Tidligere leder og kanskje Norges fremste ekspert på havørn, Alv Ottar Folkestad, mener rovviltforskriftens paragraf 12 er brutt.

- Vi fikk hakeslepp. Etter vår mening burde det i dette tilfellet ikke vært gitt skadefellingstillatelse, sier han til Fosna-Folket.

Klagen

Norsk ornitologisk forening har allerede sendt sin klage til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Der går foreningen til angrep på Fylkesmannens argumentasjon og ber om at fellingstillatelsen blir trukket:

«Fylkesmannen viser til de vilkår som etter rov-viltforskriftens § 12 skal være til stede for at det kan gis fellingstillatelse for enkeltindivider av kongeørn, nemlig at det er påvist at enkeltindivider forårsaker vesentlig skade og at fellingen kan rettes mot identifiserte skadegjørere. I saksgjennomgangen opplyses det imidlertid at det ikke er påvist at det er ett enkeltindivid som står for den påviste skaden, og at det derfor heller ikke har vært mulig å identifisere en individuell skadegjører, eller kunne gi en vurdering av hvor vidt det er praktisk mulig å gjenkjenne et slikt individ i felt. Tvert om er det opplyst at det i det aktuelle beiteområdet er påvist flere, ikke antallsfestet, kongeørner i aktivitet. Vår oppfatning er derfor at det viktigste vilkår for å gi fellingstillatelse etter rov-viltforskriftens § 12 ikke er til stede», heter det i klagen.

Hekketid

I klagen er også flere andre momenter trukket inn, blant annet hensynet til kongeørnens hekketid.

«Fylkesmannen vurderer det videre som meget vanskelig å kunne gi fellingstillatelse i den form som nå er gitt, i perioden mai-juni fordi det ligger innenfor hekketiden for kongeørn, men at det nå er lettere fordi det antas at eventuelle unger er flygedyktige. Her bryter Fylkesmannen igjen med sine egne henvisninger til lovverket. Naturmangfoldlovens § 8 setter krav om at vurderinger og beslutninger om forvaltningstiltak skal bygges på kunnskap, og det kan konstateres at Fylkesmannen ikke kan ha den nødvendige kunnskap om kongeørnas hekketid og ungenes avhengighet av foreldrene. I tilgjengelig litteratur, der vi vil anbefale Jeff Watsons bok «The Golden Eagle» (andre utgave 2010) som en av de mest oppdaterte kunnskapskilder om kongeørn, blir ungenes avhengighet av foreldrene etter utflyging understreket. Først 75-85 dager (2,5-3 mnd) etter at de har forlatt reiret, er de uavhengige av foreldrene. Definisjon av hekketid må nødvendigvis inkludere også dette tidsrommet. Dermed må hensynet til eventuelle årsunger tillegges avgjørende vekt i en skadefellingssituasjon og de vilkår som må være oppfylt for at slik tillatelse kan gis. Dette er åpenbart ikke sikret», skriver Norsk ornitologisk forening.

Fosna-Folket har ikke lyktes med å få en kommentar fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag angående klagen.