NVE har behandlet en søknad fra Gullgruva Kraft AS, om forlenget byggefrist. Selskapet fikk i desember 2011 tillatelse etter vannressursloven § 8 til bygging av Gullbergelva kraftverk. I henhold til vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1, vil konsesjonen bortfalle dersom arbeidet ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. Det er datoen for innvilgelse av konsesjon som blir utgangspunkt for fristen. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen én gang med inntil fem nye år.

Bygging av Gullbergelva kraftverk er ikke igangsatt grunnet manglende nettilgang. NVE skriver i sitt brev at de ikke kan se at det har kommet nye momenter inn i saken som tilsier at tillatelsen etter vannressursloven ikke kan forlenges. Søknaden om forlenget byggefrist er kommet inn innen fristens utløp. De mener det vil være i tråd med gjeldende praksis å gi utsettelse av byggefrist.

Dermed gis en forlengelse av byggefristen med fem år fram til 05.12.2021. Vilkårene er de samme som i den gamle tillatelsen fra 2011.