Kystverket, beredskapsseksjonen, skal avholde øvelse 23. og 24. oktober, onsdag og torsdag i neste uke. Det skjer med utgangspunkt  i Brekstad, hvor øvingsområdet vil omfatte Stjørnfjorden, Brekstadbukta og Ørlandsbukta.

Det er John T. Bratland, seniorrådgiver i Kystverkets beredskapssenter, operasjonsseksjonen i Ålesund, som opplyser om dette.

SE OGSÅ:* Båter i leia* Skipstrafikken i og rundt Fosen akkurat nå

Øvelsen vil involvere: Kystvaktfartøy, fartøy i statlig slepeberedskap, oljevernfartøy fra Kystverket, Kystverkets depotstyrker og kystverkets fartøy i kystnær beredskap.

Kystverket ivaretar statens ansvar for beredskap mot akutt forurensning. Kystverkets beredskapsorganisasjon har som oppgave å forebygge og identifisere akutt forurensning, og påser at ansvarlig forurenser eller kommune iverksetter nødvendige tiltak når akutt forurensning inntreffer.

På vegne av Staten har Kystverket beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap. I hovedsak dreier dette seg om innsats mot oljeutslipp fra skip og skipsvrak, eller ukjente kilder. Dersom ansvarlig forurenser ikke selv er i stand til å aksjonere, kan Kystverket om nødvendig overta aksjonsansvaret.

Kystverket har også ansvaret for at det blir iverksatt tiltak overfor skip som utgjør en fare for akutt forurensning,. Eksempler på tiltak er: Nødslep, nødlossing, strandsetting av havarist. I slike situasjoner bistår Sjøfartsdirektoratets maritime beredskapspersonell Kystverket med råd og veiledning. Kystverket har også et nært samarbeid med Forsvaret, særlig Kystvakten når det oppstår fare for akutt forurensning fra skip.

Scenario: et større fartøy grunnstøter i området Skjegghaugflua, Stjørnfjorden,  og lekker tungolje.