Edna Otterstad (84) har siden oppstarten av Krinsvatn bomstasjon nektet å betale regningene sine. Bompengeselskapet «Fosenvegene - Ei Tim'te 'by'n AS» gikk derfor til sak mot Otterstad. Etter at Otterstad tapte i forliksrådet har hun saktsøkt Fosenvegene AS.I utgangspunktet sto saken som en småkravsprosess og rettsmøtedato var satt til 20. november i år. I en kjennelse overførte tingrettsdommer Eirik Lereim saken fra småkravsprosess til behandling ved allmennprosess. Saken ble utsatt, og det er nå satt av tre dager til rettssaken som blir 4., 5. og 6. februar 2015 dersom ingen trekker seg.– Ikke en enkel sak

Nå har Edna Otterstad engasjert advokat Roald M. Engeness (Trondheim) som prosessfullmektig.

– Det er ikke en enkel sak. Det er et spørsmål om grunnlaget for gebyrene. Hun bestrider rettsmessigheten for at veibommen er satt opp sør for Krinsvatn veidele. Jeg skal nå gå nøyere inn i forholdet og opprettelsen av bomstasjonen, sier Engeness.

– Jeg skal ta tak i hele problematikken. Det som selvfølgelig er det store tankekorset, er at det i opprinnelig vedtak sto at bommen skulle stå i veidelet. Hele problematikken går ut på at Rissa-folket i særlig grad forskjellsbehandles i forhold til andre innbyggere, mener advokaten.– Stor oppgave

– Du skal prøve å endre et stortingsvedtak?

– Det er en stor oppgave, men det står i stortingsproposisjonen at bommen skal settes sør for veidelet, uten én eneste kommentar. I kommunestyrenes vedtak står det at bomstasjonen skal settes opp i veidelet. Det man må stille spørsmålstegn ved, er at det er utarbeidet en proposisjon hvor det ikke er samsvar mellom kommunestyrevedtak og endelig vedtak.

I et vedtak fra eksempelvis Leksvik 23.10.2008 står følgende (vedtatt mot én stemme): Leksvik kommune slutter seg til at det etableres bompengeinnkreving som beskrevet i Statens vegvesen sin bompengeutredning vedtatt av styret i ”Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n" (jfr. modell 3G, med 3 innkrevingspunkt som plasseres ved Rørvik fergeterminal, Valset fergeterminal og Krinsvatn vegdele).

Ekstraordinært styremøte i Fosen regionråd (vedtatt mot én stemme): Bomstasjonen flyttes fra Rødsjø og etableres ved Krinsvatn, med innkreving fra mai 2012 som forutsatt i prosjektet.

– En endring som ikke er forklart

– Jeg er likevel enig i én del. Stortingsvedtaket er bindende og man har hjemmel for å kreve inn bompenger på et vidt grunnlag, men det som er spesielt her, er at det på veien fra kommunestyret har skjedd en endring uten at dette er forklart.Bekrefter at det blir rettssak

Tidligere har søksøker ikke bekreftet at det blir et rettsmøte. Dette på grunn av beløpets størrelse ved et eventuelt tap.

– Det blir rettssak, bekrefter advokat Roald Marcelius Engeness, til Fosna-Folket.Risikerer å måtte betale 250 000 kronerEngeness sier at den som måtte tape saken vil lide et stort tap.– Man kommer fort opp i over 120 000 kroner i omkostninger for hver part. Spørsmålet er om noen blir dømt.

– Så dersom Otterstad går mot et tap, så kan hun risikere å måtte betale 250 000 kroner?

– Ja, det er risikoen ved å gå til retten, avslutter advokat Roald M. Engeness, som mener han stiller med gode kort når rettssaken starter i februar.

Ønsker ikke å kommentere saken

Advokat Odd Gunnar Hammernes, på vegne av saksøkte Fosenvegene AS, avventer å kommentere sakens innhold.

– Deler du motpartens syn om at det skal ha skjedd en endring fra kommunestyrevedtak til stortingsvedtak?

– Jeg ønsker ikke å kommentere saken fordi jeg ennå ikke har mottatt noe prosesskrift som redegjør for deres syn på saken, sier Hammernes.Ser fram mot rettssakenDaglig leder i Fosenvegene AS, Knut Sundet, har tidligere uttalt at han ser fram mot en dom i Fosen tingrett.

– Jeg vil få slutt på antydningene om feilplassering og juks. Derfor ønsker jeg en tingrettsdom, sa han.Les mer om saken:Setter av tre dager til «bompengesaken»Edna (84) gir seg ikke - kan fortsatt bli rettssakEdna (84) har saksøkt bompengeselskap - nå møtes de trolig i Fosen tingrettFosen tingrett har berammet «bompengesaken»Solgte 15 vafler for 5090 kroner