- Vi legger opp til en hundre prosent privat finansiering. Det er veldig mye penger i markedet. Det finnes forskjellige fond både i inn- og utland, for eksempel utenlandske pensjonsfond. De har ingen restriksjoner rundt hvordan de kan finansiere i Norge, sier han.

Ellevset er daglig leder i selskapet Fosenbrua som jobber med kryssing av både Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden.

Kostnadsberegninger

Brua mellom Flakk og Rørvik er i dag helt grovt kostnadsberegnet til rundt 7 milliarder kroner, mens kryssingen av Stjørnfjorden er beregnet til cirka 2 milliarder kroner. Per i dag tror Ellevset at en tunnel vil være det rimeligste alternativet for Stjørnfjorden.

I tillegg til de to fjordkryssingene, mener selskapet Fosenbrua at 1 milliard bør settes av til bedre vei mellom Rissa og Fevåg.

Den totale prislappen for alt dette kommer da på rundt 10 milliarder kroner.

Om tunnel fra Flakk til Trondheim tas med, beregnes prislappen til 12 milliarder.

- Dette er veldig grove anslag. Det er for å ha et nivå å gå etter, sier Ellevset.

Bompengesatsene

Fosenbrua jobber nå med forskjellige trafikkprognoser. Dette gjøres for at man skal kunne si noe mer presist rundt hvilken trafikk og bompengeinntekter man kan forvente i fremtiden.

- Vi jobber nå med en prognose som vil vise forventet trafikk i 2030, 2045 og 2060 dersom brua blir bygd, forklarer Ellevset.

I dag kan man som hovedregel kun kreve inn bompenger i 15 år på veiprosjekt i Norge. Ellevset håper på en regelendring som vil gjøre det mulig med 40 års innkrevingstid. Dette vil føre til langt lavere bompengesatser på brua over Trondheimsfjorden.

- Med 40 års nedbetalingstid tror vi det kan være mulig å få til bompengesatser på cirka 100 kroner på brua. Dette forutsetter imidlertid stor trafikkvekst i innkrevingsperioden, sier Ellevset.

Han mener lave bompengesatser er viktig for å ta ut vekstpotensialet som ligger i brua.

Skal sondere

Fosenbrua satser på at hele gigantprosjektet skal finansieres ved å låne penger fra for eksempel pengesterke fond i utlandet. Hele lånet skal så betales ned med bompenger. Ellevset mener det er nok av pengesterke interessenter i utlandet som er villige til å bruke store summer i Norge.

- Utenlandske finansieringsaktører ser at Norge har en solid og god betalingsevne, mener han.

Ellevset tror også at det vil være attraktivt for utenlandske aktører å få et prosjekt som Trondheimsfjordbrua på merittlista.

- Når trafikkprognosene er ferdige, vil det være aktuelt å begynne og sondere finansieringsmarkedet og interessenter i verden. Det er mange av dem, mener han.

Slik kan brua mellom Flakk og Rørvik se ut om ti år. Foto: Fosenbrua

Må ha aksept

Før det er aktuelt å gå på finansieringsjakt, vil Ellevset og Fosenbrua trolig være avhengig av en slags aksept fra Trøndelag fylkeskommune som er veieier.

- Dette er jo et fylkesveisamband. Vi må ha en aksept fra fylkeskommunen om at vi får anledning til å bygge prosjektet. Vi tenker også at drift og vedlikehold av brua i nedbetalingstida skal gjennomføres av utbygger. Vi skal ikke låne noe av veieier. Dette skal ikke koste fylkeskommunen noe, og de skal heller ikke ha noe garantiansvar. Vi legger opp til en ren privat finansiering.

- Er det gjort noe lignende i Norge før?

- Det er ikke gjort noe lignende i så stor skala. Men det er vanlig i utlandet, svarer Ellevset.

Han forteller at Fosenbrua legger opp til å orientere fylkeskommunen fortløpende om utviklingen av prosjektet.

Konkurranse

Dersom Fosenbrua finner en aktør som er villig til å investere milliarder i gigantprosjektet, vil det ifølge Ellevset bli lyst ut en slags konkurranse. Han tror dette kan ligge fem år frem i tid.

- Vi vil i så fall sette et kostnadstak, så får tilbyderne levere tilbud innen det taket. Vi ønsker ikke å låse oss på teknologisk løsning nå. Vi mener det er bedre om tilbyderne kan skissere hvilken teknologi de mener bør legges til grunn, forklarer han.

Ellevset ser for seg at det kan ta to til tre år fra anbudskonkurransen lyses ut, til et tilbud med konsept og teknologi er godkjent.

- Så må vi regne med tre års bygging, sier han.

Ellevset mener Trondheimsfjordbrua tidligst kan stå ferdig om ti år.

Doblet folketall?

Det er tofelts vei med gang- og sykkelsti som foreløpig er planlagt mellom Flakk og Rørvik. Ellevset tror det blir bru. Han mener spørsmålet er når.

- Dette er et kjempeprosjekt. Det bor 25 000 på Fosen i dag. Om det blir bru, er spørsmålet hvor mange år det går før folketallet har doblet seg. Tar det 30 eller 40 år? Dette gir grunnlag for en voldsom vekst på Fosen, mener han.

Tror på støtte

En annen som tror det blir bru, er Arbeiderpartiets Per Kristian Skjærvik. Han ser heller ingen vei utenom en privat finansiering av brua.

- Vi kan ikke sette i gang et samferdselsprosjekt på Fosen som ødelegger for de offentlige veiprosjektene andre steder. Jeg synes en slik privat finansiering av enkelte samferdselsprosjekt er ok. Det gir oss muligheten til å realisere et prosjekt som kommer alle til gode, sier Skjærvik.

Han tror Trøndelag fylkeskommune vil gi aksept for en slik finansieringsplan.

- Etter det jeg hører fra fylkespolitikerne, så er det ok så lenge Fosen ordner dette selv og at det ikke går utover andre prioriterte samferdselsprosjekt. Det er de signalene jeg har fått, sier Skjærvik.