Blant personer i alderen 16-74 år oppga 21 prosent at de røykte daglig i 2008, 1 prosentpoeng færre enn i 2007.

Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som melder om dette.

SSB gjennomfører hvert år undersøkelser om tobakksbruk. I undersøkelsen fra 2008 oppga 21 prosent av befolkningen i alderen 16-74 år at de røykte daglig, mot 22 prosent i 2007. I tillegg røykte om lag 9 prosent av og til i 2008, også det 1 prosentpoeng mindre enn året før.

21 prosent blant både menn og kvinner oppga at de røykte i 2008, mot 23 prosent blant kvinner og 21 prosent blant menn i 2007. 9 prosent av kvinnene og 10 prosent av mennene røykte av og til i 2008.

Den største andelen som røyker daglig, finner vi blant personer i alderen 35-64 år, mens den laveste andelen er blant de yngste og eldste.

Nedgang etter 1998

I 1973 røykte over halvparten av den mannlige voksne befolkningen, mens det i dag er om lag 21 prosent. Fra 1973 og fram til 2000 lå andelen dagligrøykere blant kvinner i overkant av 30 prosent, men også blant kvinner har andelen sunket betydelig og ligger nå på 21 prosent, det samme som blant mennene. Det ser ut til å ha oppstått et trendskifte rundt 1998. Fra dette tidspunktet ser vi en lik nedgang i andel røykere både blant menn og kvinner.

Betydelig nedgang i røyking blant unge i alderen 16-24 år

I 2008 røykte rundt 15 prosent av unge i alderen 16-24 år daglig. I tillegg var det rundt 13 prosent som sa at de røykte av og til. I 2007 var det 16 prosent som røykte daglig i aldersgruppa, men nedgangen er ikke signifikant (med 95 prosent konfidensintervall). Imidlertid er endringen signifikant fra 2005 til 2008, med nedgang fra 24 til 15 prosent. Utvalget er relativt lite, og egner seg dermed best til å se på langsiktige trender, heller enn endringer fra år til år.

Langt færre unge begynner å røyke nå enn på 1970-tallet. Den store reduksjonen man så fram til slutten av 1980-tallet, uteble i en del år, samtidig som andelen som røyker av og til økte betydelig på 1990-tallet. Imidlertid ser det ut til at utviklingen igjen peker i positiv retning, og den totale andelen unge som røyker, er tydelig på vei nedover.

Illustrasjonsvideo fra You Tube: