Følgende resolusjon ble fattet på KrFs fylkesrådsmøte i Nord-Trøndelag på Inderøy i dag lørdag:

Ønsk de nye lærerne ordentlig velkommen!

Kristelig Folkeparti foreslår en mentorordning for lærere, der erfarne lærere veileder lærere som er ferskere i yrket. Nord-Trøndelag Kristelig Folkeparti mener Nord-Trøndelag Fylkeskommune(NTFK) må gripe anledningen til å vise vei i en god arbeidsgiverpolitikk!

Ferske lærere går inn i en jobb med stort ansvar, men uten mye erfaring. En mentorordning for lærere vil kunne gi de ferske lærerne en bedre start på yrkeskarrieren, gjennom å få innspill fra andres erfaringer. Dette kan bidra til at nyansatte lærere føler de blir bedre ivaretatt, noe som både er positivt for den enkelte lærer, men også for fylkeskommunens omdømme som arbeidsgiver.

Mange voksne og erfarne arbeidstakere i ulike yrker kan oppleve at det ikke er behov for dem lenger. Gjennom å være mentor for yngre kolleger vil lærere med erfaring bli verdsatt nettopp fordi de har denne erfaringen. Mentorordningen vil dermed også kunne fungere som et seniortiltak, i og med at de erfarne lærerne faktisk får bruke og gi videre av all erfaringen de har opparbeidet seg gjennom mange år i yrket. Ordningen må kvalitetssikres for eksempel gjennom å utvikle et mentornettverk.

I nær framtid er det grunn til å tro at kampen om lærerne blir hardere, blant annet på grunn av dagens høye gjennomsnittsalder, noe også NTFK er klar over. For å rekruttere lærere kan lønn være et middel, men det må også finnes andre gode tiltak som ikke trenger å koste noe mer. Å prøve ut og innføre en ordning med mentorer kan være ett av tiltakene som kan gjøre den videregående skolen i Nord-Trøndelag mer attraktiv for lærere. Fylkeskommunen må kunne tilby arbeidsplasser der både de eldre og de yngre lærerne tas vare på!

Nord-Trøndelag har bruk for gode lærere i den videregående skolen, og KrF mener en mentorordning for lærerne kan være et av tiltakene for å komme nærmere målet.