I dag betjenes sambandet av én ferje. MF Ørland har en kapasitet på 50 personbilenheter (PBE). Over nyttår vil sambandet betjenes av to ferjer. MF Ytterøyningen med en kapasitet på 38 PBE og MF Frafjord med kapasitet på 35 PBE. Det vil imidlertid bare gå to ferjer i rushtiden om morgenen (06:20 – 10:25) og om ettermiddagen (13:30 – 18:25) i ukedagene. Dette betyr at kapasiteten i sambandet vil være redusert når det ikke går to ferjer, siden begge de nye ferjene er mindre enn MF Ørland, som opererer i sambandet i dag.

Frykter kaotiske tilstander

Dette har fått Høyres Torhild Aarbergsbotten til å reagere.

- Når kun én ferje, som er mindre enn den som går i dag, vil trafikkere sambandet i helgene, må det bare bli kaotiske tilstander, sa hun til Fosna-Folket 30. oktober.

Stilte spørsmål

Basert på uttalelsen til Aarbergsbotten, stilte Arbeiderpartiets Kirsti Leirtrø disse spørsmålene til fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i fylkesutvalget tirsdag:

1. Vil det bli kaotiske tilstander ved fergesambandet med ny løsning som beskrevet i Fosna-Folket?

2. Hvor fleksibel er inngått avtale, og har vi nok kunnskap om trafikktall på sambandet til god ruteplanlegging?

3. Er motorkapasiteten på de to gamle fergene noe som vil bli en større utfordring enn i dag ved dårlig vær?

4. Hva er status på utredningsarbeidet for fremtidig anbud/fergeløsning?

Erkjenner risiko

Fylkesrådmann Mjøen ga følgende svar:

1. Fylkesrådmannen tror ikke dette vil medføre kaotiske tilstander. De eneste situasjonene der passasjerene får et redusert tilbud i forhold til i dag er i de situasjonene der trafikken er mellom 38 og 50 biler pr. time i de periodene der sambandet som betjenes med en ferge. I alle øvrige situasjoner vil de reisende komme likt eller bedre ut med tilbudet etter nyttår. For hverdagene og lørdag forventer rådmannen at tilbudet vil være tilstrekkelig til å dekke trafikken med liten risiko for gjenstående biler. På søndager erkjenner rådmannen at det er en risiko for et visst omfang av gjenstående biler.

2. Den økte kapasiteten og frekvensen er bestilt i de tidene av døgnet og uken som erfaringen viser sambandet har størst trafikk. Dette har AtB tilfredsstillende kunnskap om. Hvordan den forventede trafikkveksten i Ørlandområdet vil slå ut for Brekstad – Valset er derimot uviss. Endringer i etterspørselen vil dermed kunne medføre at det blir underkapasitet på enkelte tider i løpet av uken. Men med to ferger får vi en fleksibilitet vi ikke har hatt før, ved at det er mulig å øke frekvensen og kapasiteten i de periodene det nå planlegges å drifte sambandet med kun en ferge. Vi vil da kunne øke kapasiteten basert på erfart behov og ikke basert på antakelser. Dette anser Fylkesrådmannen å være en god tilpasning til fylkeskommunens økonomiske situasjon.

3. Motorkapasiteten for de nye fergene skal være tilsvarende dagens ferge og de skal ha samme overfartstid. MF Ytterøyningen er et søsterskip til MF Ørland som betjener sambandet i dag, men er et mindre fartøy enn MF Ørland. Begge disse skipene er bygd i 2006. MF Frafjord er bygd i 1979 og har gått det meste av sin tid i Rogaland. Størrelsen kan ha betydning for sjøegenskapene, men dette er velbrukte ferger som er godt utprøvd og som fremstår som en trygg og god løsning for sambandet.

4. Vedr. planleggingen av det fremtidige tilbudet på sambandet er Rådmannen i dialog med AtB om dette. Fylkestingets vedtak om å oppfordre AtB til å vurdere et anbud med kort driftsperiode fra 2017, for å kunne se sambandene Brekstad – Valset og Flakk – Rørvik i sammenheng ved et samtidig anbud i 2019 er formidlet til AtB. Men det er ennå ikke konkludert i saken.

Lover å følge opp

Ut ifra svarene fra fylkesrådmannen, mener Aps Leirtrø at man skal unngå kaotiske tilstander med den nye løsningen.

- Som man ser av rådmannens svar, så vil vi kunne følge opp med en økning i antall avganger ved behov. Dette gjelder blant annet at vi da kan gå inn med to ferger søndag kveld. Jeg lover at dette vil følges opp av oss i posisjonen, slik at vi får et best mulig fergetilbud inntil ny anbudsrunde er gjennomført, sier hun.