I testen ga Forbrukerrådet seg ut for å være privatpersoner, og henvendte seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunens nettsider. De ble testet på service, tilgengelighet og informasjonskvalitet.

Bakgrunn: Samtlige kommuner på Fosen får stryk

Her er spørsmålene Fosna-Folket stilte Fosen-kommunene:Hvordan er dere fornøyd med resultatet?Hva kan dere gjøre for å bli enda bedre på service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet?Mener din kommune at testen gir et rettferdig resultat? Hvis nei – utdyp.Dette svarte Rissa kommune:

«Vi er ikke fornøyd med det totale resultatet sett under ett. Vi er fornøyd med resultatene innenfor barnehage, barnevern, pleie og omsorg og kultur og fritid. Innenfor disse scorer vi høyt.

Vi får 0 poeng på informasjonstjenester, noe resten av Fosenkommunene også gjør. Dette skyldes i stor grad at våre nettsider er svært lite brukervennlige og det tar tid å finne informasjon dersom en ikke er kjent med sidene. Funksjonaliteten i sidene er ikke god nok til å gi en god brukeropplevelse. Derfor er vi godt i gang med et prosjekt på Fosen som heter «Døgnåpen forvaltning», hvor vi skal bytte ut hele Fosenportalen. Resultatet av denne testen vil bli tatt med inn i dette prosjektet som en bekreftelse på dagens status på våre nettsider. Onsdag den 16. oktober 2013 arrangeres det en dialogkonferanse med mulige leverandører av ny portal til alle Fosenkommunene. Deretter skal anskaffelsen ut på anbud de første månedene i 2014, før et valg av leverandør tas på våren 2014. Så vil det bli innfasing av ny portal i løpet av høsten slik at den nye Fosenportalen tas i bruk 1.1.2015. Dette er et høyt prioritert prosjekt på Fosen, som det er svært viktig at vi lykkes med.

Vi vil ta for oss denne undersøkelsen inngående og finne ut hvorfor vi ikke scorer bedre på de områder som vi ikke er fornøyd med. Det er viktig for oss at dette ikke er den opplevelsen som våre innbyggere sitter igjen med etter å ha henvendt seg til oss.

Undertegnet av Ove Vollan, ordfører i Rissa kommune»

Dette svarte Osen kommune:

«Hvordan er dere fornøyd med resultatet?

Vi er godt fornøyd, og ser samtidig at vi på enkelte felt kan bli bedre.

Hva kan dere gjøre for å bli enda bedre på service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet?

I Osen er sentralbordet bemannet gjennom en turnus bestående av de ansatte på kommunehuset. Hver enhet har sin tørn og kunnskapsnivået i svarene vil derfor variere etter hvilken stilling og bakgrunn den som svarer har. Eks. hvis det etter turnusen er en person fra UM( avdeling for utvikling og Miljø) som svarer, vil du få veldig gode svar på spørsmål vedrørende byggesak, tekniske tjenester, vann, avløp osv. Samtidig vil det kanskje være at vedkommende har noe mindre detaljkunnskap om SFO, skjenkebevilling, skolerute og heletjenester for å nevne noe.

Mener din kommune at testen gir et rettferdig resultat? Hvis nei – utdyp.

Ja, jeg regner med at dette er en test som er kjørt likt mot alle kommunene og derfor rettferdig. Spørsmålsstillingen er reel og det meste avhenger at den personen du møter.

Undertegnet av Jørn Nordmeland, ordfører i Osen kommune.»

Dette svarte Åfjord kommune:

«Åfjord kommune har med interesse gått igjennom testen, og ser at vi scorer godt innenfor områdene ”Fritid og kultur” og ”Pleie- og omsorg”.  Vi merker oss at vi ligger over lands- og fylkesgjennomsnittet, men at vi har forbedringsområder innen enkelte av våre tjenester.

Åfjord kommune jobber sammen med de øvrige kommunene i Fosen for å få på plass bedre nettløsninger.   I ”Døgnåpen forvaltning”, skal  publikum finne relevant informasjon de trenger på kommunens hjemmeside,  og samtidig få tilgang til  gode selvbetjeningsfunksjoner på nett.

Det regionale prosjektet – ”Digital døgnåpen forvaltning på Fosen” – har status som pilotprosjekt i Regionalt Program for Leverandørutvikling, NHO Trøndelag. Onsdag den 16.10.13 avholdes det Dialogkonferanse i regi av Fosen Regionråd i Trondheim, for å skape interesse hos leverandører.

Dagens kommunale hjemmesider på Fosen er ikke teknisk i stand til å dekke forventninger hos publikum,  og det kan ha ført til at vedlikehold og oppdatering av våre sider har blitt nedprioritert fordi man har ventet på nye løsninger. I august 13 startet vi derfor en runde med gjennomgang av informasjon og fakta på våre sider.

Når det gjelder måten Forbrukerrådets undersøkelse er utført på, så utfordrer dette kommunens førstelinjetjeneste i forhold til responstid og kvalitet på respons av telefonhenvendelser.  Åfjord kommune har flere prosesser gående for å bli bedre på dette området. Det handler for en stor del om intern kommunikasjon og kunnskapsoverføring fra de ulike tjenesteområder til Servicetorg som sørger for sentralbordtjenesten.

Når det gjelder svartid på området teknisk/ byggesak er dette særlig krevende da det er et område som krever detaljkunnskap ansatte i førstelinjetjenesten vanligvis ikke har.  Åfjord kommune har diskutert å sette i gang et prosjekt for å kunne levere byggetillatelse over disk, gjerne i samarbeid med andre Fosenkommuner.

Åfjord kommune har som nevnt startet noen prosesser for å bedre servicenivå, og denne undersøkelsen vil være en motivator for økt innsats på dette området.

Undertegnet av Ogne Undertun, personalsjef i Åfjord kommune»

Dette svarte Bjugn kommune:

«1. Vi ligger på landsgjennomsnittet i totalscore. Det er vi fornøyd med. Vi tar resultatet til etterretning.

2. Vi driver kontinuerlig forbedringsarbeid, og vi vil prøve å forbedre oss på alle punkter i denne undersøkelsen, særlig der vi ligger under gjennomsnittet.

3.  Alle kommunene har scoret 0 på infotjenester og det skal visstnok bero på at det ikke opplyses på våre hjemmesider at det er klageadgang i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser. Da sier jeg at alle mottakere av svar på enkeltsøknad får opplyst muligheten for klageadgang også om vedtaket er positivt i forhold til søknad.

Hvis spørsmål i undersøkelsen treffer bestemmelsene om unntatt off.het(personopplysninger) blir svaret registrert som negativt fordi vi bryter loven hvis vi svarer. Det er derfor viktig at undersøkelsen ikke toucher disse bestemmelsene.

Undertegnet av Tor Langvold, rådmann i Bjugn kommune»

De resterende kommunene svarte ikke på vår henvendelse, men får muligheten til å svare om de ønsker det.