Ordføreren i Bjugn innstiller på at Fosen-politiet skal styres fra Trondheim med fire tjenestekontorer, ett i hver av de fire største landsbyene i de fire respektive kommunene som berøres.Dette gjøres klart i saksframlegget for kommunestyremøtet i Bjugn førstkommende tirsdag, som omhandler den nye strukturløsningen for politiet på Fosen. Politimester Nils Kristian Moe skriver i sin sluttrapport om saken at hans klare anbefaling er at kommunene gir sin tilslutning til å slå sammen lensmannsdistriktene Ørland og Bjugn, Rissa og Åfjord til ett lensmannsdistrikt med lokalisering på Brekstad og tjenestesteder i Rissa og Årnes. I dette ligger det også at tjenestekontoret i Botngård skal legges ned.

I ordførerens innstilling før møtet avvises dette forslaget, og finner ingen løsning for Bjugn kommune at tjenestekontoret blir nedlagt.Rådmann Tor Langvold er saksbehandler og skriver at det som nå er foreslått av politimesteren er som de spådde i 2006 da fire lensmannsdistrikter ble til tre etter at Ørland/Bjugn ble sammenslått med et hovedkontor på Brekstad og et tjenestekontor i Botngård.

Dette står i framlegget:«Da daværende politimester Marum fridde til Bjugn og Ørland kommuner i 2005 om å inngå et frivillig samarbeid for å utrede sammenslåing av lensmannskontorene, skulle utgangspunktet for utredningen skje på fritt grunnlag innenfor et avtalt kriteriesett. Ganske fort fikk vi en mistanke om en «skjult agenda» uten at vi gjorde alvor av «trusselen» om å trekke oss fra utredningsarbeidet. Rådmannen følte seg mer som et gissel enn en reell påvirkningsagent for kommunens argumenter.»

Han trekker fram at resultatet er som alle kjenner; at hovedkontoret ble lagt til Brekstad og at Botngård fikk et tjenestekontor.Videre skriver han: «Tjenestekontoret skulle være fast bemannet med minimum en polititjenestemann/kvinne og en kontormedarbeider. Bjugn formannskap behandlet forslaget 25. april og uttalte seg sterkt mot en ensidig sammenslåing av bare Bjugn og Ørland lensmannsdistrikter og ønsket å påvirke politimesteren til å vente til hele Fosen ble slått sammen. Man håpet at Botngårds geografiske tyngdepunkt på Fosen ville være et vesentlig moment når «Fosen-sheriffens» kontorsted skulle bestemmes.»

Rådmannen redegjør også i saken om at Bjugn kommune sørget for å tilrettelegge for politiet med å flytte prestekontoret i rådhuset opp en etasje for å gi plass til tjenestekontoret.

Politimesteren har som en del av begrunnelsen for nedlegging av tjenestemannskontoret i Bjugn, pekt på at kontoret har blitt lite brukt av publikum. Her mener rådmannen at en viktig årsak til dette kan forklares med at kontoret ikke har vært betjent i perioder, blant annet på grunn av oppdrag eller andre fraværsårsaker.

Rådmannen mener at det er en uakseptabel løsning at kontoret skal legges ned: «For det første er Botngård det desidert største skolesenteret på Fosen og vil være det i uoverskuelig framtid. For det andre er det like langt til kommunens landfaste ytterpunkter som til Brekstad og for det tredje er det 14-15 hundre flere innbyggere i Bjugn enn i Åfjord som får status som tjenestekontor. Det gir en trygghet for lov- og ordensmakten at politiskiltet vises i kommunesenteret. Det er interessant å registrere at det vi i 2006 påstod ville skje i nær framtid om sammenslåing av de fire sørligste lensmannskontorene på Fosen, skjer allerede i 2010/11. Den gang ble det på det sterkeste avvist av politimesteren som et nært framtidig scenario. Fem år etter at tjenestekontoret ble opprettet, kan det bli nedlagt. Hvis kommunestyret mener at tjenestekontoret er viktig for en del polititjenester til innbyggerne, så man kommunestyret si tydelig fra om det. Hvis man virkelig skal ta politimesteren på ordet denne gangen i forhold til en langsiktig, bærekraftig utvikling av polititjenestene på Fosen og i Sør-Trøndelag, så burde man lært av en kortsiktig strategi som i Bjugn/Ørland-sammenslåingen og i stedet ved denne anledningen lagt alle 4 lensmanns-/tjenestekontorene på Fosen under det samme distriktet i Trondheim. Da hadde man etablert en langsiktig, bærekraftig struktur med tjenestekontorer i Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa som hadde vært ledet av for eksempel Sentrum distrikt i Trondheim. Da først hadde alle argumentene for en sammenslåing som politimesteren også denne gangen lister opp, kunne blitt en realitet. Bedre ressursutnyttelse, mer effektiv tjeneste, mer politi for hver krone, kompetanseutvikling, et mønster for etterfølgelse i resten av Sør-Trøndelag og i hele landet.»

Med dette som bakgrunn har også ordføreren lagt opp en innstilling i saken hvor følgende skrives i punkt fire: «Ideen om at Fosen-politiet styres fra Trondheim med fire tjenestekontorer, ett i hver av de fire største landsbyene i de fire respektive kommunene som berøres, kan være en langsiktig, bærekraftig løsning på strukturutfordringen til politiet og danne et mønster for andre strukturutfordringer i Sør-Trøndelag og i landet.»