Av kommunetallene som ble publisert av Statistisk sentralbyrå (SSB) tidligere denne uka framgår det at Roan og Bjugn har mest lånegjeld per innbygger på Fosen. Tallene er fra 2015.

Roan har ifølge SSB en lånegjeld på 115 118 kroner per innbygger, mens Bjugn har 100 245 kroner.

Sprik

Roan og Bjugn hadde et driftsresultat på henholdsvis 2,9 prosent og -4,3 prosent i fjor. Netto driftsresultat i prosent blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at denne størrelsen over tid burde ligge på rundt 1,75 prosent.

Det er stort sprik i de to kommunenes inntekter og utgifter per innbygger: Bjugn kommune har cirka 86 000 kroner i driftsinntekter per innbygger, og 88 437 kroner i driftsutgifter.

Roan har 115 942 kroner i driftsinntekter, men «bare» 110 524 kroner i driftsutgifter per innbygger. Begge kommunene er som kjent på Robek-lista.

Ørland like bak

Hakk i hæl følger Ørland kommune, som har en lånegjeld på 99 588 kroner per innbygger. I Ørland er imidlertid inntekter per innbygger og utgifter per innbygger tilnærmet lik: 79 944 i inntekter og 79 089 i utgifter. I 2015 hadde kommunen et driftsresultat på 0,9 prosent.

Dernest er det Rissa og Åfjord som har høyest lånegjeld, men henholdsvis 86 782 kroner og 79 449 kroner i lånegjeld per innbygger. Begge kommuner har høyere driftsinntekter per innbygger enn utgifter: Rissa kommune har 83 398 kroner i driftsinntekter, mot 81 963 kroner i utgifter. Rissa hadde for øvrig et driftsresultat på 1,7 prosent i fjor.

Lavest i Osen og Leksvik

For Åfjord viser tallene at kommunen har 90 942 kroner i driftsinntekter, mot 89 465 kroner i driftsutgifter per innbygger. Kommunen hadde et driftsresultat på 2,7 prosent.

Lavest lånegjeld har Leksvik og Osen. Mens Leksvik har 57 220 kroner i lånegjeld, har Osen kun over i overkant av 51 000 kroner i gjeld per innbygger. Osen kommunes driftsinntekter ligger på 111 791 kroner per innbygger, mens utgiftene er pålydende 108 119 kroner. Driftsresultatet i Osen endte på 3,4 prosent i 2015.

1,7 prosent

Tilsvarende tall for Leksvik er 89 777 kroner i driftsinntekter, og 88 199 kroner i utgifter per innbygger. Leksvik, som kom seg av Robek-lista i juni i år, endte med et driftsresultat på 1,7 prosent i 2015.