Ordfører Tom Myrvold (H) ønsker at kommunestyret i Ørland torsdag denne uka skal vedta å opprette et koordineringsutvalg for utviklingen i støysonene.

I forslaget til vedtak beskrives et utvalg bestående av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder fra politisk nivå. Videre ønskes to medlemmer fra administrasjonen i kommunen og to medlemmer som skal representere grunneierne. De to siste oppnevnes av Støygruppe Ørland.

Et endelig mandat for utvalget skal legge fram for kommunestyret etter at utvalget er konstituert. Så langt foreligger følgende som forslag til mandat:

Utvalget skal samle og koordinere aktiviteter og tema som gjelder de store endringene som kommer i støysonene på bakgrunn avutbyggingen av kampflybasen.Politisk ledelse skal til enhver tid holdes orientert, og dermed har man også muligheten til å ta evt beslutninger tidligere i prosessene.Det er et mål at kommunen legger til rette for at flest mulig av de som flytter ut avstøysonene, gis et tilbud til bosetting slik at de finner nytt bosted i Ørland.