Fredag behandlet kommunestyret i Åfjord en sak som hadde fått tittelen «Naturvern - Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Åfjord kommune - Forslag til inndeling og verdivurdering». Forslaget til vedtak ble vedtatt mot stemmene til Høyres Håkan Berdal og Wenche Sundet.

Vurderinger

Det faste planutvalget, som er identisk med formannskapet, har tidligere behandlet «Temakart- kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Åfjord kommune». Under vegs i prosessen er det kommet innspill som er lagt inn i kartgrunnlaget. Temakartet skal være et grunnlag for kommunens planarbeid i framtida og være et vurderingsgrunnlag ved framtidig utbygging i kommunen. Det heter seg at friluftskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal revideres i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, og legges til grunn ved utforming av planen.

Nærturområder

Det var Miljøverndepartementet som tok initiativ til kartleggingsarbeidet. Fylkesrådet i Sør-Trøndelag vedtok i april 2012 å igangsette gjennomføring av en kartlegging av friluftsområdene i samtlige kommuner. En koordinator ble tilsatt for å lede gjennomføringa. Prosjektet er en del av Sør-Trøndelag fylkeskommunes handlingsplan for friluftsliv.

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder følger Direktoratet for naturforvaltning sin håndbok, DN-håndbok 25 – 2004. Kartleggingen legger særlig vekt på nærturområder, grøntdrag og turdrag og grøntområder i og nær bebyggelse og tettsteder. Skoler og barnehager skal involveres i arbeidet.

Bruksmåten

Ordfører Vibeke Stjern synes betraktninger som ble gjort av Senterpartiet under tidligere behandling var interessante. ­­– De kom med en del gode spørsmål, sier arbeiderpartipolitikeren.

– Når vi lager kart eller arealplan, forventes det at vi skal følge det opp sjøl, sier Husdal. Han peker på at det i Åfjord kommune er planlagt flere småkraftverk. Det er her han mener kommunen kan møte seg sjøl i døra når de lager kart med verdivurderinger av områder.

– Saksbehandler hos fylkesmannen kan stoppe et vedtak med henvisning til det arbeidet vi sjøl har gjort, sier Husdal.

Riktig

En av dem som liker tanken på å verdisette områder er Kristelig Folkepartis Liv Marie Hugdal. – Sjølsagt skal vi sette verdifor områdene våre. Vi har ansvar for å gjøre det. Sjølsagt skal vi være med på å si noe om verdien, sier Huhgdal. Her ble hun replisert av ordføreren, som sa at hun trur alle er enige her. Høyres Håkan Berdal tok opp tråden etter Husdal. Han peker på steder der friluftsområder går inntil der en ønsker boligområder. Elvebakk er et slikt. – Her er jeg usikker. Jeg skulle gjerne flyttet grensa, sier Berdal.

Justeringer

Saksbehandler Sverre Fjellheim påpeker at en veiledning for for hvordan arbeidet skal gjøres, har tatt med at det skal være naturlig å ta seg inn i friluftsområder fra boligområder. Fremskrittspartiets Gunnar Singsaas er enig med Berdal i at problemstillinga er interessant. Det er bare det at om en skal flytte på ett strek, må en flytte på strek over hele kartet. I så fall må hele saken sendes tilbake. Da mener han heller at en kan legge til en tekst i vedtaket der en slår fast at grenser kan justeres.