I kommunestyremøtet 7. juni skal politikerne avgjøre framtidas ungdomstrinnstruktur i Indre Fosen kommune. Rådmannens innstilling går på å flytte ungdomsskoleelevene fra Vanvikan og Stadsbygd skoler over til Åsly skole, og dermed redusere antall ungdomsskoler i kommunen fra fem til tre. Saken kan imidlertid bli utsatt.

LES OGSÅ: Rådmannens anbefaling

- Alle valg politikerne tar får konsekvenser. Målet slik jeg ser det er å sikre best mulig tjenester for innbyggerne på lang sikt, sier Daniel Lyngseth Fenstad.

- Regningen må betales

Han påpeker at det er gjort relativt store investeringer de siste årene. Investeringer som har vært nødvendige, og kommer innbyggerne til gode.

- Bakdelen er at regningen må betales og det er vår jobb å sørge for at det skjer uten at det går ut over tjenestetilbudet i kommunen, sier Lyngseth Fenstad.

Administrasjonen har de siste årene advart mot å øke gjeldsbelastningen i kommunen. Indre Fosen kommune har etter årets låneopptak en gjeld på rundt 1,35 milliarder kroner.

- Gjennomfører vi investeringene på Stadsbygd og Vanvikan skoler vil gjelda øke med over 200 millioner kroner. Konsekvensene av et slikt låneopptak er at vi i 2021 vil mangle 12 millioner kroner på driftsbudsjettet. Det tilsvarer rundt 17 årsverk som kan måtte sies opp. Det er realitetene vi må forholde oss til, sier han.

Ubehagelig sak

- Er en utsettelse en måte å unngå å ta stilling til en ubehagelig sak før kommunevalget?

- Nei, det vil jeg ikke si. Vi åpner for at dette blir en valgkampsak, men det er ikke nødvendigvis gunstig for Høyre, mener Lyngseth Fenstad.

- Vårt standpunkt er at på nåværende tidspunkt er det helt uansvarlig å fatte vedtak som låser skolestrukturen mange år fram i tid. Vi har ikke råd til å gjøre noen store investeringer nå. Derfor er det for det første best å avgjøre skolestrukturen for framtiden ut fra de forutsetningene kommunen vil ha når vi faktisk kan beslutte bygging. For det andre vil ikke et vedtak om å bevare ungdomsskolene ha noen verdi all den tid neste kommunestyre ut fra tvingende kommuneøkonomi kan bli nødt til å foreta nødvendige strukturendringer.

Eiendomsskatt

- Det snakkes om innføring av eiendomsskatt igjen?

- Høyre er tydelig på at eiendomsskatt er politisk latskap. Det vil være som å sende skattebetalerne ei stor regning utelukkende på grunn av manglende evne til å prioritere. Og hva gjør man neste gang manglende prioriteringer gir oss kniven på strupen, øker skattene ytterligere?, sier Lyngseth Fenstad.

- Hva vil du si til dem som ber dere om å ta en avgjørelse og ikke utsette dette lenger?

- Vi har selvfølgelig medfølelse for alle som opplever usikkerhet på grunn av slike prosesser. Men jeg vil ha enda dårligere samvittighet overfor de ansatte som blir oppsagt eller de innbyggerne som vil oppleve dårligere tjenester som følge av ukloke investeringer, sier Daniel Lyngseth Fenstad.

Han opplyser at på Høyres siste medlemsmøte var det enstemmighet for utsettelse i skolesaken, men poengterer at det er delte meninger innad i partiet.

LES OGSÅ: Bønn til politikerne