Sjøaurebestanden i elvene rundt Trondheimsfjorden går ned. Myndighetene og grunneiere har tatt konsekvensen av dette, og har innført fredning av sjøaure i sjøen i mars og april 2012, melder fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

Fredningen omfatter hele Sør-Trøndelag inkludert Trondheimsfjorden. I Nord-Trøndelag gjelder fiskeforbudet i Trondheimsfjorden. Regelendringen kom egentlig i fjor, men trer i kraft først i år. Sjøauren er fredet hele året i  vassdragene Orkla, Gaula, Nidelva, Skauga, Stjørdalselva og Verdalselva. Det kan komme endringer i regelverket i løpet av våren, disse vil i så fall raskt bli kunngjort.

Det er flere mulige årsaker til tilbakegangen i bestanden. Det er grunn til å tro at redusert mattilgang, negativ påvirkning fra lakselus, andre parasitter og sykdommer, tørrlagte gytebekker, forurensing, overfiske, økt predasjon, konkurranse fra laks og klimaendringer har innvirkning.