Statssekretær Øystein Bø i forsvarsdepartementet mener tilbudet om å kjøpe Hårberg skole for 65 millioner kroner er et godt håndslag til Ørland kommune. Fredag orienterte han formannskapet i Ørland om departementets holdning til de avbøtende tiltakene kommunen krever i reguleringsplanen for Ørland hovedflystasjon.

- Enig om mye

- Vi er enig om mye. Jeg tror ikke dere vil kjenne igjen Ørland om 20 år, sa Bø til formannskapet. Han viste til at når forsvarsindustrien og andre deler av næringslivet etablerer seg i Ørland vil det bli så gode og trygge arbeidsplasser at færre og færre vil velge å pendle til Ørland.

Forsvarskoordinator

-Ørland er den nye forsvarskommunen, sa Bø. I den anledning hadde han et klart råd til kommunen om å få på plass en stilling som forsvarskoordinator. - Jeg ser for meg at vi får flere ting på plass i Ørland som forsvaret er med på å betale.

Like lystelig for de lokale folkevalgte var ikke Bø´s gjennomgang av de avbøtende tiltak kommunen krever i forslaget til reguleringsplan for Ørland hovedflystasjon. Ny skole til erstatning for Hårberg skole er ett av disse. Bø viste til at skolen ligger utenfor rød støysone, og at man dermed ikke er forpliktet til annet enn å støyisolere dagens skolebygg.

- Er et håndslag

- Kolleger i andre departement er livredde for konsekvensene dersom vi skulle innløse Hårberg skole. Det vil skape presedens, sa Bø. Han la til at han ikke kjenner til ett eneste tilfelle der man har innløst en støyutsatt skole som ikke ligger i rød støysone.

- Min ærlige mening om prosessen er at det er å gi et håndslag til Ørland kommune, sa Bø om tilbudet kommunen har fått. Forsvarsbygg har som kjent tilbudt kommunen 65 millioner kroner for barneskolen.

Anleggstrafikk

Når det gjelder kravet om en gang- og sykkelvei mellom Brekstad og Uthaug, så mener Bø at også dette faller utenfor det kommune kan kreve. Her viste statssekretæren til at det etter hans mening ikke vil bli så stor belastning med anleggstrafikk som kommunen hevder.

Grandefjæra og landbruket

Våtmarksparken som kommune krever i Brekstadfjæra fikk heller ikke støtte fra statssekretær Bø. - Grandefjæra er et fantastisk område. Jeg skjønner ikke hva en park ved industriområdene kan gjøre, som Grandefjæra ikke kan gjøre, sa Bø.

Bø kommenterte også kravet om at man skal utrede støykonsekvenser for landbruket generelt og ikke bare husdyrhold etter at F-35 er på plass.

- Det vil skape en større utredningsplikt for oss, framholdt statssekretær Øystein Bø. Han oppsummerte med at ulemper knyttet til støy også må være utfordringer som lokalpolitikerne tenkte gjennom da kommunen gjorde sitt ytterste for å bli vertskommune for kampflybasen. - Det er viktig for oss å se en årsakssammenheng mellom de tiltak som foreslås og utbyggingen.

- Enig om at vi er uenig

-Vi må være enig om at vi er uenig, konkluderte ordfører Hallgeir Grøntvedt. Han mente også det må være et vesentlig poeng at ingen kjente til støybildet fra F-35 den gang man kjempet for å få basen til Ørland. - Det var hemmeligholdt.

- Som ombudsmenn er det viktig for oss å ta vare på innbyggerne. De skal komme skadesløse fra dette. Vi visste at det ville bli utfordringer, men hadde ikke oversikt over at de ble så store, sa ordføreren.

"Firerbanden"

Forsvarskommunene Åmot, Elverum, Bardu og Målselv har utviklet en arena der de holder tett kontakt med hverandre.

- De omtales som "firerbanden", forklarte Bø. -Meld dere på der, var det siste klare rådet fra statssekretæren.