– Det er helt uaktuelt for Høyre å bruke bompenger til å betale Fjord1, sier Torhild Aarbergsbotten.Det er i forslag til budsjett og strategiplan at fylkesrådmannen i Sør-Trøndelag foreslår i bruke 10 millioner kroner av bompengeinntektene til Fosenvegene AS for å dekke et krav fra Fjord1 om kompensasjon for tapte inntekter. Ferjeselskapet Fjord1 mener innføringen av bompenger er årsak til et svikt i trafikken i sambandet Flakk-Rørvik.

Fylket arvet avtalen

Avtalen om kompensasjon for trafikknedgang er en del av anbudet som ble inngått med staten og vegdirektoratet, og som fylkeskommunen har «arvet» som en del av forvaltningsreformen og overføringen av riksveiferjesambandene.

Lovlig pengebruk?

For det første mener Aarbergsbotten det er grunn til stille spørsmål ved lovligheten av å bruke bompenger til et slikt formål.

Les også: Derfor er hun forbannet

– Bompenger skal ikke brukes til drift, men til investeringer. Regningen for svikt i trafikken i et ferjesamband kan ikke dyttes over på bilistene, mener Aarbergsbotten.

Trafikkvekst i  Brekstad - Valset

Hun mener det også kan være mange andre årsaker enn innføringen av bompenger som ligger til grunn for trafikksvikten i sambandet. Aarbergsbotten peker blant annet på et langt bedre og billig busstilbud mellom deler av Fosen og Trondheim samt bedre og lettere parkering for de som velger å bruke hurtigbåt fra Vanvikan. Hun mener også at trafikkvekst i sambandet Brekstad - Valset, der det også kreves inn bompenger, tilsier at begrunnelsen fra Fjord1 ikke holder vann.

Bompenger

Derimot stiller Aarbergsbotten spørsmål ved om innføringen av Autopass i sambandet Flakk - Rørvik kan ha vært en årsak til trafikknedgang. I Autopass-systemet betaler man samme pris for en bil enten man kjører alene eller har bilen full av passasjerer. I sambandet Brekstad-Valset derimot er det en tradisjonell betalingsmodell, som gjør at man betaler en sum for bil med fører og egne billetter for eventuelle passasjerer.

– Staten må ta ansvar

Dersom noen skal yte kompensasjon i forbindelse med kravet fra Fjord1, så mener Aarbergsbotten at det naturlige må være at staten tar et slikt ansvar. Hun viser til at det er staten og vegdirektoratet som har inngått avtalen med klausul om kompensasjon, slik som Fjord1 nå krever. Det er fortsatt ikke kommet til noen enighet mellom fylkeskommunen og Fjord1 om nivået på en slik kompensasjon, men også her mener Torhild Aarbergsbotten at stat og vegmyndigheter må vise ansvar.

På begge sider

Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen tror det vil være liten nytte i å be staten om å ta ansvar for kravet fra Fjord1. Mjøen sier at fylkeskommunen i denne saken sitter på «begge sider av bordet». Han forsvarer forslaget om å sende regningen til Fosenvegene AS med at man i samme åndedrag kan vurdere å tilføre bomveiselskapet på Fosen et tilsvarende beløp. Ved en slik løsning kan man flytte en utgift som dette fra å være en driftsutgift til å bli en investeringskostnad.

Ingen tro på staten

Fylkesrådmannen tror uansett det vil være nytteløst å snu seg mot staten i denne saken, sjøl om det var staten og vegdirektoratet som inngikk avtalen der det åpnes for at Fjord1 kan søke kompensasjon for tapte inntekter dersom bompenger er årsak. Avtalen som ligger til grunn for kravet fra Fjord1 ble inngått da dette var statens ansvar. Fra 2010 sendte staten ansvaret over til fylkeskommunene.