Saken ble i dag behandlet i samferdselskomiteen i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Foran møtet i fylkesutvalget neste uke innstiller fylkesrådmann Odd Inge Mjøen på å innstille ytterligere utredninger og analyser i prosjektet.

«Usikkerheten med hensyn til å kunne gjennomføre prosjektet innenfor fergeavløsningsmidler og bompenger er blitt for stor», heter det i innstillingen.

Skulle være selvfinansiert

Tunnelforbindelsen mellom Garten på fastlandet i Ørland og Storfosna har vært planlagt som et selvfinansierende prosjekt. Det innebærer at prosjektet i sin helhet skulle finansieres med ferjeavløsningsmidler, bompenger, refusjon av merverdiavgift og bidrag fra lokalt næringsliv. Fylkestinget har tidligere vedtatt å be fylkesrådmannen om blant annet å gjennomføre en anbudsprosess «innenfor et nærmere definert pristak» samt å forberede bompengesøknad for prosjektet. Som en del av grunnlagsarbeidet for en bompengeproposisjon ble det utarbeidet et nytt prisanslag for prosjektet.

Vannsikring ble kostnadsdriver

Prisanslaget fra 2011 lå på 303 millioner kroner, mens det nye anslaget endte på 407,4 millioner kroner.  Med bakgrunn i en metodikk Statens vegvesen har i forbindelse med kostnadssikkerhetsvurderinger i bompengeproposisjoner, legger fylkesrådmannen til grunn en kostnadsramme på totalt 448 millioner kroner. Det er flere årsaker til at kostnaden på prosjektet har steget såpass mye. Mengden vann- og frostsikring i tunnelen har økt fra 30- til 70 prosent. Dette tilsvarer en kostnadsøkning på 25 millioner kroner. I tillegg har merverdiavgiften økt med 58 millioner kroner, heter det i saksfremlegget. Den resterende kostnadsøkningen skyldes blant annet en økning i usikkerhetsposten.

Mye vanninnsig

Statens vegvesen mener ifølge saksfremlegget at det ikke er hensiktsmessig å operere med 30 prosent vannsikring i en undersjøisk tunnel.

«Dette var en del av forutsetningene for anslaget til Rambøll på 303 mill kr i 2011. På Nordøyvegen (undersjøisk tunnel) er det lagt opp til 100 % vannsikring og det gjøres i alle undersjøiske tunneler som bygges i dag med Statens vegvesen som byggherre. Selv på tunneler på land opereres det vanligvis med 50-60 % vannsikring», heter det i fremlegget.

Ifølge Statens vegvesen vil lavere vannsikring enn 75 prosent føre til mye vanninnsig og høyere driftskostnader etter ferdigstilling. Den regningen får i så fall Sør-Trøndelag fylkeskommune i fanget.

Usikkerhetsmomenter

Fylkesrådmann Mjøen mener usikkerheten rundt tunnelprosjektet har økt på flere områder. Han peker blant annet på strengere sikkerhetskrav for tunneler.

«Om det gis dispensasjon for stigningsforhold blir en ny usikkerhet», skriver Mjøen i sin konklusjon.

Han argumenterer videre med at det er usikkerhet knyttet til om tunnelen blir godkjent som bompengeprosjekt.

«Motstanden mot små bompengeprosjekter, hvor innkrevingskostnadene kan bli store i forhold til en liten trafikkmengde, synes tydelig hos dagens ledelse av samferdselsdepartementet», skriver fylkesrådmannen.

Mjøen tilråder derfor at prosjektet avsluttes med bakgrunn i økte kostnadsoverslag og økt usikkerhet både med hensyn til gjennomføring og finansiering.