Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok nylig en søknad om endring av plana for adkomstveg og servicebygg i Kvenndalsfjellet vindkraftverk fra Fosen Vind DA.

Anleggskonsesjonen gir Fosen Vind rett til blant annet å etablere en om lag sju kilometer lang veg fra fylkesveg 723 ved Kvennabekken til den nordøstlige delen av planområdet. Nå søker Fosen Vind søker om konsesjon for endret adkomstveg til Kvenndalsfjellet vindkraftverk og plassering av servicebygg utenfor planområdet.

Ryssdalstoppen

Fosen Vind planlegger å etablere en cirka 3,5 km lang vei fra Fv. 723 ved Ryssdalstoppen til den sørlige delen av planområdet. Det skal bygges et felles servicebygg for Kvenndalsfjellet og Harbaksfjellet vindkraftverk ved den nye avkjøringa fra Fv. 723. Avkjørselen fra Fv. 723 vil bestå av en midlertidig veg med kurvatur tilpasset turbintransporten, samt et permanent kryss med tilhørende veglinje som vil bli benyttet i driftsfasen. De første ca. 350 m av adkomstvegen, inkludert både permanent og midlertidig veg, vil bli bygget av Statens vegvesen høsten 2017, mens resten av vegen vil bygges våren 2018.

Bakgrunnen

Endringen har sitt utspring i samarbeidet mellom Fosen Vind og Sør-Trøndelag fylkeskommune om omlegginga av Fv. 723 mellom Ryssdalstoppen og Herfjorden i Åfjord. Dette rassikringsprosjektet vil medføre at Fv. 723 får en standard som gjør det mulig å transportere vindturbiner til planområdet fra Monstad havn. Fosen Vind planlegger derfor å ta i land turbinene ved Monstad havn, i stedet for å bygge ny kai i Stokksund. En skal etablere ett felles servicebygg ved avkjørselen fra Fv. 723 ved Ryssdalstoppen i stedet for ett servicebygg i Kvenndalsfjellet og ett i Harbaksfjellet vindkraftverk.

God samfunnsøkonomi

Den nye transportruten, adkomstveien og det felles servicebygget er i søknaden vurdert å være en god

samfunnsmessig løsning. Planendringssøknaden er sendt på høring til berørte myndigheter og interessenter. Søknaden lagt ut på NVE sine nettsider. NVE ber om at eventuelle merknader sendes dem på epost eller som brev.

Søknaden er tilgjengelig på NVEs nettsider. Eventuelle merknader til planendringene oversendes NVE innen 16. juni. NVE har bedt Fosen Vind underrette grunneiere og rettighetshavere om høringa og høringsfristen.