned med 10-15 millioner kroner årlig. Jeg klarer ikke å se hvordan vi skal ta ned drifta så mye. Det gjøres også store investeringer i Rissa, sier Buhaug.

Han understreker samtidig at han er positiv til tanken om flerbrukshus i Leksvik, men at det er kommuneøkonomien som gjør ham usikker.

- Jeg er litt usikker på om vi nå investerer mer etter vilje enn etter evne, sier Buhaug.

Gjeld

Fra et møte i arbeidsgruppa i november. Foto: Alexander Killingberg

Som Fosna-Folket tidligere har skrevet, risikerer nye Indre Fosen kommune i verste fall å få en gjeld på opp mot 1,5 milliarder kroner dersom alle planlagte investeringer gjennomføres. Leksvik kommune har i dag en gjeld på rundt 220 millioner kroner. I forslaget til økonomiplan ligger det inn forslag til investeringer som totalt vil øke gjelda med 278 millioner kroner. Blant de tyngste investeringene er nytt flerbrukshus, ny grunnskole i Vanvikan og ny barnehage i Vanvikan. Rissa har i dag en gjeld på cirka 834 millioner kroner. I økonomiplanen for Rissa er det regnet inn en gjeldsøkning til 940 millioner kroner i 2020. Rissa skal de nærmeste årene blant annet investere tungt i grunnskolene i Sørfjorden og på Stadsbygd. I tillegg bygges omsorgssenter på Stadsbygd som offentlig privat samarbeid. I budsjettene for Rissa og Leksvik i 2016 la kommunene opp til å betale totalt 55 millioner kroner i renter og avdrag. Prognoser basert på planlagte investeringer viser at Indre Fosen kommune kanskje må betale 80 millioner kroner i renter og avdrag i 2020.