Kommentarfeltet koker etter at Fylkesmannen i Trøndelag fredag kveld innvilget tillatelse til å felle bjørnen som den siste uken har drept flere sau på Fosen. Lørdag morgen startet bjørnejakta opp i Indre Fosen og deler av Verran og Åfjord kommune. Per søndag ettermiddag er den uten resultat.

Forvaltningen

I Norge er det i 2004 og 2011 inngått to sentrale forlik som regulerer forvaltning av rovdyr i norsk natur. I grove trekk heter det at vi skal ha rovdyr i norsk natur, men det skal samtidig legges til rette for beitedyr i norsk utmark.

Det er også satt bestandsmål for de forskjellige rovdyrene. Målet for bjørn er 13 årlige ungekull av bjørn, mens det i hele landet i 2017 var kun 7 ungekull.

Hedmark er den eneste regionen hvor bestandsmålet ble nådd.

I Trøndelag og Møre og Romsdal er bestandsmålet tre årlige ungekull, mens det i 2017 ble registrert to ungekull i Trøndelag. Landet er også inndelt i forskjellige soner hvor enten rovdyr eller beitedyr har prioritet.

I Trøndelag er bjørnens yngleområde inne ved svenskegrensa i kommunene Røyrvik og Lierne samt i deler av Snåsa og Grong.

Tre bjørner drept

Seniorrådgiver ved klima- og miljøavdelingen hos Fylkesmannen i Trøndelag, Kjell Vidar Seljevoll, forteller at det så langt i år er gitt om lag ti fellingstillatelser på bjørn i Trøndelag. Per 1. juli opplyser Fylkesmannen at to bjørner er felt etter at det er gitt fellingstillatelse. I tillegg er én bjørn skutt i nødverge i Lierne. To bjørner ble også felt i et såkalt ekstraordinært uttak i vår. I juni ble også to bjørneunger funnet i Lierne. Den ene var død, mens den andre var syk og måtte avlives.

- Gis det for mange fellingstillatelser?

- Det må du spørre andre om. Vi prøver å følge de retningslinjene vi har. Enhver fellingstillatelse er situasjonsbetinget. Så utfordrer det oss når det blir mange fellingstillatelser. I vår ble det skutt én bjørn i Midtre Gauldal og én i Meråker. Dette var to individ som vi visste hadde gjort mye skade i fjor, sier Seljevoll.

Lørdag kveld ble årets tredje bjørn skutt i Lierne. Denne hadde tatt seg innenfor et rovdyravvisende gjerde.

- Hvor ofte klarer man å finne bjørnen når det blir gitt fellingstillatelse?

- Uttellingen på barmark er ganske lav. Det hender at man klarer å finne dyret, men det er oftere at fellingslaget ikke lykkes, sier han.

Begrunnelsen

Kartet viser hvor og når på Fosen bjørnen har tatt sau de siste dagene. Den røde streken viser løypa Fosna-Folket gikk da vi dekket bjørnejakta lørdag.

På Fosen hadde bjørnen drept minst to og trolig tre sauer da Fylkesmannen innvilget fellingstillatelse sent fredag kveld. Lørdag ble ytterligere en sau stadfestet drept av bjørn på Bergmyran, og dette var i et inngjerdet område på innmark.

- Hva er Fylkesmannens begrunnelse for å tillate felling?

- Her er det en bjørn som har gjort stor skade langt unna forvaltningsområdet for bjørn som ligger øst for E6. Det er et godt stykke for bjørnen å dra tilbake dit. Politikken er tydelig på at vi skal ha en differensiert forvaltning. På Fosen skal vi prioritere beitedyrene tyngst. Derfor er terskelen for å gi fellingstillatelse lavere, sier Seljevoll.

Han forteller at det tidligere har vært gjort forsøke på å bedøve bjørnen og frakte den tilbake til yngleområdet ved svenskegrensa.

- Dette har vært forsøkt, ikke det siste tiåret, men tidligere. Særlig unge hanndyr har en utfartstrang i seg. Selv om vi har flyttet dem tilbake, så har det ikke tatt lang tid før de igjen har vært på farten. I tillegg vil det være ressurskrevende å finne bjørnen, bedøve den og frakte den. Det er heller ikke sikkert at effekten ville vart særlig lenge, mener Seljevoll.

Han opplyser at det årlig er streifdyr som drar utenfor yngleområdet ved svenskegrensa.

- Det varierer hvor i Trøndelag de drar. Nå har vi hatt streifdyr i Midte Gauldal, Meråker og på Fosen.

- Geværforvaltning

Daglig leder Ihle i Foreningen Våre Rovdyr mener det er alt for lett å få fellingstillatelse på bjørn.

- Hva tenker du om at det blir gitt tillatelse til å skyte en bjørn etter at tre-fire sauer er drept?

- Det er altfor lett å få fellingstillatelse på bjørn i Norge, kun etter få skader på beitedyr. Skyting blir brukt som første og eneste løsning. Det er trist å være vitne til en slik geværforvaltning av brunbjørn i Norge, svarer hun.

I Trøndelag er det de indre områdene ved svenskegrensa som er prioritert for bjørn. Ihle mener et av hovedproblemene er at bjørnen har blitt tildelt for små leveområder av de regionale rovviltnemdene.

- Leveområdene er altfor oppstykket og for små. Det er helt meningsløst å ha en forvaltning som betyr at om en bjørn beveger seg utenfor et bestemt område, så blir den skutt fordi det går beitedyr der. På våren har bjørnen akkurat våknet og kan være på lange vandringer, også gjennom såkalte beiteprioriterte områder. Det må forvaltningen ta hensyn til og ikke gi muntlig fellingstillatelse per telefon.

Her ved Krokvatnet i Indre Fosen har bjørnen drept minst to sau. Foto: Alexander Killingberg

- Bestandsmålet for årlige ungekull i Trøndelag og Møre og Romsdal er på tre, mens det i 2017 ble registrert to kull. Hvor utrydningstruet mener Foreningen Våre Rovdyr at bjørnen er?

- Brunbjørn er kategorisert som sterkt truet på norsk rødliste og bestanden har vært synkende helt siden DNA-registreringen startet. Bestandsmålet er langt fra oppnådd, samtidig som antallet bjørner synker. Det må iverksettes mye sterkere tiltak og tilpasninger for bjørnen i Norge slik at det blir mulig å nå bestandsmålet. Bjørnen er en art som blir lettere forstyrret av menneskelig atferd og spesielt jakt på dyret. Forskning viser at jakt på bjørn både forandrer spisevanene til bjørnen og at de beholder ungene lenger slik at reproduksjonstiden blir ennå lenger. Dette er det på tide at forvaltningen nå må ta hensyn til, mener Ihle.

Budsjett på 72 000 kroner

Hun mener situasjonen for bjørnen nå er kritisk, og reagerer på at det allerede er gitt om lag ti fellingstillatelser på bjørn i Trøndelag i år.

- Bestanden forsetter å synke og bestandsmålet er langt fra oppnådd. Trøndelag er i tillegg et område hvor individene ofte beveger seg på tvers av landegrensene, så vi risikerer også å skyte ut viktige individer av arten. Det er altfor lett å få lov til å skyte bjørnene istedenfor å fokusere på forebyggende tiltak før beitesesongen og andre tiltak for å beskytte egne beitedyr i beitesesongen. Det brukes hundretusener på iverksetting av fellinger i Trøndelag, penger som heller kunne blitt brukt på forebyggende tiltak. En slik pengebruk er meningsløst å ha og særdeles kortsiktig da det ikke gir noen langvarig løsning, sier Ihle.

Budsjettrammen for bjørnefellingen som nå pågår på Fosen er satt til inntil 72 000 kroner. Det går frem av forutsetningene som er knyttet til Fylkesmannens fellingstillatelse.

- Toppen av isfjellet

Ihle mener Norge trenger en forvaltning som i større grad baserer seg på forebyggende tiltak.

- Husdyr må beskyttes av sine eiere i form av rovviltavvisende gjerder, hyppigere pass og tilsyn og sprekere husdyrraser. Dette er det dessverre altfor lite fokus på, men det er her de langsiktige løsningene ligger. Bjørnens leveområder deler vi med Sverige, og derfra vil det hele tiden komme individ. Vi må derfor tilpasse husdyrholdet vi har i Norge, sier hun.

Én av de fire sauene som er drept av bjørn på Fosen de siste dagene, ble drept mens den var inne i inngjerdingen på innmark.

Det ble funnet ullhår fra bjørn ved denne drepte sauen ved Krokvatnet i Indre Fosen kommune. To av bonde Eivind Myklebusts sauer ble funnet drept ved Krokvatnet. Foto: Leif Arne Jåma, rovviltkontakt i Statens Naturoppsyn

Sauebonde og leder i Rissa beitelag Eivind Myklebust mener man bare har sett toppen av isfjellet når det gjelder tap av sau.

- Vi frykter skadeomfanget er mye større enn det som er dokumentert. Vi finner lam som springer alene og mangler mora si. Disse må vi fange og bære ned fra fjellet. Det er en voldsomt krevende jobb. Vi er på tur ned med ett nå, forteller han søndag kveld.

Myklebust påpeker at Fosen er et område som skal være prioritert for beitedyr.

- Det har forvaltningen selv bestemt. Det er ikke noe alternativ for oss å bygge gjerder for å ha vern mot rovdyr. Vi utnytter utmarksressursene, og her skal det ikke være bjørn. Fylkesmannen forstår heldigvis det, og fredag fikk vi fellingstillatelse på en halvtime. Den prosessen vil jeg skryte av. Den gikk helt smertefritt og byråkratiet var borte. De skjønte alvoret, sier han.

Myklebust mener det mangler forståelse for bondens arbeid.

- Vi er ikke imot rovdyr, men når et rovdyr gjør sånn skade må vi få lov til å ta det ut. Det har politikerne bestemt at vi har rett til, sier han.

Sverige

Seniorrådgiver Seljevoll ved Fylkesmannen mener antall norske bjørner må sees i sammenheng med antallet i Sverige.

- Det som skjer i Sverige har nok like stor innvirkning på bestanden. Der er det lisensjakt på bjørn hver høst. I Sverige er også bestanden mye større. Bjørnen som er på Fosen nå, kan godt være født i Sverige. Vi vet at de er på voldsomme vandringer.

- Hvor truet er bjørnen?

- Den er rødlistet, men om vi ser det i sammenheng med Sverige, så er overlevelsesmuligheten noe større. Men vi skal ta vare på bjørnen i Trøndelag og, og da er hovedgrepet å ta vare på den innenfor forvaltningsområdet ved svenskegrensa, sier seniorrådgiveren.

Les mer om saken:

Ola var hjemme da bjørnen drepte sau ved huset.

Nå er bjørnejegerne i felten.

Fylkesmannen har gitt fellingstillatelse på bjørn.

Eksperten: Slik kan bjørnen bevege seg.

Flere mener å ha hørt bjørn på Fosen.