Under befaringen langs traseene som skal utredes i forbindelsemed ny fylkesveg 717 fra Stadsbygd kirke til Rørvik dukket enda ettunnelalternativ opp. I det nye alternativet er påhugget til tunnelen påStadsbygd-siden trukket lenger opp fra sjøen, mens påhugget på Rørvik-siden erdet samme. Tunnelengden vil bli omtrent det samme for begge alternativene. Detvil også forbruket av dyrkajord bli. Fordelen med det nye alternativet er atman med det kanskje kan unngå å komme i berøring med kvikkleireområdet vedstrandsonen.

Hovedutvalg for landbruk, teknisk og miljø i Rissa skal behandledenne saken i sitt møte i morgen. Rådmannen anbefaler at det nyetunnelalternativet utredes og at det legges ut til offentlig ettersyn og leggesut på høring.