Dette er 22 milliarder kroner dyrere enn anslaget til selskapet Fosenbrua.

Nå anbefaler fylkesrådmannen at Trøndelag fylkeskommune ikke involverer seg i trondheimsfjordbru-prosjektet.

Politikerne i fylkesutvalget skal behandle saken neste uke.

Lanseringen

Ideen om å bygge flytebru over Trondheimsfjorden mellom Flakk og bunnen av Vemundstadbakkene på Fosen-siden ble lansert i Adresseavisen og Fosna-Folket i november 2012.

Rambøll konkluderte den gang med at det både var teknisk og økonomisk gjennomførbart dersom prosjektet fikk tillatelse til å kreve inn bompenger i lengre tid enn 15-20 år som i dag er vanlig nedbetalingstid for bompengeprosjekter.

Fosenbruas anslag

Siden lanseringen i 2012 har selskapet Fosenbrua AS blitt stiftet for å ta bruplanene videre. Bru over eller tunnel under Stjørnfjorden og ny vei fra Rissa til Fevåg har også blitt tatt inn i prosjektet. Tunnel fra Flakk og inn til Trondheim er i tillegg blitt vurdert.

Oversikten under viser kostnadsestimatet som daglig leder Olav Egil Ellevset i Fosenbrua ga til Fosna-Folket tidligere i år. Han påpekte da at dette er helt grove anslag:

  • Bru Flakk – Fosen: 7 milliarder kroner.

  • Kryssing av Stjørnfjorden med bru eller tunnel: 2 milliarder kroner.

  • Ny vei fra Rissa til Fevåg: 1 milliard kroner.

  • Eventuell tunnel mellom Flakk og Trondheim: 2 milliarder kroner.

  • Totalkostnad: 10-12 milliarder kroner.

Ellevset påpekte tidligere i år at det er usikkert hvorvidt tunnelen inn til Trondheim skal være med i prosjektet.

Kartet viser de fire ulike prosjektene som ligger inn i Fosenbrua: Trondheimsfjordbrua (1), stjørnfjordforbindelsen (2), tunnel til Trondheim (3) og ny vei til Fevåg (4). Foto: Fosenbrua

Anslaget

Av saksdokumentene til fylkesutvalgets møte neste uke går det frem at Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen hadde et møte den 2. februar i år. Der ble Statens vegvesen bedt om å gjøre en overordnet og innledende vurdering av prosjektene til selskapet Fosenbrua samt orkdalsregionens prosjekt om tunnel mellom Agdenes, Fevåg og Ørland.

Etter å ha sett på saken, mener Statens vegvesen at bru over både Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden kan komme til å koste rundt 31 milliarder kroner.

Fylkeskommunen har lagt Fosenbruas egne prisanslag for tunnel inn til Trondheim samt ny vei til Fevåg til grunn, og kommet frem til at totalkostnaden ender på rundt 34 milliarder kroner.

Anslaget blir dermed 22 milliarder kroner høyere enn selskapet Fosenbruas høyeste anslag på 12 milliarder kroner.

Sammenligner med E39

For å komme frem til et kostnadsanslag for flytebrua mellom Flakk og Fosen-siden, har Statens vegvesen tatt utgangspunkt i den planlagte brukryssingen på E39 over Bjørnafjorden i Hordaland. Den planlagte brua over Bjørnafjorden er 5 kilometer lang og har et kostnadsanslag på hele 17 milliarder kroner. Bare dette er 10 milliarder kroner mer enn kostnadsanslaget på trondheimsfjordbrua, og det til tross for at den planlagte brua over Bjørnafjorden er 1,5 kilometer kortere enn den 6,5 kilometer lange trondheimsfjordbrua.

Basert på disse tallene, har Statens vegvesen regnet seg frem til at trondheimsfjordbrua alene vil koste 22 milliarder kroner, og ikke 7 milliarder som Fosenbrua anslår.

«SVV vil bemerke at dette er en forenklet vurdering basert på det lille av grunnlag som finnes. Usikkerheten i tallet vil ligge på 30-40 %. Likevel er det gode holdepunkter for å si at kostnaden for brua vil ligge nærmere 22 mrd. enn de 7 mrd. som rapporten fra Fosenbrua AS nevner», står det vegvesenets vurdering.

I tillegg mener vegvesenet at kostnaden på bru over Stjørnfjorden vil komme på rundt 8 milliarder kroner, og ikke 2 milliarder som Fosenbrua anslår. Av en eller annen grunn mener vegvesenet at de to fjordkryssingene til sammen vil koste 31 milliarder kroner, og ikke 30 milliarder kroner.

Statlig finansiering?

Fylkesrådmannen viser i sitt saksfremlegg til at Trondheim har inngått en avtale med staten om ikke å øke biltrafikken i byen.

«Det at det er et nullvekstmål for biltrafikk på trondheimssiden av brua vanskeliggjør prosjektet ytterligere, ved at inntektsgrunnlaget da må baseres på dagens biltrafikk. I tillegg blir det et spørsmål om det er riktig å bygge en bru, som kan bidra til å øke antall personbiler, inn mot et område med et nullvekstmål for personbiltrafikk», skriver han.

Mjøen viser videre til at Statens vegvesen omtaler flytebruprosjektet som et risikoprosjekt. Han tror også at det vil være svært krevende å få over 30 milliarder kroner til prosjektet gjennom nåværende nasjonal transportplan.

«Med dette kostnadsestimatet må bruprosjektet antas å tidligst kunne oppnå statlig delfinansiering på 2030-tallet», skriver han.

1100 kroner i bompenger

Daglig leder Ellevset i Fosenbrua sa til Fosna-Folket i februar i år at de vil legge opp til en hundre prosent privat finansiering av brua.

Planen er å få pengesterke utlendinger, for eksempel et fond, til å låne summen det koster å bygge brua. Deretter skal lånesummen betales ned med bompenger.

Skisse av brua mellom Flakk og nederst i Vemundstadbakkene på Fosen. Foto: Fosenbrua

Fylkesadministrasjonen har gjort et forsøk på å regne ut hva det vil koste å kjøre over trondheimsfjordbrua dersom hele summen finansieres med bompenger. Statens vegvesens kostnadsanslag på 34 milliarder kroner er lagt til grunn. Prisen forutsetter at alle de fire prosjektene blir bygd. Med 40 års nedbetalingstid og en rente på 4 prosent, mener fylkesrådmannen at det vil koste 1100 kroner i bompenger å passere brua.

Dersom nedbetalingstiden blir på kun 15 år, vil bompengetaksten ende på 2200 kroner, mener fylkesrådmannen.

Forutsatt at de får kreve inn bompenger i 40 år, noe som krever en lovendring, mener Fosenbrua at bompengesatsene ikke skal bli høyere enn hva det koster å ta ferja i dag. Fosenbrua legger da sine egne kostnadsanslag på 10-12 milliarder til grunn.

- Helt uenig

Daglig leder Ellevset i Fosenbrua beskriver vegvesenets notat som et «merkelig dokument». Han er helt uenig i vurderingene som er gjort og mener kostnadsanslaget er gjort på feil grunnlag.

- De tar utgangspunkt i og sammenligner med en firefelts bru i Hordaland. Det er noe helt annet enn det vi snakker om og sammenligningen blir da helt irrelevant. Over Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden snakker vi om bru med kun to felt, sier Ellevset og påpeker at de to konstruksjonene ikke er sammenlignbare.

- Man sparer jo mange milliarder på det. Konstruksjonen er bare halvparten så stor med to felt som med fire felt, mener han.

Vil utfordre bransjen

Ellevset påpeker også at vegvesenets kostnadsanslag er basert på tradisjonelle løsninger med vegvesenet som byggherre og at Fosenbrua tenker å gjennomføre prosjektet på en helt annen måte.

- Vegvesenet sier hvordan brua skal bygges, så går de i markedet og spør hva det koster å få bygd en slik bru. Vi ønsker å utfordre bransjen til å komme med egne konsept og teknologiske løsninger til hvordan brua kan bygges. Der ligger det et stort potensial i reduserte kostnader, forklarer han.

Ellevset peker på en rekke andre momenter han mener bidrar til å skyve vegvesenets kostnadsanslag til værs.

- Vi har basert våre kostnadsanslag på entreprisekostnad uten merverdiavgift, sier han. Fosenbrulederen påpeker videre at bruprosjektet ikke er ment å belaste fylkeskommunen med en eneste krone da hele prosjektet er tenkt finansiert i privat regi.

- Ikke luftslott

Ellevset sier han fortsatt står for kostnadsanslaget på 10 til 12 milliarder kroner.

- Det er allmenn aksept for det kostnadsnivået vi opererer med. Vi har hatt besøk av brufolk som jobber med andre løsninger enn Statens vegvesen. Vi er også godt kjent med kostnadene de opererer med på ferjefri E39, påpeker han.

Fosenbrua skal i høst legge frem en rapport med ferske kostnadsanslag.

- Hva betyr anslaget fra Statens vegvesen for prosjektet?

- For vårt arbeid betyr det ikke noe. Vi fortsetter jobben vi har lagt opp. Nå driver vi blant annet med trafikkprognoser. I sitt anslag opererer fylkeskommunen med dagens trafikk. I løpet av 40 år må man forvente en vesentlig trafikkvekst over brua. Dette gir et helt annet trafikkgrunnlag utover i nedbetalingsperioden. Det legges til grunn trafikkvekst i andre deler av landet, og om det ikke skal være mulig å snakke om trafikkvekst i Trøndelag, vil vi slite.

- Dette nye prisanslaget er ikke kroken på døra for bruprosjektet?

- Nei. Vi mener at dette anslaget ikke er særlig relevant for hvordan vi har tenkt å gjennomføre prosjektet. Vi har helt andre kostnadsnivå og helt nye konstruksjoner. Vi har en annen gjennomføringsmetode, gjentar han.

Ellevset påpeker at de gjennom bruprosjektet utfordrer dagens praksis på flere områder.

- Noen vil mene at brua er et luftslott. Er den det?

- Nei, vi mener absolutt ikke det. I høst skal vi legge frem en rapport som på en god måte begrunner hvorfor det ikke er det. Så skal jeg ikke foregripe helt hva konsulentene i konsulentgruppa vår mener. De skal jo legge inn sine faglige råd, sier han.

«Viktig for debatten»

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) gir en knapp kommentar på SMS til Fosna-Folket før den politiske behandlingen av saken.

«Har ingen kommentar utover at det er viktig for debatten å ha reelle kostnadstall på bordet. Både for kommunene på Fosen og andre beslutningstakere», skriver han.

På spørsmål om han vil stemme for fylkesrådmannens innstilling, svarer Sandvik at de må diskutere saken med både samarbeidspartnere og Fosen-kommunene først.

Tunnelen

Vegvesenet og fylkeskommunen mener at tunnelprosjektet mellom Agdenes, Fevåg og Ørland synes noe mer realistisk enn bruprosjektene til Fosenbrua AS. Planen er å bygge biltunnel samtidig som Statnett uansett bygger ny elkabel over fjorden. Dette er ventet å gi store synergieffekter for veitunnelen. Videre er tanken å videreføre tunnelen fra Fevåg og over til Ørland-siden.

Tunnelen, som har prosjektnavnet «Trøndelagstunnelen», er av Sintef kostnadsberegnet til fra 1,5 til 2,5 milliarder kroner. Vegvesenet mener at heller ikke at dette kostnadsanslaget holder.

Det påpekes at det i Sintef-rapporten er brukt meterpriser som legges til grunn for ordinære tunneler, mens undersjøiske tunneler normalt krever mer sikring og utstyr samt vesentlig lengre byggetid.

«Statens vegvesen mener derfor overslagene i rapporten er noe forsiktige, og vil anbefale fylkeskommunen å øke tallene med 25-50 %. Dette gir en kostnad på mellom 2 - 3,6 milliarder kroner alt etter hvilken løsning som blir valgt», heter det i fylkesrådmannens saksframlegg.

Mens han anbefaler fylkespolitikerne å legge bruprosjektet helt dødt, slår han ikke helt hånda av tunnelideen.

I regi av Fosenbrua ble det nylig gjort undersøkelser av bunnen av både Trondheimsfjorden og Stjørnfjorden. I sin innstilling ber fylkesrådmannen politikerne om å vente med å se nærmere på tunnelprosjektet mellom Agdenes, Fevåg og Ørland til resultatet av grunnundersøkelsene er klart. Fylkesrådmannen ønsker også å ha det klart hvilket økonomisk bidrag Statnett kan komme med før fylkeskommunen vurderer prosjektet.

Les mer: Kjemper for 40 års nedbetalingstid.