Hvis alt går etter plana, skal alle 26 kommuner i fylket ha fattet vedtak om å delta i det interkommunale selskapet i løpet av neste år. Vedtaket medfører, ifølge saksbehandler, ingen økte utgifter for kommunen. Bjugn kommunestyre vil behandle denne saka i møte tirsdag kveld.

Lovregulert

Kommunenes tilknytning til nødalarmsentralen er regulert i lovverket. Det er paragraf 16 i «Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver», som pålegger kommunene tilknytning.

Formålet til Sør-Trøndelag 110-sentral er å ta i mot og formidle til rettbrannvesen eller andre som skal aksjonere, alle varslinger, meldinger eller alarmer om akutte hendelser, og støtte dem som er i aksjon.  Dagens ordning fungerer teknisk godt, men organiseringa er ikke å tråd med Kommunelovens paragraf 27.

Strukturen

TBRT IKS er i dag et sjølstendig selskap bestående av sju eierkommuner. Strukturen med at Sør-Trøndelag 110-sentral er en del av TBRT IKS, medfører at det er TBRT IKS som i dag i  praksis «styrer» Sør-Trøndelag 110-sentral, og ikke de 26 deltakerkommunene.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har i flere år arbeidet for det som omtales som større og mer robuste enheter i brann- og redningsvesenet og ved 110-sentralene. I et brev av 31.1.2013 ble det varslet vedtak om en felles organisering av 110-sentralene i politidistriktene

Grenser

Det er fra statlig hold blitt antydet en sentral som omfatter store deler av Midt-Norge. En framtidig sentral i Trondheim kan dekke kommuner fra fem fylker. De som er nevnt er Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag samt kommunene Os i Hedmark fylke, Vanylven og Bindal i Nordland fylke. DSB sier i nytt brev av 19.3.2014 at direktoratet avventer videre omorganiseringsprosess for 110-sentralene i påvente av Justis- og beredskapsdepartementets behandling av klagesak fra kommunene i Telemark politidistrikt vedrørende deres 110-tilknytning. En eventuell videre prosess avventes til Stortinget har fattet en beslutning om fremtidig politidistriktsstruktur.

Utredninga som tar for 110-sentralen i Sør-Trøndelag skal være avsluttet til årsmøtet 2015. Dersom årsmøtet vedtar at en ønsker å etablere et IKS, vil det fremmes likelydende sak med forslag til innstilling om etablering av IKS til samtlige kommunestyrer i deltakerkommunene.