Kommunen har etter sammenslåingen fem skoler med ungdomstrinn.

Åsly skole har 141 ungdomsskoleelever, Testmann Minne har 101, Stadsbygd 88, Vanvikan 44 og Mælan 36 elever.

I oktober i 2017 ble det vedtatt å starte arbeidet med å utrede ungdomstrinnstrukturen i Indre Fosen kommune.

Alternativene som skulle utredes var følgende:

Alternativ A: Beholde dagens struktur med ungdomstrinn ved alle fem skoler.

Alternativ B: Slå sammen Testmann Minne og Vanvikan til én ungdomsskole, og Stadsbygd og Åsly til én ungdomsskole.

Alternativ C: Slå sammen Vanvikan og Stadsbygd til én ungdomsskole, og la resten være urørt.

Alternativ D: Slå sammen Vanvikan, Stadsbygd og Åsly til én ungdomsskole, og la Testmann Minne og Mælan være urørt.

Det kom inn en rekke uttalelser før høringsfristen gikk ut 7. mai. Både lag og foreninger, elevråd, lærere, og en rekke andre kom med innspill, og svært mange ulike syn på saken. Uenighet om hva som er det beste valget har det også vært innad i de ulike partiene.

Rådmannens innstilling før dagens møte var følgende:

1. Antall skoler med ungdomstrinn i Indre Fosen reduseres fra fem til tre.

2. Dagens ungdomstrinn i Stadsbygd og Vanvikan skolekretser overføres til Åsly skole så snart Åsly skole er klargjort til å ta imot ungdomsskoleelevene fra disse skolekretsene. Dette tilsvarer alternativ D i utredningen om ungdomsstrinnstrukturen i Indre Fosen kommune.

3. Prosessen for å klargjøre Åsly skole igangsettes umiddelbart.

4. Lokal forskrift om skolekretsgrenser endres i tråd med kommunestyrets vedtak.

Fellesforslag fra Ap, Sp, H, V, KrF og MDG ble fremmet i møte. Dette fikk et klart flertall. Bare sju representanter stemte mot.

Forslaget

1. Ungdomskolstrukturen i Indre Fosen kommune beholdes slik den er i dag – likt alternativ A i utredningen om ungdomsskolestruktur i Indre Fosen Kommune

2. Prosess med bygging av ny skole på Stadsbygd igangsettes i tråd med tidligere tidsplaner

Styringsgruppa for Stadsbygd Skole gis mandat til å gå videre med å:

- Bygge ny skole 1.-7. trinn, forberedt for utvidelse til 1.-10. trinn (lærerplasser, fellesareal etc hensyntatt barne – og ungdomsskole)

- Legge til opsjon for bygging av 8.-10. trinn

Styringsgruppa legger frem sitt forslag til endelig behandling i kommunestyret

Kommunestyret må vurdere opsjonsmulighetens kostnadsoverslag ift oppstart av byggetrinn 1 eller 2, samt settes opp mot kostnad for nødvendig rehabilitering av dagens ungdomsskolefløy

Protokolltilførsel:

Investeringsbudsjettet for Indre Fosen må i årene fremover tilpasses kommunens

økonomiske situasjon,  men AP, SP, H, V, KrF og MDG  ønsker at bygging av ny

barnehage i Vanvikan og prosjektering av ny 1-10 skole i Vanvikan skal prioriteres.