Dette sa forsvarsminister Grete Faremo i en tale tirsdag til Arendal forsvarsforening. Dette sa hun om langtidsplanen: ”Veien videre legges gjennom en ny langtidsplan, som regjeringen vil legge fram for Stortinget våren 2012. Vi følger opp beslutningen om å gå over til en modell med en mer kontinuerlig langtidsplanlegging som bebudet i inneværende langtidsplan. Stortinget vil som før få anledning til å diskutere rammene for Forsvarets videre utvikling.Forsvarssjefens rolle som den fremste fagmilitære rådgiver ligger fast – jeg vil si hans rolle er vel så viktig som tidligere. Hans fagmilitære råd har størst relevans og betydning når de utvikles i tett samspill med politikkutformingen. I den kommende langtidsplanen er det noen temaer som allerede avtegner seg som sentrale:

- Sikkerhetssituasjonen

- Hva betyr utviklingen i NATO og hos våre allierte for den videre moderniseringen av Forsvaret?

- Hvordan skal vi håndtere utfordringer både hjemme og ute best mulig? I denne sammenheng bør landforsvaret behandles spesielt, slik at det kan fastlegges en klar og langsiktig innretning og ambisjon for landstyrkene i planen.

- Nye kampfly og Luftforsvarets basestruktur