– I dag legger Riksrevisjonen fram en av de mest alvorlige rapportene vi har lagt fram noen gang, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen tirsdag.

Rapporten tar for seg informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner.

I konklusjonen henter Riksrevisjonen fram sin sterkeste kritikkform – nemlig «svært alvorlig». Sist gang denne ble tatt i bruk, var i 2019.

– Bakgrunnen for Riksrevisjonens sterke kritikk er at svakhetene vi avdekker, kan få store konsekvenser for rikets sikkerhet, sier riksrevisoren.

Hemmelig

Selve rapporten er hemmelighetstemplet, men Riksrevisjonen har publisert en ugradert oppsummering.

Den slår fast at det er funnet sårbarheter i sikkerheten, og at informasjonssystemene fungerer for dårlig sammen.

– Forsvarsdepartementet har over tid ikke greid å realisere effektive og sikre informasjonssystemer som understøtter Forsvarets operative evne, heter det i oppsummeringen.

– Det er svært alvorlig at det er mangler ved informasjonssystemene Forsvaret bruker i operasjoner, både når det gjelder samvirke og sikkerhet. Dette kan få store konsekvenser, slår Riksrevisjonen fast.

Gram: – Svært alvorlig

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier i en pressemelding at han deler Riksrevisjonenes virkelighetsforståelse.

– Det Riksrevisjonens har påpekt, samsvarer med våre egne funn, sier Gram.

Samtidig løser Forsvaret og forsvarssektoren de daglige oppdragene, framholder han.

– Vi er kjent med manglene, og disse er fulgt opp gjennom en rekke tiltak. Selv om Riksrevisjonen skriver at dette ikke påvirker vår evne til daglige operasjoner, påpeker de at manglene kan få følger for vår operative evne. Dette tar jeg svært alvorlig, sier forsvarsministeren.

Blant tingene Riksrevisjonen har påpekt, er at Forsvarets evne til å oppdage og håndtere digitale angrep er begrenset.

– Regjeringen har i 2022 bevilget mer penger til cybersikkerhet, og det vil bli styrket ytterligere, slår Gram fast.

Krever opprydding

Flere partier på Stortinget reagerer sterkt på rapporten.

– Dette er svært alvorlig, og her må det ryddes opp. Her har Solberg-regjeringen åpenbart forsømt seg, og jeg regner med at Ap-Sp-regjeringen vil følge opp umiddelbart, sier SV-leder Audun Lysbakken

Også Rødt finner rapporten urovekkende.

– I en tid hvor ett av våre nærmeste naboland har blitt utsatt for sabotasje, er det urovekkende at Riksrevisjonen finner at sårbarheter i Forsvarets informasjonssystemer kan gjøre det vanskeligere å håndtere angrep mot norske mål. Det er ikke holdbart, sier Rødts Seher Aydar, som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Rødt krever at Forsvarsdepartementet nå gjør en full gjennomgang,

Høyre: Betryggende

Leder av kontrollkomiteen Peter Frølich (H) viser på sin side til at det allerede er iverksatt tiltak.

– Heldigvis er ikke funnene ukjent for norske myndigheter. Funnene sammenfaller med det Forsvarsdepartementet selv rapporterte i 2018. I 2019 ble det iverksatt store tiltak for å rette opp feilene. Vi har store forventninger til dette arbeidet, og jeg ser at forsvarsministeren mener det samme. Det er betryggende, sier han og lover grundig behandling i kontrollkomiteen.

Også i Arbeiderpartiet og Senterpartiet blir rapporten mottatt med stort alvor.

– Dette er en svært alvorlig kritikk som vi må ta innover oss. Fra vår side er det en klar forventning om å utbedre dette omgående. Skal vi kunne forsvare landet, med minst mulig tap av menneskeliv og materiell, så er vi avhengig av at Forsvaret kan snakke sammen og dele informasjon, sier Aps mann i kontrollkomiteen Even Eriksen.

Sps mann i komiteen, Nils Bjørke, peker på at manglene har bygget seg opp over tid

– Det er umulig ikke å se dette i sammenheng med riksrevisjonssakene vi behandlet i forrige periode om objektsikring og kjøp av nye helikoptre. Dette er altså en mildt sagt uheldig arv fra Høyre-regjeringen, sier han.