- Dette er et viktig skritt på veien mot bedre og sikrere kommunikasjon når liv, helse og sikkerhet står på spill, sier justisminister Knut Storberget. Sammen med nærings- og handelsminister Trond Giske* og helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen åpnet han det nye felles radionettet i dag.

Det nye nødnettet gir bedre kommunikasjon på tvers mellom politi, brannvesen og helsepersonell og dermed raskere hjelp til publikum ved ulykker og kriser. Nødnettet er avlyttingssikkert og gir brukerne høy dekningsgrad. Ved å skifte ut gammelt utstyr, styrkes samfunnets evne til å bekjempe organisert kriminalitet og til å håndtere store ulykker, naturkatastrofer og mulige terrortrusler.

- Vi har nå fått etablert en viktig og framtidsrettet samfunnsmessig infrastruktur som vi vil kunne ha glede og nytte av i mange år framover, sier Giske.

Et godt samband er helt avgjørende for at helsepersonell skal kunne gi god og riktig hjelp når det gjelder som mest. - Vi opplever stadig oftere at ansatte i helsetjenesten opererer sammen med politi eller brann. Når det står om liv er det helt avgjørende at det er god kommunikasjon mellom alle involverte på et skadested, sier Strøm-Erichsen.

Nødnettet er planlagt bygget ut i to trinn. Det første trinnet som nå er ferdig utbygd omfatter seks politidistrikter rundt Oslofjorden. Regjeringens ambisjon er at nødnettet skal bli landsdekkende, og trinn 1 skal evalueres før en eventuell landsdekkende utbygging vil bli foreslått. De seks politidistriktene i første byggetrinn har alle brukt nødnettet siden juni. Tilsvarende har brann- og redningsetatene i Østfold, Follo og Oslo brukt sambandet siden slutten av juni. Helsevesenet i Østfold er nå inne med sine første brukere. Utover høsten og inn i det nye året vil de gjenværende brukerne fra brann og helse på resten av Østlandet kunne ta nødnettet i bruk.