- Ørland Medisinske Senter (ØMS) har et omfattende areal gjennom flere byggetrinn, noe fallerende bygningsmasse, og er ikke lenger like effektiv driftsmessig. Tjenestebehovet og tilbudet innen helse, pleie- og omsorgstjenester har endret seg over år, og det anses fornuftig å se på hvilken bygningsmasse Ørland kommune har behov for fram i tid for denne type tjenester, skriver Rådmannen i saksframlegget til kommunestyret i Ørland.

Kommunepolitikerne svarte med å sette ned en ny arbeidsgruppe som skal utrede og komme med forslag om nytt helsebygg, nye omsorgs- og andre kommunale boliger i sentrumsnære områder, og kartlegge de fremtidige behovene for de ulike helsetjenestene og botilbudene i Ørland kommune.

Samlokalisering

Administrasjonen sier at ØMS har hatt store fordeler av å samlokalisere legekontor, legevakt, ambulanse, distriktsmedisinsk senter (DMS), tannlegekontor, sykehjem og flere andre relaterte tjenester.

Den nye arbeidsgruppa skal utrede konsekvensene dersom man splitter opp plasseringen av primærhelsetjenestene og pleie- og omsorgstjenestene i sitt arbeid i hvor og hvordan man skal bygge de nye helsebyggene.

Ni medlemmer

Den nye arbeidsgruppa skal presentere sine vurderinger i høst der planene skal fremmes for kommunestyret. Arbeidet skal ledes av Hilde-Kristin Sandvik Nordaas (H), som også leder Komite for helse og velferd.

De andre seks politiske representantene i gruppa blir Birger Austad (H) , Thomas Hovde (Sp), Bjørnar Dahlberg (FrP), Irja Helen Hammeren Døsvik (Ap), og Øyvind Næss (Sv).

Fra administrasjonen skal kommunalsjef for helse og velferd, og kommunalsjef for plan, drift og landbruk være å gjennomføre utredningen.

Det niende medlemmet i gruppa blir hovedtillitsvalgt Ann Berit Nervik i Fagforbundet.

Stor debatt

Det ble en stor debatt rundt antall politiske representanter og størrelsen på arbeidsgruppa i kommunestyret.

Flertallspartiene Høyre, Senterpartiet, Venstre og Fremskrittspartiet foreslo fire politiske representanter og inviterte Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti til å velge ut to politiske representanter til.

Opposisjonen kvitterte med å takke og deretter å foreslå to politiske kandidater og at minst en representant for de ansatte måtte være med fra første start av planleggingen av. De sa det kunne være naturlig at det ble Fagforbundets hovedtillitsvalgte, Ann Berit Nervik, måtte med.

- Vi skal selvfølgelig få med de hovedtillitsvalgte, representanter fra brukergruppene og andre med flere innspill etterhvert, sier Hilde-Kristin Sandvik Nordaas (H), fra kommunestyrets talerstol.

- Jeg tror vi gjør en feil om vi ikke inkluderer ansatterepresentanter i en sånn prosess allerede fra planleggingsfasen, sier Gunnhild Tettli (Ap).

- Det er for tidlig å ha med tillitsvalgte nå. De bør dras med inn i prosessen senere, sier Roy Hoøen (Sp)

Ikke for stor

Et sentralt argument i debatten var at arbeidsgruppa ikke måtte bli for stor, og at det kunne gjøre arbeidet mindre effektivt.

Hanne K. Høysæter (Sp) sier seg uenig med partifellen Roy Hoøen, og mener man må rydde plass til tillitsvalgte i arbeidsgruppa fra planleggingsfasen.

- Jeg tror kanskje vi koker suppe på en spiker. Vi foreslår subsidiært at Øyvind Næss og hovedtillitsvalgt Nervik blir del av arbeidsgruppa om det ikke er plass til alle tre, sier Knut Ring (Ap).

God start

Etter mer diskusjon ble kommunestyret til slutt enstemmig enige i at forskjellen på åtte og ni medlemmer i arbeidsgruppa ikke vil være avgjørende. De fant plass til tilitsvalgte i utredninga.

Dermed kan det bli et flertall på fem mot fire stemmer innad i gruppa dersom opposisjonen, hovedtillitsvalgte og administrasjonen er enige i noe flertallspartiene ikke ønsker.

- Dette skal være en god start det, sier Vara-ordfører Finn Olav Odde (Sp), humoristisk fra talerstolen.

Ordfører Tom Myrvold (H) sier det er viktig med et enstemmig vedtak i en så stor og viktig sak som utbyggingen av kommunes helse- og omsorgstjenester, som kan bestå av flere byggetrinn over lang tid.