I forkant hadde skolene jobbet med å utvikle SFO i tråd med foreldrenes ønsker. Det var særlig to punkter foreldrene ønsket å endre:

- Få en mer forutsigbar ordning for SFO i feriene, og flere alternative oppholdstider enn kun de to valgene som har vært mulig de siste årene.

Prøveordning

På bakgrunn av dette ble det foreslått en ny ordning med 11-måneders åpningstid og tre ulike oppholdstider. For at denne ordningen ikke skulle bli for dyr for kommunen ble det foreslått å øke gruppestørrelsen til 12 barn per voksen, slik at bemanningen ble mer lik den som er på skolene.

Det ble vedtatt at 2016 skulle være et prøveår, og at det innen utgangen av året skulle evalueres i samråd med brukere og ansatte om eventuelle endringer skulle innføres med virkning fra 1. januar 2017.

Foreslår utsettelse

I torsdagens kommunestyre i Rissa skal saken opp og der foreslår rådmannen å utsette prøvetiden fram til 31.12.2017.

Rådmannen mener det er for tidlig å ta stilling til om ordningen med 11-måneders SFO skal videreføres som en varig ordning.

Det påpekes også at i løpet av 2017 skal oppvekstsektorene i Rissa og Leksvik bli én enhet. Det må utvikles felles SFO-vedtekter for Indre Fosen kommune. Rådmannen mener det vil være uheldig for denne prosessen om Rissa kommune endrer sine SFO-vedtekter nå, før man har tilstrekkelige erfaringer til å si om ordningen har svart til forventningene.