Fosen tingrett har berammet saken mellom Edna Otterstad og bompengeselskapet «Fosenvegene - Ei Tim'te 'by'n AS». Datoen for rettsmøtet er satt til 20. november.

I kjennelse har tingrettsdommer Eirik Lereim nå overført saken fra småkravsprosess til behandling ved allmennprosess. Det betyr blant annet at det kan bli kostbart for tapende part.

Om saken:* Hovedsaken gjelder et krav på bomveiavgift på til sammen 6305 kroner, for Edna Otterstads passeringer gjennom Krinsvatn bomstasjon i Rissa kommune. Hun mener bomstasjonens plassering ikke er gjort i samsvar med lovlige vedtak, noe som har ført til at hun ikke har betalt regningene sine.

* Bompengeselskapet kjørte sak mot Edna Otterstad. Otterstad tapte saken i forliksrådet.

* Etter tapet i forliksrådet gikk det mot et sivilt søksmål mot Fosenvegene, under forutsetning av at Otterstad ikke ble økonomisk ruinert ved et eventuelt tap i tingretten. Partene avtalte imidlertid stansing av saken i påvente av utfallet i en annen lignende sak. Da den andre saken ble omgjort fra småkravsprosess til allmennprosess, valgte parten å trekke seg fra saken.

* 28. mai mottok Fosen tingrett et brev fra advokat Odd Gunnar Hammernes. På vegne av saksøkte, som er Fosenvegene AS, begjærte han at saken skulle igangsettes.– Dramatisk virkning

Saksøkte har hele tiden ment at saken bør overføres fra småkravsprosess til allmennprosess. Fosenvegene mener at saken har vesentlig betydning utover denne konkrete tvisten.

– Hvis Otterstad mot formodning skulle vinne fram, så vil det være med på å underkjenne et stortingsvedtak. Det vil få store konsekvenser for bomvei-Norge. Det er en dramatisk virkning om hun skulle få rett. Derfor mener vi at saken må forhandles i allmennprosess, mener advokat Hammernes.Mener det ikke gir ringvirkninger

Saksøker, som er Edna Otterstad, har ytret at det ikke foreligger et grunnlag for overføring til allmennprosess.

«Det gjøres gjeldende at dersom saksøkte skulle vinne fram i kravet om fritak for å plassere bommen, vil dette ikke gi ringvirkninger for andre bomprosjekt i Norge som motparten hevder. Det vil heller ikke ha stor ringvirkninger for bilister på Fosen, da saksøker hevder at det kan gjøres individuelle unntak», heter det i kjennelsen på bakgrunn av et prosesskrift fra saksøker.

– Litt skuffet

Edna Ottersad er redd for at det blir veldig kostbart dersom hun skulle tape mot Fosenvegene.

– Jeg er litt skuffet over kjennelsen, men jeg har en del støtte. Jeg har ikke bestemt meg for å trekke meg ennå. Det er en del som sier seg villig til å støtte opp økonomisk, som jeg vet er helt sikker. Nå er det knapt 100 000 som er samlet inn, sier Otterstad.– Tør ikkeDersom hun skal møte i retten 20. november, mener Otterstad at det forutsetter mer støtte.– Jeg tør ikke ta dette alene uten full støtte. Får jeg nok støtte så kjører vi saken, forteller Otterstad, som mener at 125 000 kroner kan være nok.– Fornuftig utfall

Fosenvegenes advokat Odd Gunnar Hammernes er langt mer tilfreds med Fosen tingretts kjennelse.

– Jeg tenker at dette er et fornuftig utfall. Det betyr at saken vil få den belysning den trenger for en riktig avgjørelse, sier advokaten og legger til:– Vi tenker at bompengeselskapet vinner denne saken. Da er det mer rimelig at kostnadene dekkes av Otterstad som har tatt ut saken, enn at det dekkes av bompengebetalerne. Da blir betalingsperioden forlenget med noen dager, og det vil ramme alle. Det er mer korrekt at den som tar opp saken man ikke kommer noen vei med, tar kostnadene.

Han mener det er viktig at motparten nå oppnevner jurist til å ta saken for dem.– Dersom motparten ikke trekker seg, så håper jeg at de får tak på en god advokat, slik at vi får belyst saken på best mulig måte. I praksis ønsker de å underkjenne et stortingsvedtak, så da er det greit at det er en jurist som kan jussen som tar saken, avslutter Odd Gunnar Hammernes.

Retten har i en tidligere sak vedrørende Krinsvatn bomstasjon bemerket følgende:

«At et sentralt element i saken mellom saksøker og saksøkte gjelder lovligheten av plasseringen av en bomstasjon som rammer store deler av trafikken mellom Fosen og Trondheim. Et ukjent, men høyt antall bilister har siden etableringen passert denne. Retten skal i denne sak ikke ta stilling til om bomstasjonen fortsatt skal bestå eller ikke. Derimot legger saksanlegget mot driver av bomstasjonen opp til at retten prejudisielt skal ta stilling til om plasseringen er lovlig. En rettskraftig avgjørelse tuftet på at så ikke er tilfelle vil i det minste få virkning for andre bilister som velger å bestride at bompasseringen påfører dem utgifter», står det i kjennelsen.Les mer om saken:Fosen tingrett har berammet «bompengesaken»Edna (84) har saksøkt bompengeselskap - nå møtes de trolig i Fosen tingrett