Geologiske forskerne gransker hav og land fra Hitra iSør-Trøndelag til Brønnøysund i Nordland. Avanserte måleinstrumenter om bord ito Piper Navajo-fly avslører berggrunnen fra fastlandet og ut i havet.

Arbeidet startet i fjor og fortsetter nå i sommer.

- Nye og detaljerte grunnlagsdata fra geofysisk kartlegginger nødvendig for å påvise naturressurser, og utvikle olje-, gass- ogmineralernæringen her i landet, sier leder Odleiv Olesen ved laget forsokkelgeofysikk ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Land og sokkel

Det er NGU som leder arbeidet med å kartlegge 170.000linjekilometer i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Novatem fra Quebeci Canada er operatør for flygingen og bruker to fly i oppdraget.

Langs trøndelagskysten og i deler av Trondheimsfjordenfinnes det rester etter sedimentære bergarter av samme type og alder som påHaltenbanken.

- Oljeindustrien har derfor nytte av en økt forståelse avdisse kystområdene. Flymålingene inngår i et større prosjekt som omfatterforskning og kartlegging av de dypere deler av kontinentalsokkelen.Oljeindustrien trenger slik informasjon for å kunne forstå fundamentaleprosesser som landhevning, bassengdannelse og temperaturutvikling gjennomgeologisk tid, forteller Odleiv Olesen.

Haltenbanken

Prosjektet tar blant annet sikte på å følge devarmeproduserende granittene i Nord-Trøndelag ut på Haltenbanken i et forsøk påå forstå hvorfor olje- og gassfeltene på Haltenbanken har betydelig høyeretemperaturer enn tilsvarende felt i andre områder på norsk sokkel.

Olesen påpeker også at de nye geofysiske datasettene også ernyttige for generell berggrunnskartlegging, leting etter mineralske ressurserog kartlegging av radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken i 1986.

- Det er tidligere også vist at flymagnetiske data girnyttig informasjon for planlegging av tunneler og vurdering av potensialet fordyp geotermisk energi, sier han.

Særegent flymønster

Flymålingene er en del av NGUs geologiske kartlegging avkystområdene i overgangen mellom land og sokkel. Målingene starter i dissedager fra Trondheim lufthavn Værnes og skal også strekke seg innover iTrondheimsfjorden til Levanger.

Flyene samler inn data om det jordmagnetiske feltet ogradioaktiv stråling fra bakken, og har målesensorer montert inne i flyet og påvingespissene. Flyene krysser fram og tilbake i nordvestlig-sørøstlig retning ien høyde av 60 meter over grisgrendte strøk og 100 meter over tettbygdeområder. Avstanden mellom målelinjene er 250 meter.

Det betyr at flyene flyr i en høyde, og i et mønster, somblir lagt merke til av folk i området.

KART: Her er området som skal dekkes av flyene fra canadiske Novatem.