Ordfører i Åfjord kommune Vibeke Stjern (Ap) er ikke overrasket over at sau nå trolig er tatt av bjørn i kommunen. Hun mener at dersom det er bjørn i området, må man også forvente å finne kadaver.

- Bøndene må nå ha økt tilsyn. Vi vil ha samtaler underveis om hvordan de skal få dette til. Dette er en utfordrende situasjon for mange bønder fordi ikke alle har radiobjeller på sauene sine. Derfor kan det være vanskelig å finne kadaver, sier hun.

Tett samarbeid

Stjern forteller at hun er glad for det tette samarbeidet de har med de andre Fosen-kommune i denne saken.

- Nå må vi jobbe fra ulike hold. Vi har et bredt samarbeid på Fosen om dette. Dette gjør at vi er oppdatert på hva som skjer til enhver tid. Nå håper vi at skadefellingslagene lykkes der ute med å få tatt ut bjørnen, sier Stjern.

- Staten har ansvaret

Selv om hun håper at skadefellingslagene lykkes, mener hun at ansvaret ligger hos staten. Per nå har 46 av 47 ordførere i Trøndelag valgt å stille seg bak brevet til statsministeren som Stjern selv og ordfører i Inderøy, Ida Stuberg (Sp) har skrevet. Unntaket er ordfører i Trondheim, Rita Ottervik (Ap), som prinsipielt ikke deltar på opprop. I brevet oppfordrer de statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende rovdyrutfordringen Trøndelag står overfor.

Under kan du lese den endelige utgaven av brevet, som nå vil bli sendt til statsminister Erna Solberg.

"Beitenæringa og lokalbefolkning må respekteres!

På vegne av 46 av 47 kommuner i Trøndelag oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets rovdyrforlik følges opp slik det er vedtatt! På bakgrunn av erfaringer vi har gjort oss i sommer, er det påkrevet med en gjennomgang av apparatet som er satt til å følge opp forliket i praksis.

I sommer har trykket på beitenæringa vært enormt i store deler av Trøndelag. Bjørn og andre rovdyr har fått herje i store deler av fylket vårt, og gjort stor skade.

Vi lever i en verden med økende befolkning og økende behov for mat. Vi mener at de naturgitte ressursene som kan anvendes til matproduksjon, i hele landet, må nyttes til nettopp dette av hensyn til både selvforsyning, matsikkerhet og verden forøvrig. Dagens etterlevelse av rovdyrforliket bygger ned mulighetene for dette, og reduserer vår egen selvforsyningsgrad!

Til tross for ferske kadaver og andre spor i områder som er prioriterte beiteområder, jf. rovdyrforliket og rovviltnemndas forvaltningsplan for region 6, har vi opplevd avslag på søknader om felling. Dette er i strid med den todelte målsettingen for rovviltpolitikken som er vedtatt i Stortinget og forvaltningsplan for rovvilt i region 6.

Soneinndelingen er et bærende prinsipp i rovviltforliket, og den nasjonale rovdyrpolitikken. I prioriterte beiteområder skal beitedyr prioriteres foran rovdyr. Nå må landets nasjonale politiske ledelse sørge for at Miljødirektoratet og Fylkesmannen er tydeligere i soneforvaltningen, og aktive for å unngå rovdyr i de prioriterte beiteområdene. Dette innebærer at terskelen for å gi skadefelling i prioriterte beiteområder skal være svært lav. Skadefelling må i større grad gis forebyggende når det er potensial for skader på sau og rein. Når tillatelse til skadefelling er gitt, er det myndighetenes ansvar å avlive dette dyret raskt. Forvaltning betyr ikke bare å bevare, men også å ta ut de dyrene som er bestemt skal avlives. Dette må gjøres så raskt som mulig av folk som har kunnskap om dette. I den grad det mangler kunnskap må det initieres en utprøving, slik at vi kan finne de mest effektive metodene for uttak.

En forsvarlig rovdyrpolitikk tilsier at bjørn som beveger seg inn på et beiteprioritert område tas ut før skade oppstår. Forvaltningen har ansvaret for bjørnen også når den kommer utenfor forvaltningsområdet, og dette ansvaret håndheves!

Avslutningsvis, i lys av de siste dagers diskusjoner om eventuell utvidelse av yngleområdet for bjørn i Midt-Norge vil vi presisere at det er svært viktig at vi har en regional forvaltning, da det er menneskene som bor og lever i regionene som kjenner den enkelte regions situasjon best.

På vegne av kommunene i Trøndelag oppfordres Statsministeren på det sterkeste om å engasjere seg i den eskalerende utfordringen Trøndelag står ovenfor, og sørge for at Stortingets vedtatte rovdyrforlik følges opp på kort sikt, men også med sikte på neste års beitesesong!

Agdenes kommune v/ ordfører Oddvar Indergård

Bjugn kommune v/ ordfører Ogne Undertun

Flatanger kommune v/ ordfører Olav Jørgen Bjørkås

Fosnes kommune v/ ordfører Trygve J. Sandvik

Frosta kommune v/ ordfører Trine Haug

Frøya kommune v/ ordfører Berit Flåmo

Grong kommune v/ ordfører Skjalg Åkerøy

Hemne kommune v/ ordfører Odd Jarle Svanem

Hitra kommune v/ ordfører Ole Haugen

Holtålen kommune v/ ordfører Jan Håvard Refsethås

Høylandet kommune v/ ordfører Hege Nordheim-Viken

Inderøy kommune v/ ordfører Ida Stuberg

Indre Fosen kommune v/ ordfører Steinar Saghaug

Klæbu kommune v/ ordfører Kirsti Tømmervold

Leka kommune v/ ordfører Per Helge Johansen

Levanger kommune v/ ordfører Robert Svarva

Lierne kommune v/ ordfører Bente Estil

Malvik kommune v/ ordfører Ingrid Aune

Meldal kommune v/ ordfører Are Hilstad

Melhus kommune v/ ordfører Gunnar Krogstad

Meråker kommune v/ ordfører Kari Anita Furunes

Midtre Gauldal kommune v/ ordfører Sivert Moen

Namdalseid kommune v/ ordfører Steinar Lyngstad

Namsskogan kommune v/ ordfører Stian Brekkvassmo

Namsos kommune v/ ordfører Arnhild Holstad

Nærøy kommune v/ ordfører Steinar Aspli

Oppdal kommune v/ ordfører Kirsti Welander

Orkdal kommune v/ ordfører Oddbjørn Bang

Osen kommune v/ ordfører John Einar Høvik

Overhalla kommune v/ ordfører Per Olav Tyldum

Rennebu kommune v/ ordfører Ola Øie

Roan kommune v/ ordfører Einar Eian

Røros kommune v/ ordfører Hans Vintervold

Røyrvik kommune v/ ordfører Hans Oskar Devik

Selbu kommune v/ ordfører Ole Morten Balstad

Skaun kommune v/ ordfører Jon P. Husby

Snillfjord kommune v/ ordfører John Lernes

Snåsa kommune v/ ordfører Tone Våg

Steinkjer kommune v/ ordfører Bjørn Arild Gram

Stjørdal kommune v/ ordfører Ivar Vigdenes

Tydal kommune v/ ordfører Ole Bjarne Østby

Verdal kommune v/ ordfører Bjørn Iversen

Verran kommune v/ ordfører Anders Lindstrøm

Vikna kommune v/ ordfører Amund Hellesø

Ørland kommune v/ ordfører Tom Myrvold

Åfjord kommune v/ ordfører Vibeke Stjern"