- Det bevilges kr 100 000 fra statsbudsjettet til Ørland kommune til å fjerne fremmede planter i kommunen, skriver miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i et tildelingsbrev til kommunen i midten av april.

Midlene må brukes i 2017, og skal være med på å bekjempe at fremmede organismer ødelegger naturmangfoldet på Ørlandet.

Fire verstinger

Fylkesmannen trekker frem fire plantearter, som kan være med på å utrydde tilstedeværelsen av lokale arter, og i verste fall være med å forandre et helt økosystem. De er alle svartelistede arter med «svært høy risiko».

- I Sør-Trøndelag sprer sitkagrana seg voldsomt langs kysten og den er en stor trussel mot det åpne kystlandskapet og kystlynghei, skriver Fylkesmannen.

-I Sør-Trøndelag sprer parkslirekne seg også til bekker og elver og kan endre sørtrøndersk elvenatur, heter det i brevet.

Kjempepringfrø og kjempebjørnekjeks trekkes også frem som har negativ innvirkning på naturmangfoldet som hører hjemme.

Føre-var

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen skriver at fremmede organismer kan være en stor trussel for naturmangfoldet. De skriver at man må være føre var der man ikke har nok kunnskap om hvilke virkninger et tiltak kan ha for natur og miljø for å unngå å skade naturen.

-Fjerning av fremmede arter vil ikke skade naturen, men vil bidra til å ta vare på stedegent naturmangfold, skriver fylkesmannen.