I brevet, som det altså skal stemmes over, blir det bedt om at det utarbeides et forprosjekt for rassikker veiløsning for strekninga Reppkleiv – Sør-Roan skole.

– Får trolig støtte

Roan-ordfører Einar Eian. Foto: Terje Dybvik

– Jeg tror kommunestyret vil stemme for at ei slik henstilling blir sendt. Om den foreslåtte ordlyden vil bli stående, gjenstår å se, sier ordfører Einar Eian (H) til Fosna-Folket.

Det er Eian som har forberedt saken, med det siste raset ved fylkesvei i Berfjorden som soleklart bakteppe.

Saken

Hele sakframlegget inkludert innstilling til vedtak er som følger:

«Nok en gang opplever Roans innbyggere at fylkesvei 14 blir stengt på grunn av ras og påfølgende rensking/sikring av rasstedet. Denne gang gikk raset ved Måvika i Bergfjorden tirsdag 6.desember 2016. I tidsrommet 2008 til dd har fylkesvei 14 vært stengt 7 ganger inkludert det siste raset.

• 2008 Bergfjorden – samme sted som i desember 2016• Juni 2013• Desember 2013• Februar 2015• April 2015• Mars 2016• Desember 2016

Veieier er i tillegg kjent med stadige is- og steinsprang på strekningen Reppkleiv – Sør-Roan skole. Dette er dokumentert gjennom lokalt innleid entreprenør og av veieiers representant. Roan kommune har gjentatte ganger påpekt dette, uten at STFK eller Vegvesenet har kommet oss i møte.

Konsekvenser i dagens situasjon.

Alle som ferdes langs FV14 i Roan føler en utrygghet i forhold til sikkerheten langs denne veien. Den er smal, svingete og har flere bratte partier. Det som imidlertid truer sikkerheten mest, er rasfaren på flere steder, og i særdeleshet i Bergfjorden. Dette er skoleveien til elevene ved Sør-Roan skole, og er pr i dag ikke det som betegnes som sikker skolevei!

Kommunens største bedrift, Kråkøy Slakteri AS sysselsetter 55 personer og slakter laks til en verdi av 1 milliard. De har permittert alle ansatte fram til lørdag 17.desember. Det er svært viktig for bedriften, ansatte, kommunen, oppdrettere og storsamfunnet at det er mulig å frakte ut ferdig slaktet laks forsvarlig, med tanke på tidsbruk og sikkerhet for sjåførene. Kommunen vil at veieier prioriterer arbeidet med å sikre slakteriet tilgang til markedet.

Videre er Joker Hongsand, Bjørnør Gjestegård og gårdsbruk rammet av raset. Kommunen har organisert et lokalt transporttilbud, noe som på kort sikt løser enkelte problem.

Men det belaster enkeltpersoner og bedrifter unødvendig. Uavklarte spørsmål vedrørende transportsituasjonen skaper slitasje i alle ledd av samfunnet. Persontrafikken avhjelpes med at lokale fiskebåteiere stiller opp. Disse båtene er ikke beregnet for persontrafikk, noe som gjør at kommunen stiller spørsmål med fylkeskommunens ansvar for sikker skoleskyss. Skoleskyssen må tilpasses skolens behov, ikke slik situasjonen er i dag. Elevene kommer til skolen 20 minutter etter skolestart og forlater skolen en time før skoleslutt. Dette skyldes at oppsatte bussruter må følges. Skolen har i samråd med Trønderbilene prøvd å minimere tidstapet.

Videre er kommunale tjenester i hjemmesykepleien berørt. Nødetatene har ikke tilgang til den delen av kommunen som ligger sør for raset. Dette gjør at samfunnssikkerheten er betydelig svekket.

Vurdering av situasjonen.

Roan kommune har i alle år fått forklart at ÅDT er for lav, slik at prosjekt i Roan ikke kan prioriteres. Med bakgrunn i det som har skjedd over tid med hensyn til sikkerheten på fylkesvei 14, framholder Roan kommune at dette må telle mer enn ÅDT. Videre vil Roan kommune påpeke at i det store bildet har det økonomiske aspektet betydning. Konservativt stipulert produseres det vare til en verdi av 1.3-1.4 milliarder i denne delen av Roan. Alt transporteres på fylkesvei 14. Da er det ikke tatt med verdiskapningen i alle oppdrettsanleggene utenfor kysten vår.

Roan kommune og innbyggerne har vært tålmodig og vi har alle vært heldige, ingen er skadet eller drept. Dette må vi sørge for at ikke skjer og derfor trenger vi sikkerhet for at fylkesvei 14 prioriteres og overvåkes.

Innstilling:

Roan kommunestyre slutter seg til saksframlegget og påpeker veieiers ansvar.

Roan kommunestyre vil at STFK og Vegvesenet snarest utarbeider et forprosjekt for rassikker veiløsning påfølgende veistrekning i Roan kommune:

Reppkleiv – Sør-Roan skole.

Forprosjektet må ta opp i seg;

Kortsiktige og langsiktige løsninger m.h.t. sikkerhet og framkommelighet.

Tidsplan.

Økonomi.»