Bevilgingen går til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fyr ogandre tekniske innretninger langs kysten vår. Imidlertid vil størstedelen av de19,3 milliardene som er Kystverket disponerer i samband med nasjonaltransportplan gå til landets største havneanlegg.

Stortinget har gjennom Nasjonal transportplan (NTP) for perioden2014 til 2023 vedtatt å gi Kystverket 19,3 milliarder kroner til arbeide med åeffektivisere sjøtransporten i Norge. Kystdirektør Kirsti Slotsvik la framKystverkets planer for åra framover i et møte med pressa nede i hovedstaden.

I NTP er det satt av 19,3 milliarder kroner til effektiviseringav sjøtransporten i Norge. Dette inkluderer vel tre milliarder kroner som erøremerket for å bedre forholdene for godstransport, både i havnene og fortransportørene. Etaten har to hovedmål; Å få mer av transporten over fra vegtil sjø og å bedre sikkerheten til sjøs. Dette innebærer blant annetsentralisering av transporten til færre og større havner.

Kystverket skal investere tungt i infrastruktur, blant annet vedå lage innseilinger for større skip og bidra til bedre veier tilstamnetthavnene.