Nestlederen i Befalets Fellesorganisasjon sier det blir en utfordring å ta vare på personellet med den storstilte omstillingen som Luftforsvaret står overfor. Med nedleggelse av Ørland hovedflystasjon må flere hundre ansatte ta stilling til om de vil flytte til Bodø eller slutte i Forsvaret.

Befalets Fellesorganisasjon er den største av befalsorganisasjonene og organiserer om lag halvparten av alt befal. Forsvaret er kjent for å ha en høy prosent av organiserte blant sine ansatte.BFO-nestleder Eivind Røvde Solberg sier Ørland står foran noen åpenbare utfordringer med den anbefalingen forsvarssjefen har lagt fram til behandling i stortinget. Tar stortingsflertallet forsvarssjefens anbefaling til følge, blir virksomheten på Ørlandet flyttet til Bodø. De ansatte må velge mellom pendling, flytting eller å slutte i Forsvaret.

Solberg sier BFO arbeider for å legge til rette for at de ansattes interesser i denne prosessen blir tatt vare på.Solberg sier han har pekt på utfordringene som ligger i studien. Forsvaret skal ha med seg de ansatte videre og størrelsen på strukturen skal ikke reduseres selv om antallet baser er tenkt redusert. For Ørlands vedkommende betyr det at man i studien legger opp til at personellet skal flytte fra Ørland til Bodø. BFO er opptatt av at dette kan føre til en eventuell kompetanseflukt, ikke bare fra det fagmiljøet som tilhører Ørland, men fra hele Forsvaret.

-Det får konsekvenser for Forsvarets evne til løse oppdraget på vegne av samfunnet, sier Solberg.

BFO-BESØK: Gunnar Lie Eide - områdetillitsvalgt for BFO Midt-Norge, Eivind Røvde Solberg - nestleder i BFO, Joachim Kristiansen - hovedtillitsvalgt BFO ved 138 Luftving og Kristian Grøn - områdetillitsvalgt BFO Midt-Norge.