Fylkesmannen hadde drøye 25 millioner kroner å fordele på skjønnsmidler til fornyings- og innovasjonstiltak. Der fikk ingen Fosen-kommunenes søknader var blant de som fikk tilskudd.

Men Ørland kommune får penger til sin søknad likevel, gjennom midler til kommunesammenslåing.

Fra samme pott får også Indre Fosen en million kroner til å utvikle den nye kommunen.

Innovasjon og fornying

Hvert år får fylkesmannen bevilgninger over statsbudsjettet til å støtet kommunale og regionale prosjekter som skal føre til innovasjon og fornying i den kommunale drifta.

«Formålet med prosjektmidlene er å gi kommunene støtte til å prøve ut nye løsninger i sin virksomhet og til å stimulere til å jobbe med fornying og innovasjon.» skriver fylkesmannen i sitt tildelingsbrev i år.

I år fikk Fylkesmannen inn 73 søknader i Trøndelag, og 27 av disse fikk støtte.

Alle Fosen-kommunene er med i prosjektet Helseplattform på lik linje med alle de andre kommunene i Midt-Norge. Prosjektet skal samordne felles pasientjournaler for alle sykehus og kommuner i hele Midt-Norge. Det er et mål i prosjektet om at det kan være et utgangspunkt for et fellessystem for hele landet på sikt.

Ny kommune

Indre Fosen fikk 1 000 000 kroner i støtte til prosjektet de har søkt om til fornying og innovasjon i den splitter nye kommunen etter sammenslåingen. Den bevilgningen gikk over en annen av Fylkesmannens satsningsområder, nemlig kommunesammenslåing.

«Begrenset ramme gjør at flere prosjekter ikke ble prioritert i denne runden, men det er mulighet til å søke på ny for midler i 2019.» skriver fylkesmannen i tildelingsbrevet.

- Innfallsvinkelen i Indre Fosen er knyttet til omstillingsbehovene i den nye kommunen. Vi kommer tilbake til kommunen med kriterier for tildelingen etter at vi får ferdigstilt dem, sier seksjonsleder Alf-Petter Tenfjord i Kommunal- og justisavdelingen i Fylkesmannen i Trøndelag.

- Flytter søknaden

Tenfjord forteller samtidig at Bjugn og Ørlands søknad til å jobbe med kulturdimensjonen ved kommunesammenslåingen får tilskudd. Det skjer også over potten til kommunereform.

- De søkte på ordinære utviklingsmidler i arbeid med kulturarbeidet i den nye kommunen. Vi flytter søknaden over på kommunereformen så de får midler derfra. Det er mest en teknikalitet, sier Tenfjord.

Det var Stortinget som smeltet de to kommunene sammen i det mange kaller en tvangssammenslåing. Det samme er tilfelle for Nærøy og Vikna, som heller ikke fant sammen på egen hånd, men som skal bli en ny kommune fra 2020.

- De to sammenslåingene skal jobbe hver for seg, men vi skal også se på om det er enkelte temaer de to sammenslutningene vil ha fordeler av å dele erfaringer rundt, sier Tenfjord.

- Det kommer vi tilbake til i tildelingskriteriene for det prosjektet. Hva skal til for at den nye kommunen skal få til best mulig kultur og samarbeidsklima i den situasjonen de er i? Det er et viktig spørsmål, sier Alf-Petter Tenfjord.