Brønner sier dette i samband med at Lagmannsretten ikke vil stoppe vindmølleutbygginga på Storheia.

Nå er samene og advokaten klar til nye runder i rettsalen.

– Vi var helt fra starten innstilt på å ta saken til topps, sier Brønner.

Lovligheten

Det foreligger et vedtak i forvaltninga fra 2010 som er grunnlaget for rettsakene som nå pågår. Da vedtok NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) å gi konsesjon til vindkraftdrift og tillatelse til ekspropriasjon. Allerede da påklaget sørgruppen i Fosen reinbeitedistrikt vedtaket.

Rettssakene som pågår parallelt nå dreier seg om to spørsmål. Det ene spørsmålet er om erstatning og det andre om lovligheten av å sette i gang med utbygginga. Det er det siste spørsmålet Frostating lagmannsrett kom med en avgjørelse om i dag.

– Lagmannsrettens avgjørelse betyr at de kan begynne å bygge uten at lovligheten av konsesjonen er avgjort, sier Brønner.

Fosenvind

Etter at NVE gav konsesjon, fulgte Olje- og energidepartementet (OED) opp med å sanksjonere vedtaket i NVE i august 2013. I desember året etter gav Fosen Vind tillatelse til å starte anleggsarbeidet. Sørgruppens protester nådde heller ikke da igjennom. Da Namsmannen i mai 2015 besluttet tvangsfullbyrdelse av vedtaket, protesterte samene på grunnlag av FNs konvensjon om urfolksrettigheter.

– Den er gjort til en del av norsk lov, sier Brønner.

Nye runder

Da hele utbygginga seinere ut på året i 2015 ble skrinlagt av økonomiske årsaker, så det ut til at beiteområdene på fjellene på Fosen skulle berge. Imidlertid ble det gått nye runder, og 23. februar 2016 kom investeringsbeslutninga. I august startet arbeidet med å bygge tilførselsveg fra Austdalen og opp til Storheia.

På etterjulsvinteren i 2017 var anleggsarbeidene på fjellplatået i gang. Klagen til samene ble imidlertid ikke behandlet i Fosen tingrett før i desember samme år. I februar 2018 ble kjennelsen i tingretten anket til lagmannsretten, og fikk altså sin avslutning der nå i juni 2018. Samenes syn vant ikke gjennom her heller.

Problematisk

Juridiske spissfindigheter gjør at lovlighetssaken først kan prøves når erstatningsspørsmålet er avgjort. Da kan lovlighets-spørsmålet ankes videre til lagmannsretten en gang i 2019. Her kan det kanskje ikke komme noen dom før alle de 81 vindmøllene er på plass i beiteområdene.

For Brønner synes det problematisk at utbygginga starter før lovlighetsspørsmålet er avgjort.

– Utbygginga fører til irreversible skader på beiteområdene, sier Brønner.